• Манахс ончрв

  Москван ВДНХ-д давҗадг «Әрәсә» һәәхүлд мана таңһчин баг темдглгдв. «Хамгин үүдәгч баг» марһанд һәәхүлиг белдсн нег һазра мана улс ончрв. Әрәсән Президентин һардврин Ахлачин негдгч дарук Сергей Кириенко таңһчин Залврин Ахлач Босхмҗин Гиләнд ачлвриг бәрүлҗ өгв.

  • Вчера, 15:41
 • Хальмг цәәһин нәр

  Кезә, кенә хальмг,
  Келхд, үүдәсинь медхшв,
  Зуг өрүн болһн
  Зандрсн цәәһән буслһнав,

  • Вчера, 15:04
 • Төрскнч сурһмҗин булг болна

  Хөн сарин 18-д музеймүдин Нарт-делкән өдр темдглгднә. Улсин тууҗиг хадһлҗ, төрскнч седклтә баһчуд өсклһнд орлцҗадг, сойлын болн гегән-герлин ик көдлмш кеҗәдг музеймүдин көдләчнр эн өдриг байрин бәәдлд темдглнә. Улсин җирһлд ик чинр зүүҗәдг көдлмш күцәҗәх кесг сай әмтнә күч-көлсинь үнлх, йөрәлин үгмүд келҗ, күцәмҗ дурдх цаг иигәд ирнә.

  • Вчера, 15:01
 • Хальмгин зөргтә күүкд улст нерәдв

  Төрскән харсгч Алдр дәәнд орлцсн күүкд улст нерәдсн керг-үүлдвр Н. Пальмовин нертә Келн-улсин музейд болв. Дәәнд орлцсн күүкд улсин тускар келҗ өгчәх харһлт санлын олн керг-үүлдврмүдин йовудт болснь темдгтә.

  • 16-05-2024, 13:23
 • «Эндр би зурачв»

  Иим нертә һәәхүл Элстд «Арт Эрдэни» гидг галерейд секгдв. Терүнд зурлһна эрдмд түрүн ишкдлән кеҗәдг зурач Дима Бараевин зургуд үзүлгдҗәнә.

  • 16-05-2024, 13:20
 • «Теегин бичкдүд»

  Хальмгин баһ наста зурачнр «Теегин бичкдүд» гидг зургудын төсв белдҗ олна оньгт тусхав.

  • 15-05-2024, 13:15
 • Эрмдгтә улсин җирһлин таал ясрулхар

  Гем келҗ ирдго гидг. Кесг улс олн зүсн учрар өвчн учрад, зеткртә йовдлла харһад, бийән асрҗ чаддг арһ уга болна. Элгн-саднь тиим улст нүдн-амн болад, дөңгән күргҗ арднь орҗ хәләнә. Болв гемтә-шалтгта улст олна бәәдл-җирһлд орлцҗ, талдан әмтнлә харһҗ, билг-эрдмән үзүлҗ, арһ бәәхлә көдлмш олҗ авх кергтә. Эрмдгтә улсин төрмүд хаһлҗ, эдниг хамцулхин төлә олна бүрдәцс бүрдәгдҗ, эднә җирһлин таал ясрулхин төлә үүлднә. Мана таңһчд олна ниицәс дунд нүднә харань муурсн улсин бүрдәц онц орман эзлнә.

  • 14-05-2024, 16:33
 • «Өөрднр» Крымд билгән үзүлҗәнә

  «Өөрднр» хальмг бииһин театр Крымин һазрар концертс үзүлҗәнә. Феодосия курортн ик балһснд хальмг биичнр үзүлсн концерт әмтнд таасгдв. Ялта балһснд чигн әмтн хальмг бииһин эрдмлә таньлдв.

  • 14-05-2024, 15:27
 • Җирһлин төлә әмән әрвлсн уга

  Амр-Санана нертә Келн-улсин дегтрин саңд Чернобыльд болсн аюл уга келһнд орлцачнрт нерәдгдсн «Җирһлин төлә әмән әрвлсн уга» гидг шин дегтрин презентац болв. Темдглхәс, эн дегтрт Семипалатинск, Тоцкий, Новая Земля, «Маяк» гидг полигонд ядерн бомб олзллһиг шинҗлсн керг-үүлдврмүдт орлцачнрин тускар бас келгдҗәнә. Эн дегтрин түүрвәчнр Һучна Борис Галина хойр болна. Борис Букиевич таңһчин чернобыльцнрин олна ниицәг һардҗана. Үүрмүдиннь ач-тус хәрүлхин, эднә санл мөңкрүлхин төлә эн дегтр барас һарһх күсл тәвәд, 2019 җилд эдн көдлмшән эклсмн.

  • 07-05-2024, 15:21
 • «Чиңһс хан» гидг дегтр таңһчдан ирв

  А. Амр-Санана нертә Келн-улсин дегтрин саңгин Көглтин Даван нертә утх-зокъялын музейд дегтрин көрңгнь байҗв. һазадын орнд барлгдсн өвәрц нег һарциг музейд эн өдрмүдт белглв.

  • 07-05-2024, 15:04