«Бамб цецг» ансамблин гастрольн хаалһ

25-09-2021, 15:14 | Общество, Сойл

«Мы – Россия» гидг федеральн төсвин кемҗәнд шаңһа академическ «Бамб цецг» дууна болн бииһин ансамбль гастрольн хаалһд һарсн бәәнә.

Хальмгин нертә коллектив эн төсвин кемҗәнд Нальчик балһснд концертән үзүлчкв. Әәдрхн балһсна хәләһәчнр һаха сарин 24-д «Степные узоры» гиҗ нерәдгдсн көтлвриг хәләхмн. Хулһн сарин 7-д Казань балһснд эрдмән үзүлхмн. Набережные Челны балһсна әмтн хулһн сарин 8-д концертиг хәләхмн. Сарпуль балһсна олн хәләһәчнр «Бамб цецг» ансамблин билг-эрдмлә хулһн сарин 15-д таньлдхмн.
Иигәд Хальмгин ууһн коллектив келн-улсин билг-эрдмиг олн улст күргҗ медүлҗ йовна. «1812 җилә цергчнрин би», «Хальмг зәәсңгүдин би», «Алдр Жаңһртан нерәдлһн» гидг болн нань чигн олн би болн өвәрц дуд хальмг улсин тууҗин һол девсңгүдлә хәләһәчнриг таньлдулна. Концертин йовудт олзлгддг 400 һар хувцн хальмгудын сойлыг, бәәциг болн авъясмудыг сән кевәр үзүлнә. Концертн программиг ансамблин художественн һардач, Әрәсән ачта артист Валерий Эрдниев белдсмн.

«Өөрднр» Азовд билгән үзүлв
«Өөрднр» нертә бииһин театр «Содружество» гидг нарт-делкән фестивальд орлцв. Терүнә тускар таңһчин сойлын болн зуульчллһна министерствд зәңглв. Улсин билг-эрдмин хәләвр Ростов-на-Дону балһснд болв.
Хальмгин нертә коллективәс нань нарт-делкән эн хәләврт Бурятин, Ар үзгин Осетин - Алания Республикин, Ростовск, Луганск болн Донецк мүҗсин коллективс орлцв. «Содружество» фестиваль билг-эрдмин мергҗлтнр дунд тоомср эзлсн керг-үүлдвр мөн. Улсин билг-эрдмин эн хәләвр үүдәд, зөвәр цаг давҗана. Үлмә уга бәәдг нутгудын ниицән (СНГ - Содружество независимых государств) үүдсн нөкцлтин 10 җилин өөнлә, 2001-ч җилд фестиваль эклҗ үүдсмн. Кесг келн-улсин билг-эрдмлә фестиваль олн әмтиг таньлдулҗана. Улсин билг-эрдмин цуг халхин делгрлтд зөвтә тәвцән орулҗадг фестиваль олн келн-әмтнә нөкцлтд чигн туслҗана.
Фестивалин кемҗәнд «Өөрднр» бииһин театрин коллектив Азов балһснд билг-эрдмән үзүлв.