• Таңһчан туурулх билгтнр

  Хөн сарин 26-д П. Чонкушовин нертә билг-эрдмин колледжин урн һарин дүрслгч эрдмин әңгин оютнрин болн багшнрин үүдәврмүдин һәәхүл секгдв. Колледжин 60 җилин өөнин кемҗәнд кегдҗәх керг-үүлдвр Н.Пальмовин нертә Келн-улсин музейин залмудт болв.

  • 29-05-2021, 15:46
 • Дегтрин әмн болгсн Дүүвр мөңк күслнь...

  Күн болһн эврә дурарн тааста эрдмән шүүҗ авна. Дунд сурһульд орсн цагас авн хөөннь ик сурһульд сурсн цагтан дегтрин саңд ирҗ, медрл авхар шуннавидн. Энд көдлдг әмтн һольшг, цаһан седклтә мергҗлтнр болсн деерән өдгә цагин некврлә ирлцҗәдг шишлң эв-арһс олзлдг мөн. Эднә күцәҗәх кергнь олн әмтнд тусан күргдгнь медгднә.

  • 27-05-2021, 10:11
 • Хальмг режиссерин күцәмҗ

  «Белая юрта» гидг фестивальд хальмг режиссерин наадн хамгин сән гиҗ тоолгдв. Шидр Абаканд давсн регионмуд хоорндк театральн фестивальд Манҗин Борис белдсн «Хубай – аңһучин көвүн» гидг наадн тиигҗ өөдән үнлгдв. Драмин болн этническ көгҗмин Чигитем нертә Хакасск театр шин наадан фестивальд үзүлсмн.

  • 20-05-2021, 16:44
 • «Даван делкәд»

  Н. Пальмовин нертә Келн-улсин музей 100 җилин өөндән нерәдҗ, «Даван делкә» («Мир Давида») гидг зургудын марһа зарлсн билә. Иргчдән болх Көглтин Даван 100 җилин өөниг угтҗ, регионмуд хоорндк соньн марһан бүрдәгдв. Хальмгин олн-әмтнә шүлгч Көглтин Даван нерн кезәнә таңһчин меҗә давад, цуг делкәһәр тарсмн. Сансрт күрч эврә одта болсмн. Тегәд марһан «Даван делкә» гиҗ нерәдгдснь учрта юмн.

  • 20-05-2021, 16:38
 • “Аршан булгнь” умшачнриг соньмсулх

  Хальмгин Цаһан-Нур селән байн, соньн тууҗта һазр мөн. Нер һарсн олн билгтнрәрн темдгтә. Шидр Хальмгин бичәчнрин ниицәнә гешүн, талтахна әәмгин төрскнч седклтә, сән седвәртә медәт Хатуһа Николайин “Аршан булг” шин дегтр барас һарсмн.

  • 20-05-2021, 16:37
 • Кґкін Очрин нер зўўв

  Ўр сарин байр эклсн ірўн кемлі Ик Буурл селінд Келн-улсин музейин іњг секгдв. Сойлын эн ик тууљта бўрдіцин зун љилин ґґнин керг-ўўлдврмўд дунд эннь хамгин чинрті йовдл болв. Эн іњг Ірісін ачта зурач Кґкін Очрин нериг зўўв.

  • 18-05-2021, 14:13
 • Келн-улсин музей 100 җилин өөнән темдглв

  Хөн сарин 15-д ке-сәәхн стендмүдәр кеерүлгдсн конференц-залд Н. Пальмовин нертә Келн-улсин музей гиичнрән тосв. Келн-улсин оркестр «Бумбин орн» көгҗмин наадна сәәхн тасрхаг ирсн улст соңсхҗ, хальмг улсин тууҗ кезәнк цагас эклдгинь медүлв. Хальмгин тууҗиг болн өдгә цагиг негдүлсн, цагин ишкдл дахҗ уралан зүткҗ йовх сойлын учреждень – Келн-улсин музей өөнин байрин үүлдвриг иигҗ өргмҗтәһәр эклв.

  • 18-05-2021, 14:02
 • Улсин тууҗ болн сойл хадһлҗ йовна

  2021-ч җилин ончта өөнин дунд Н. Пальмовин нертә Келн-улсин музейин 100 җилин өөн ик чинр зүүҗәнә. 1921-ч җилин мөрн сарин 21-д тууҗан эклсн музейин үүлдврин тускар энүнә һардач Муучан Ирина мана зәңгчлә күүндҗәнә.

  • 15-05-2021, 12:01
 • Дәәнә җилмүдт төрсн «Нүүдлә»

  Дәәч болн артист Җимбин Бадм дәәнә җилмүдт үүдәсн «Нүүдлә» дун Диилврин өдр Хальмгин хотл балһснд доладгч давхр өндрәс күңкнҗ, олн улсин оньгиг авлв. Өдгә цагт хальмг улсин дун болҗ тохрсн дууна айс дәәнәс эс хәрҗ ирсн салдсмудын санлд нерәдгдҗ балһсн деегүр тарв. Хальмг улсин артистк Очкан Анна дуулсн дун кесг тоотыг әмтнә санлд сергәв.

  • 13-05-2021, 14:51