Санитарн цергллтин көдләчнриг ачлв

20-05-2021, 16:51 | Таңһчин зәңгс » Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр

Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату таңһчин санитарн цергллтин лабораторьст одҗ теднә үүлдврлә таньлдв. Таңһчин Толһачин темдглсәр, пандемий эклсн түрүн өдрмүдәс авн Роспотребнадзорин региональн заллтын көдләчнр коронавирусн гемәс хөрлһнә, санитарн-эпидемиологическ сән бәәдл тетклһнә кергт ик тәвцән орулҗана. Таңһчин Роспотребнадзорин көдләчнрлә харһад, эднә ач-тусиг темдглхәр ирсндән байрта бәәнәв гиҗ Бату Сергеевич келв.
Харһлтын йовудт Роспотребнадзорин зәрм көдләчнрт Әрәсән Президентин зәрлгәс иштә Лука Крымскийин медаль болн Пироговин орден гидг өөдән ачлвр бәрүлҗ өггдв. Тиигәд, «Маальг гемәс хөрлһнә Элстин станц» гидг ФКУЗ-ин көдләчнр Сергиенкон Любовь болн Гайворонскаян Людмила, Роспотребнадзорин Хальмг Таңһчар үүлддг заллтын көдләч Лиҗин Нина медаляр ачлгдв. «Хальмг Таңһчин гигиенә болн эпидемиологин төв» гидг бүрдәцин көдләчнр Манҗин Анир, Трактира Булгн болн Цевгә Марина, Роспотребнадзорин региональн заллтын эпидемиологическ бүртклһнә әңгин һардач Савченкон Сергей Пироговин орденар ачлгдв.
- Эндр мана орн-нутгт бәәтхә, цуг нарт-делкәд тана күч-көлсн ямаран ик чинртә болҗахиг эс меддг нег чигн күн уга болх гиҗ санҗанав. Тадн йоста баатрмуд, түрүн зергләнд бәәдг цергчнр болҗанат. Цуг таанрт ик ханлтан өргҗәнәв. Бидн хамдан олн зүсн күчр-күндиг дааҗ, цааранднь ээм-ээмән түшлҗ таңһчин әмтнә эрүл-мендин төлә көдлмшән күцәхвидн,- гиҗ таңһчин Толһач йөрәлин үгдән келв.
Таңһчин ах санитарн эмч Санҗин Җаңһрин темдглсәр, йосна органмудла, таңһчин эрүл-менд харлһна министерствла хамдан үүлдснә ашт шин коронавирусн хальдврта гемәс хөрлһнә туст тәвгдсн төрмүд хаһлгдв. Санитарн-эпидемиологическ цергллт өмн тәвгдсн төрмүд иим нөкцлт угаһар күцәгдшго билә. Тегәд энтн мана хамцу диилвр болн күцәмҗ болҗана гиҗ тоолҗанав, гиҗ Джангар Николаевич келәд, цергллтин көдләчнриг йөрәхәр ирснд таңһчин Толһачд ханлтан өргв.

Барт белдснь БАТАН Сәәхлә

Санитарн цергллтин көдләчнриг ачлв