• Улсин тууҗ болн җирһл Ошлана Владимирин зургудт

  Эн җилин мөрн сарин 29-д хальмг зурач Ошлана Владимир 60 җилин өөнән темдглх бәәсмн. Болв билгтә зокьялчин болн цаһан саната эн күүнә җирһл харм төрхд ахр бәәҗ. 2015 җилин лу сарин 10-д зурач зуурдар өңгрсмн.

  • 13-05-2021, 14:49
 • Баєчудын ўўділт ґргљід бііх

  Одахн Элстд «Районнале» фестиваль Басан Городовиковин амрчасн єазрт йовудтаєар давв. Урднь хотл балєсна баєчуд, волонтермуд, кесг бўрдіцсин элчнр энд цеврлід, ик кґдлмш кўців. Тегід ке-сііхн, байрин біідлд баєчудыг болн нааран ирсн медіті улсиг чигн энд тосв.

  • 29-04-2021, 15:13
 • «Финн … болн теегин иньг хальмг»

  Пушкинә шүлгт мөңкрүлгдсн хойр келн-әмтнә театрмуд 2021-ч җилин мөрн сарин хаврин сәәхн өдрмүдлә харһҗ, үүдәгч залһлдаһан батлв. А.С.Пушкин ямаран цецн шүлгч бәәсинь цаг болһн илт кевәр үзүләд бәәнә. Шүлг төрсн цагт Әрәсән ар болн өмн үзгт бәәдг хойр келн-әмтнә элчнр иигәд нүүрцҗ харһх гиҗ күн санҗасн уга болх. Цагнь ирәд, эн олн келн-әмтнә Әрәсән темдг болсн үгмүд Москвад дүңгәҗ бәәх алдр орс шүлгчин бумб деер бичгдҗ, нааран ирсн әмтнә зүрк бульглулв.

  • 29-04-2021, 15:09
 • Бааттахн

  Тууљчнрин бичсір, Аюка хан нутгиг залљасн цагт (1669- 1724 љ.љ.) хальмг йосн зґвір батрсмн. Хан діічнртієін олн зўсн цергі йовлєнд (военные походы) кўцімљтієір орлцад, Ірісід ик тусан кўрглі. Мана ґвкнр орн-нутгин ґмн ўзгин мељісиг залу-зґргтієір харсљ йовла.

  • 22-04-2021, 15:39
 • Зүнһар хальмг мөрн цергә полкин санлд

  «Зюнгарцы» гидг дегтрин хойрдгч һарц барлгдв. Зүн һара хальмг 80-ч мөрн цергә полкин туск дегтрин презентац А. Амур-Санана нертә Келн-улсин дегтрин саңд болв.

  • 20-04-2021, 16:09
 • Осетин әмтн болн цагин бәәдл

  Эн сарин эклцәр Хальмгин зурачнрин һәәхүл Ар Осеть-Алания Республикд секгдсн билә. Ода осетинск зурачнрин һәәхүл Элстд Н. Пальмовин нертә Келн-улсин музейд секгдв.

  • 20-04-2021, 15:58
 • Карелин театр Хальмгт ирҗәнә

  «Ик гастрольмуд» гидг федеральн төсвин кемҗәнд Карель Республикин театр Хальмг Таңһчд ирҗәнә. Әрәсән ар үзгәс ирҗәх театр һурвн наад үзүлхмн. Гастрольмуд мɵрн сарин 22-ас авн 24 күртл болхмн. Басңга Баатрин нертә Келн-улсин театрин тәәз деер һурвн ɵдртән карельск артистнр билгән үзүлх мөн.

  • 20-04-2021, 15:55
 • Эгл улсин зөргтә үүлдвр

  «Зөргтә үүлдвр» гидг Цугәрәсән кемҗәнд һардг төсвин «Эгл улсин зун зөргтә үүлдвр» нерәдлһтә хойрдгч боть барас һарв.

  • 17-04-2021, 16:25
 • Осетинск зурачнрин һәәхүл

  Ар Осеть-Алания Республикин зурачнрин «Осетинский колорит» нерәдлһтә һәәхүл мɵрн сарин 16-д Н. Пальмовин нертә Келн-улсин музейд секгдҗәнә.
  Хальмг зурачнрин һәәхүл Ар Осетьд секгдснә тускар урднь бичләвидн. Ода болхла хоша бәәдг республикин зурачнрин үүдәврмүдлә таньлдх таал таңһчин әмтнд учрҗана.

  • 15-04-2021, 16:01
 • Ар Осетин һазрт билгән үзүлв

  Ар Осеть – Алания Республикд Хальмг Таңһчин сойлын өдрмүд болсна тускар таңһчин сойлын министерствин барин цергллт зәңглҗәнә. Алания Республикин Келн-улсин музейд «Теегин иньг хальмг» гидг нерәдлһтә һәәхүл секгдв. Терүнд хальмг зурачнрин олн-зүсн янзар зургдсн, дүрслүлгдсн, өдгә цагин янзар кевлгдсн, нань чигн, ут тоодан 68 зург тәвҗ үзүлгдв.

  • 13-04-2021, 16:56