• Манҗин Борис: «Хальмг театр зөвтә орман эзлҗәнә»

  Хальмг Таңһчин, Әрәсән билг-эрдмин ачта үүлдәч, Басңга Баатрин нертә Келн-улсин театрин художественн һардач Манҗин Борис мана зәңгчлә харһҗ, сурврмудтнь хәрү өгв. Әрәсән театральн үүлдәчнрин Ниицәнә үүлдврт шунҗ орлцад, тавн җилин туршарт келн-улсин театрмудын үүлдвриг бүрткҗ, дөң болҗ, зәрм театрмудт наад тәвҗ, Борис Наминович үүлдҗ йовна.

  • 21-08-2021, 16:58
 • Академик Сахаровин үүлдврт нерәдгдҗәнә

  Н.Пальмовин нертә Келн-улсин музейд академик Андрей Сахаровин бәәдл-җирһллә таньлдулҗадг һәәхүл ноха сарин 6-д секгдв. Орн-нутгар дамҗад йовҗ үзүлгдҗәх һәәхүл онлайн янзар бүрдәгдв.

  • 14-08-2021, 15:16
 • Цаһан Нуурт хурл дүңгәҗ босв

  Хальмгт нер туурсн Цаһан Нур селәнд хурл ик байрин бәәдлд секгдв. Селәнә оюни җирһлд ик байрта болсн йовдл цуг улст ик өргмҗ үүдәв. Хурлан босхҗ авхар бәәрн әмтн кесгәс нааран ухалҗасмн.

  • 08-07-2021, 17:00
 • ОДН-ҺАРГИН КҮЧН-ЧИНРНЬ

  Ик кезәнәс авн ода күртл цуг мадн сөөни теңгр хәләҗ, одна герлд авлгдҗ, эң-зах, йорал угаднь чивҗ йовн, хүв-заяһан тааҗ медхин төлә йовх одна замар зурхаһан һарһҗ бәәнәвидн. Хальмг күн одн-һаргта бат холвата болчкад, олн зүүл заң-заңшал, йоста болдг. Нег тиим йосна тускар эндр келҗ өгий.

  • 30-06-2021, 15:54
 • «Љањєрин ачнр» гидг бумб

  Элстд А.Кичиковин нерті Хальмг келн-улсин гимназин ґґр «Љањєрин ачнр» гидг бумб бііні. Энтн Хальмгт биеннале-марєан болљасн цагт 1997-ч љилд босхгдла. Энўні тўўрвічнь нерті скульптор, Хальмг Тањєчин сойлын ачта кґдліч, ХТ-н кўндті иргн Пётр Тазаев мґн.

  • 19-06-2021, 16:36
 • Мана һазр – күмни өлгә

  Моһлцг һазр деер бәәдг әмтнд экологическ халхар әәмшг учрҗахин тускар шар шаҗна Оюни ик Багш Дала Ламин гегән бичсинь шишлң сайтднь умшҗ болхмн. Мана Күнкл Багшин ухан-тоолвр цугтад туста болх гисн ухатаһар бидн терүгинь орчулад барлҗанавидн.

  • 15-06-2021, 17:16
 • Шилтә Зандн Герлин әрүн шагшавд

  Йоста хальмг күн олн үгәс цецн үгд дурта, цецн үгәс болхла, товчта үгиг икәр үнлҗ бәәдг. Хальмг баатрльг дуулвр «Җаңһрин» олн дүрмүдин дотр Шилтә Зандн Герл гидгнь хамгин әрүн шагшавдта күүнә бәәдләр алдршсн болдг. Тер әрүн шагшавднь юн учрта үгв?

  • 10-06-2021, 10:34
 • Энд билгтә баһчуд сурна

  Элст балһсна талвңд хөн сарин 29-д асхн Долан хонгин күрәлһн гидг сәәхн бәәрнә өөр олн улс цуглрв. Энд П. Чонкушовин нертә билг-эрдмин колледж 60 җилә өөндән нерәдсн концерт үзүлв. Сурһулин эн бүрдәциг төгсәсн болн ода энд сурчах баһчуд хотл балһсна әмтнд билг-эрдмән нерәдв.

  • 31-05-2021, 15:08
 • Мґрні нер-усн

  Кўндті мана умшачнр! Эндр бидн «Нерті орс бичічнрин ўўдіврмўд – хальмг келір» гидг тґсв біідл-љирєлд тохраљанавидн. Ґдгі цагт біірн імтн тґрскн келін сіінір дасч авх саната. Олн дунд темдгті, сін ўўдіврмўдиг хальмг келір умшлєн эн керг-тґрт икір туслхнь лавта.
  Эндрк мана газетин тойгт нер єарсн орс бичіч Антон Чеховин «Мґрні нер-усн» (рассказ «Лошадиная фамилия») гидг соньн келвр барлљанавидн.

  • 29-05-2021, 15:53
 • Хальмг режиссерин «Цаһан хаалһ»

  Хальмг режиссер болн сценарист Элла Манжееван «Цаһан хаалһ» гидг шин фильмин төсв 74-ч Каннск кинофестивалин баахн эрдмчнрин көтлврт шүүҗ авгдв. Фестиваль така сарин 6-ас авн 17 күртл болхмн.

  • 29-05-2021, 15:48