• Театрмудын ниитә болн сергмҗтә бүлд

  Моһа сарин 27-д таңһчин театрмуд Нарт-делкән театрин өдриг ик байртаһар темдглв. Давсн җилд коронавирусас көлтә эдн эрдмин байран хамдан цуглрҗ темдглҗ чадсн уга. Эн җил болхла театрла җирһлән залһсн олн эрдмин улс Келн-улсин театрт цуглрв.

  • 30-03-2021, 16:58
 • Театрин илвтә делкә

  Театрин нарт-делкән өдриг таңһчд Басңга Баатрин нертә Келн-улсин драматическ театр, драмин болн шог наадна орс театр, «Өөрднр» бииһин театр темдглнә. Режиссермуд, артистнр, зурачнр, наад белддг олн нань чигн мергҗлтнр болн көдләчнр эрдмин сән өдрән ик байртаһар тосна. Давсн цагин дотр тәвгдсн нааддан тодлад, артистнрин күцәмҗиг темдгләд, эн өдр кесгнь үүдәгч үүлдвриннь үнллһиг олна.

  • 27-03-2021, 17:56
 • Очра Валерийин 70 җилин өөнд

  Моһа сарин 22-т Советск Союзин Герой, Әрәсән ачта цергә летчик, РФ-н дотр-дундын кергүдин министрин ах селвгч болн Хальмг Таңһчин Толһачин селвгч Очра Валерий 70 җилин ончта өөнән темдглв. Төрскн таңһчиннь делгрлтд ик тәвцән орулсн төләднь Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Валерий Николаевичд Хальмгин Геройин нер зүүлһәд, өөдән ачлвринь бәрүлҗ өгв. Маңһдур Элстд Очра Валерийин 70 җилин өөнд нерәдгдсн байрин керг-үүлдвр болхмн. Эн өдр угтҗ хальмг улсин шүлгч Нуура Владимир Очра Валерийин ончта өөнд нерәдәд шүлгән белглҗәнә.

  • 27-03-2021, 17:56
 • Хальмгт кен зүнһар болхмб?

  Дөрвн Өөрдин тууҗиг XVII-ч зун җилин эклцәс авн XVIII-ч зун җилин дунд күртл шинҗлхлә, һазрин зургт Хальмг, Зүнһар, Көк-Нуурин һурвн Хаант улсиг (ханство) үзҗ болхмн. Өөрд-моңһлын тууҗиг сәәнәр меддго улс эн һурвн Хаант нутг оңдан улс гиҗ буруһар меддг болх. Болв наадк улс зүнһар, хальмг, көк-нуурихн һурвнд йилһән юунд бәәнә гиҗ бас тодрха медхш. Тегәд эн төриг мана статьяд хәләҗ үзий.

  • 27-03-2021, 17:53
 • «Экнь байрлх»

  Хальмгин нертә журналист Наран Илишкинә «Человек, будь человечен!» гидг дегтрт Советск Союзин Герой Баатр Басановин келвр барлата. Эндр эн келвриг хальмг келнд орчулад, тана оньгт тусхаҗанавидн.

  • 25-03-2021, 17:23
 • Әмтнд байр белглдг эрдмтә

  Хаврин түрүн сард, моһа сарин 25-д, Әрәсән сойлын көдләчин Өдр темдглнә. Түрүн болҗ эн байр 2007-ч җилд эклҗ байрин литд орсмн. Тер җилд Әрәсән Президентин зәрлгәр Әрәсән сойлын көдләчин Өдр темдглдг болсмн. Байрин эн өдр Москвад, Кремльд, сойлын халхар күцәмҗ бәрсн, олн дунд ик тааслт олсн үүдәврмүд бичсн, үүлдврәрн сойлыг уралан йовулсн үүлдәчнр орн-нутгин өөдән ачлврмудар мөрәлгднә.

  • 25-03-2021, 16:18
 • Бичкн зурачнрин һәәхүл

  Москван Диилврин музей җил болһн олн-зүсн хәләврмүд, һәәхүлмүд бүрдәнә. Орн-нутгин цуг улсиг терүнд орлцулхар шунна. Шидр эдн бичкн зурачнрин Цугәрәсән марһа зарлсн билә. Терүнднь Хальмгин бичкн зурачнр чигн орлцв.

  • 20-03-2021, 15:03
 • Сар мөчн, көглҗрһн болн үнгн

  Нег уулын белчрт сар мөчн көглҗрһн хойр ах-дү болад бәәҗ гинә. Сар мөчн элдв зүүлин (олн зүсн) земсиг олҗ идәд, түүнә үрнь хураҗ көглҗрһндән өгдг гинә. Көглҗрһнь моднас моднд нисәд, ямр һазрт аль моднд сән амтта земсн бәәхлә, сар мөчнд үзүлҗ өгдг гинә.

  • 18-03-2021, 17:29
 • Шарту – шар уул

  Кезіні IV зун љилин дунд Иљлин дора єазрт дорд ўзгіс гунны (хунну) улс ирљ бііршлсмн. Тер цагас авн тенд тўрг келтнрин тохма улс ґсід-ґргљід йовла. Тедн кесг зун љилин туршарт, хальмгуд Иљлин кґвід иртл, тенд біісмн.

  • 18-03-2021, 17:25
 • Шаҗна төрт нерәдсн зургуд

  Келн-улсин музейд моһа сарин 12-т соньн һәәхүл көдлмшән эклв. «Крестный путь. На стыке двух культур» гиҗ нерәдгдсн нарт-делкән төсвин кемҗәнд эн һәәхүл бүрдәгдҗәнә.

  • 16-03-2021, 17:55