• Шаҗна экспонат немгдв

  Келн-улсин музейин экспонатмудын то немгдв. Музейд «Буддийское искусство» гидг һәәхүл үүлддгнь цугтан меднә. Ода терүнә экспонатмудын то немгдв. Бегдзе бурхна дүртә хааһүл (маска Джамсаран) музейд белглгдв.

  • 25-09-2021, 15:20
 • «Өөрднр» бииһин театрин ик гастрольмуд

  Делкәд нер туурсн бииһин коллектив дарук сард гастрольн ик хаалһд һарч йовҗана. «Өөрднр» бииһин театр Уфа, Тольятти болн Аһш балһсдт концертмүдән үзүлхмн.

  • 23-09-2021, 11:05
 • Дегтрт нерәдсн марафон

  Цугәрәсән эн марафон намрин кемлә болна. Эн җил «Гүүҗ йовх дегтр - 2021» гиҗ нерәдсн марафон Хальмгт ноха сарин нег шинлә 12 часла эклв. Медрлин өдрлә ирлцсн эн керг-үүлдвр А. Амр-Санана нертә Келн-улсин дегтринр саӊгин талвңгас авн экләд, олн улсиг орлцулв. Дегтрт дурта олн күн, ик зуудан оютнр, Элстин әмтн дегтрин саӊгин көдләчнр кеҗәх керг-үүлдвриг дөңнҗ орлцв.

  • 07-09-2021, 14:48
 • Хальмг зурачин өөдән ачлвр

  Шидр зурач Николай Уланович Шиняев Әрәсән Президентин Күндллһнә һашгар ачлгдв. Сойлын болн билг-эрдмин халхд күргсн ик ач-туснь болн олн җилин сән ашта үүдәгч үүлдврнь тиим өөдәнәр үнлгдв.

  • 07-09-2021, 14:43
 • Хальмг бичлтин өдр

  Җил болһн һаха сарин тавнд мана таңһчд хальмг бичлтин өдр темдглнә. Эн өдр Зая-Пандитын нернлә бат залһлдата. Хальмг келн өргн ут тууҗта. Зая-Пандит – ик номт, тодо бичгин үүлдәч. Энүнә нернь хальмг улсин тууҗд мөңкрәд, ончта орман эзлҗәнә.

  • 04-09-2021, 15:32
 • Ґґрд-хальмгудын саатулын дуд

  Нарт-делкә деер күн болһн экәс (кезәңк йосар “ээҗ” гиҗ келдг бәәсмн) төрсн болдг. Эк үрән йисн сардан гесндән тееһәд, алтн шар уурган көкүләд, өскдг болҗана. Кедү дәкҗ сөөд эк әмтәхн нөөрән таслад, үрндән көкән өгч асрсн болх? “Экин санан үрнд, үрнә санан көдәд”, “Экин кесн ачиг альхн деерән мах чанҗ өгв чигн хәрүлҗ болдго” гидг хальмг үлгүрмүд бәәнә. Эк гисн хамгин өөрхн күн. Җил ирвәс экин кесн ачнь ода оч медгдҗәнә. Экин дурн гидг юмн күчтә болдг, эн дурнла дүңцүлдг юмн уга гидг. Сө болһн нилх күүкд экиннь саатулын дуунд нөөрән авад, нилхәс авн эн нарт-делкәлә таньлдна. Эк бәәсн учрар бидн цуһар шар нар үзҗәнәвидн, көрстә һазриг көләрн ишкҗ йовнавидн.

  • 26-08-2021, 16:00
 • Ки мөрн делснә …

  Хальмгт сойлын болн спортын фестиваль ноха сарин 21-22-т болв. Билгтә баһчуд олн-зүсн халхар эрдмән, чадмган, һавшунан үзүлв. Өдгә цага янзар фестиваль кегдв. Улсин билг-эрдмд авъяс болсн тоот шин хәләцәр үнлгдҗ, ода олн билгтнриг орлцулв.

  • 26-08-2021, 15:57
 • Манҗин Борис: «Хальмг театр зөвтә орман эзлҗәнә»

  Хальмг Таңһчин, Әрәсән билг-эрдмин ачта үүлдәч, Басңга Баатрин нертә Келн-улсин театрин художественн һардач Манҗин Борис мана зәңгчлә харһҗ, сурврмудтнь хәрү өгв. Әрәсән театральн үүлдәчнрин Ниицәнә үүлдврт шунҗ орлцад, тавн җилин туршарт келн-улсин театрмудын үүлдвриг бүрткҗ, дөң болҗ, зәрм театрмудт наад тәвҗ, Борис Наминович үүлдҗ йовна.

  • 21-08-2021, 16:58
 • Академик Сахаровин үүлдврт нерәдгдҗәнә

  Н.Пальмовин нертә Келн-улсин музейд академик Андрей Сахаровин бәәдл-җирһллә таньлдулҗадг һәәхүл ноха сарин 6-д секгдв. Орн-нутгар дамҗад йовҗ үзүлгдҗәх һәәхүл онлайн янзар бүрдәгдв.

  • 14-08-2021, 15:16