• «Өөрднр» Крымд билгән үзүлҗәнә

  «Өөрднр» хальмг бииһин театр Крымин һазрар концертс үзүлҗәнә. Феодосия курортн ик балһснд хальмг биичнр үзүлсн концерт әмтнд таасгдв. Ялта балһснд чигн әмтн хальмг бииһин эрдмлә таньлдв.

  • 14-05-2024, 15:27
 • Җирһлин төлә әмән әрвлсн уга

  Амр-Санана нертә Келн-улсин дегтрин саңд Чернобыльд болсн аюл уга келһнд орлцачнрт нерәдгдсн «Җирһлин төлә әмән әрвлсн уга» гидг шин дегтрин презентац болв. Темдглхәс, эн дегтрт Семипалатинск, Тоцкий, Новая Земля, «Маяк» гидг полигонд ядерн бомб олзллһиг шинҗлсн керг-үүлдврмүдт орлцачнрин тускар бас келгдҗәнә. Эн дегтрин түүрвәчнр Һучна Борис Галина хойр болна. Борис Букиевич таңһчин чернобыльцнрин олна ниицәг һардҗана. Үүрмүдиннь ач-тус хәрүлхин, эднә санл мөңкрүлхин төлә эн дегтр барас һарһх күсл тәвәд, 2019 җилд эдн көдлмшән эклсмн.

  • 07-05-2024, 15:21
 • «Чиңһс хан» гидг дегтр таңһчдан ирв

  А. Амр-Санана нертә Келн-улсин дегтрин саңгин Көглтин Даван нертә утх-зокъялын музейд дегтрин көрңгнь байҗв. һазадын орнд барлгдсн өвәрц нег һарциг музейд эн өдрмүдт белглв.

  • 07-05-2024, 15:04
 • «Олна баатрмуд»

  Диилврин өдриг угтад, «Жаңһр» Хальмг Таңһчин наадһасин театр шин наад белдҗәнә. Төрскән харслһнд ончрсн хальмг баатрмудын санлыг тевчәд, театрин коллектив үүдәгч үүлдврән шунмһадулҗана.

  • 07-05-2024, 14:59
 • Эфирт – Хальмг радио

  Эндр радиозалһлдана көдләчнр сән өдрән темдглҗәнә. Әрәсән орн-нутгт олн радиостанц көдлнә, тедн дунд Хальмгин радион көдләчнр олн җилдән эврәннь соңсачнрин төлә соньн соңсхврмудан белднә.

  • 07-05-2024, 12:16
 • Хальмг теегән хәәрлҗ магтв

  Кезәнә нег цагт күчтә гидг байнчн китд хан бәәҗ. Эң-зах уга һазрмуд, ке-сәәхн бәәшңгүд, алтар, үнтә чолуһар дүүрң авдрмуд эн болн нань чигн зөөрнь алвтднь то- тоомҗ уга болна. Нег дәкҗ хан ду дуулдг илвтә шовуна тускар соңсна. Экләд дуулсн саамд деерәс һазриг халулҗадг нарн чигн эн дуунд авлгдҗ, эргцән баһрулдг болна. Тегәд эн китд хан өвәрц шовуг эврә алвтдан авч ирхәр зарцнран олн һазрмудар йовулдгчн.
  Теднь шовуг олҗ авад, хаана бәәшңд авч ирдг болна. Хан шовуна ду соңсхар өдр болһн өрүн эрт босдг болв. Зуг шовун ә-чимән уга, тагчг бәәв. Җиврән буулһад, нүднәснь нульмсн һарчахинь хаана зарцнр үзәд, эзндән медүлнә. Тиигхлә эн шовуг цуг нарт- делкәһәр авч йовад, альд дуулхинь медх кергтә, гиҗ цецн ухата нег көгшә хаанд селвг өгдг болна. Тиигәд йовад йовҗ, хаана зарцнр Әрәсән Өмн үзгин нег булңд у-өргн теегт гөрәсд гүүҗәхиг үзсн, халун шүрүн салькн үләҗәхиг, зурмна ә һарчахиг соңссн илвтә шовун тер дарунь экләд дуулдг болна. Эн кемд олн зүсн өңгтә бамб цецгүдәр бүркгдсн көк тег олна оньгт тусхагдна. Эннь шовуна төрскн һазр –усн болҗ һарв, тегәд эврә отг- әәмгәсн салад, зовад гейүрҗәхиг хан медәд, аштнь шовуг сулдхна.

  • 04-05-2024, 14:46
 • Лаганяхн гиичнрән тосв

  Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун зәрлгәс иштә сара хонгтан давулгдҗасн бамб цецгин наадм төгсчәнә. Район болһн эврәннь соньн, өвәрц көтлврән белдҗ, олн гиичнрән тосв.

  • 04-05-2024, 14:42
 • «Хойр җивр»

  Шидр Ростов-на-Дону балһснд нүднә харань муурсн улсин Әрәсән олна ниицәнә (ВОС) седвәрәр «Хойр җивр» гидг марһан болв. Хальмг Таңһчас терүнд Элст балһснд бәәдг Казанцевихнә өрк-бүл орлцв. Байрта Михайловна болн Алексей Николаевич ханьцад, хөрн һар җилдән хамдан бәәнә.

  • 27-04-2024, 15:10
 • Төрскән харсачнрин санлынь тевчҗ

  Мөрн сарин 24-д Әрәсәд Алдр Диилврин өдр угтҗ «Георгиевская ленточка» нертә Цугәрәсән керг эклв. Җил болһн Диилврин өдрин өмн өргнд, орн-нутгин иргнмүд, ик-бичкн уга энүг хувцндан торһад зүүнә.

  • 27-04-2024, 15:02
 • Санитарн харслтын төрәр күүндв

  Шидр Әрәсән Орн-нутгин Хүүвин эрүл-менд харлһна комитетин ахлач Башанкан Бадм «Орн-нутгин санитарн харслт – эрүл-мендин әәмшг уга бәәдл» гидг шаңһа төсвин «Санпросвет» гидг керг-үүлдврт орлцад, терүнә йовудт Хальмг Таңһчин ах санитарн эмч Санҗин Җаңһрла харһв.

  • 27-04-2024, 14:58