Гер-бүүр тосхлһнд «Урмд» туслҗана

03-04-2021, 16:37 | Таңһчин зәңгс » Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр

Эн долан хонгт Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Әрәсән региональн делгрлтин правительствин комиссин штабин сүүрт орлцв. Терүг Әрәсән вице-премьер Марат Хуснуллин һардҗ давулв. Хальмг Таңһчас сүүрт тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун, ЖКХ-н болн энергетикин министерствсин, Госжилинспекцин һардачнр орлцв.

Сүүрт «Гер-бүүр болн балһснд сән таал тогталһн» гидг келн улсин төсвин керг-үүлдврмүд күцәлһнә болн ЖКХ-н бүртклһнә системин төрмүд босхгдв. Мана таңһчд 2020-ч җилд 87,5 миңһн дөрвлҗн метр аһута гер-бүүр эдлврт орулгдв, эннь батлгдсн зураг 110,7 процентд давулҗ күцәхд туслв. Эн җил «Хальмг Таңһчд гер-бүүр» гидг региональн төсвәр 92 миңһн дөрвлҗн метр аһута гер-бүүр тосхгдхмн гиҗ зуралгдҗана. Терүнәснь 23,2 миңһн дөрвлҗн метр аһута бүүр эдлврт орулгдсн бәәнә. Давсн җилин кемҗәлә дүңцүлхлә, эннь 27,5 процентд ик болна.
Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун седвәрәр түрүн болҗ «Урмд» гидг көтлвр экләд үүлдхмн. Хойр җилин эргцд Элстин барун үзгт усна сурвлҗна болн канализацин гөлм тосхгдхмн, тер мет Правдын уульнцд ус оруллһна сурвлҗн болн коллектор бас тосхгдхмн. «Балһснд сән кец-таал тогталһн» гидг региональн төсвд эн җил мана таңһчд 11 муниципальн бүрдәц орлцҗана. Эннь Элст, Лагань болн Городовиковск балһсдын, Комсомольск, Приютна, Троицк, Вознесеновск, Виноградное, Лазаревск, Красинск болн Улан Хол селәдин муниципальн бүрдәцс болна. Эднәс тавн муниципалитетд тосхлтын көдлмш эклсн бәәнә. Селәдин болн балһсдын бәәрн улс олн-әмтн амрдг ормсин объектсиг дууһан өгәд бийснь йилһҗ авсмн.

ДООҖАН Наталья