• АСХРҖАХ КӨГҖМД ДИИНРХЛӘ...

  Әрәсән болн олн улсин марһасин, Хальмг Таңһчин Толһачин мөрән лауреат, «Бамб цецг» гидг ду-бииһин хамтльгин дууч, Хальмг Таңһчин ачта артистк Босхмҗин Диана мана редакцд залрҗ ирв.

  • 24-11-2020, 15:24
 • Тату зурдг хальмг зурач

  Сүл җилмүдт мана таңһчд болв чигн, талдан һазрт болв чигн арсн деер зурсн «тату» гидг зургуд баһчуд дунд маш икәр делгрҗәнә. «Тату» гисн үг палинезийн келнәс «татау» – арсн деер зурсн зург гиҗ орчулгдна. Тегәд хамгин түрүнд эн үгиг XVIII-ч зун үйин зуульч Джеймс Кук англь келнд орулв. Тер цагас авн эн үг болн арснд зург зурдг йовдл Европ улсин дунд тархагдад олн келнд орад, баһчуд дунд делгрсмн. Мана Элстд тату кедг кесг зурачнр бәәнә, теднә негнь – Микулян Данир. Тегәд Данирла харһад арснд зургуд зурх үүлдврин тускар күүндвидн.

  • 24-11-2020, 15:16
 • Магомаевин дуд энүнд таасгдна

  Үкр сарин 15-с авн 18 күртл Грозный балһснд «Орфей-2020» гидг нарт-делкән фестивальн-марһан болв. Эн СССР-ин олн-әмтнә дууч Муслим Магомаевин санлд нерәдгдсн билә. Эн марһаг Чеченск Республикин сойлын министерств бүрдәҗ «Сойл» гидг келн-улсин төсвин «Чечнян билгтә улс» гидг региональн көтлврин медлд давулв. Терүнд мана ик орн-нутгин кесг регионмудын болн маднла хам-хоша бәәдг һазадын орн-нутгудын элчнр орлцв.

  • 23-11-2020, 15:45
 • Шаљна єурвн эрдньд - кґгљмин белг

  Цґн љил хооран «Шаљна єурвн эрдньд кґгљмин белг» гидг тґсвиг Хальмг Тањєчин искусствин ачта ўўлдіч Савр Катаев эклсмн. Бурхн Багшин Алтн сўмин хурлын ґґр болдг кґгљмин керг-ўўлдвр нег зун кґгљмч терўнд орлцдг біісніс мињєн шаху кґгљмч орлцдг ик байрт тохрв. Болв эн љил эн керг-ўўлдвр пандемийіс кґлті болљахш. Тґвкнўн бііљ чаддго Савр Катаев бурхн-шаљна єурвн эрдньд нерідід, видеоклип белдв.

  • 23-11-2020, 15:44
 • Интернет- фестиваль

  Келн-улсин оркестр љил болєн улсин зевсгўдин оркестрмудын фестиваль кедмн. Ірісін ґмн ўзгин регионмудар бііх кґгљмин коллективс терўнднь ирљ орлцљасмн. 2009-ч љиліс авн кегддг фестиваль эн љил интернетин дґњгір давв. Кґгљмин фестиваль Хальмгин автономин 100 љилин ґґнд нерідљ кегдљіні.

  • 23-11-2020, 15:43
 • Хальмгин тавн тґсвиг дґњнв

  Сўл цагт Хальмгт зуульчллєна делгрўллєні халхар бає биш кґдлмш кегдљіні. Шидр зуульчллєн делгрўллєні халхар белдсн тавн тґсв грант шўўљ авв. Эн халх кґдлмштін йовудт ґгхин тґлі 12 сай арслњ авхмн. Зуульчллєна тґрір бііх федеральн агентств зарлсн марєанд 2733 эрлєн орљ ирсмн. Терўніс 474 эрлєн шўўљ авгдсмн. Комиссь шўўєід, шалєад, тґсвин тусинь йилєід, цуг халхаснь бўртксні дару 71 тґсвиг дґњнх шиидвр авгдсмн. Тер тоод Хальмгин тавн тґсв орсмн.

  • 23-11-2020, 15:33
 • Хальмг сойлыг делгрүлҗәдг «Нутг»

  Сүл җилмүдт мана Хальмг Таңһчд зуульчллһна халхар кеҗәх көдлмш делгрәд йовна. «Бамб цецгин фестиваль», «Өөрд түмн» болн нань чигн олн-ниитин наадн давулгдна. Өвкнрин бәәцлә таньлдулдг зуульчллһна шин объектс тосхгдна. Теднә негнь – «Теңгр» гидг үндсни парк. Эн үндсни парк тогтсна һол учр-утхнь ямаран гихлә, хальмг үндсни сойл, заң-заңшал делгрүллһн мөн. «Нутг» гидг хальмг сойлыг делгрүлдг Холвана ахлач Мазна Алексей эн үндсни паркиг бүрдәв. Алексей мана редакцд гиич болад залрҗ ирв.

  • 20-11-2020, 15:25
 • Моңһлчудын хәәртә дегтр

  Байрин өдрлә Улан Баатрт «Сокровенное сказание монголов. Комплексное исследование» гидг дегтрин презентац болв. Онлайн янзар болсн презентацд Моңһл орн-нутгин Ик Хуралын ахлач Г. Занданшатар, Хуралын депутатнр Ж. Мунхбат, Х. Болорчулуун, нань чигн улс, йосна, олна, сойлын үүлдәчнр орлцв. Ах редактор О. Содномпил дегтрин шинҗллтин тускар цәәлһв. Тәвн җилин туршарт кесн шинҗллтин көдлмшин тускар цуглрсн улст профессор, филолог номин доктор Б. Сумъяабаатар келҗ өгв.
  Моңһлчудын хәәртә дегтрин номин ик шинҗллт күцәгдснь ик чинртә йовдл.

  • 18-11-2020, 15:04
 • Билгтә дуучнрин марһанд ончрв

  «Ты-супер» гидг телевизионн дууна марһаг НТВ канал дөрвдгч кемдән кеҗәнә. Буйнч седклин эн ик төсв әмтн дунд ик тааслт олв. Өнчн бичкдүдиг, интернатд бәәдг, теҗәл уга үлдсн күүкд-көвүдиг дөңндг төсв эн цагин дотр кесг баһчудт йоста дөң болв. Җирһлин хаалһан шүүҗ авхд, билг-эрдмән делгрүлхд тусан күргҗәх ик керг кеҗәх әмтнд ханлтан өргх кергтә.

  • 18-11-2020, 15:02
 • У Союза писателей – новый председатель

  Поэты, прозаики, литературоведы Калмыцкого регионального отделения Союза писателей России собрались на днях на своё собрание по избранию нового председателя Союза. Раньше его возглавлял Николай Джамбулович Санджиев, безвременно ушедший из жизни в июне текущего года.

  • 17-11-2020, 15:30