• Төрскн теегин дуучнр

  Моһа сарин 13-д Хальмг шүлгләнә өдр темдглгднә. Урн үгин ке-сәәхн делкәд орулдг, шүлгчнрин шин үүдәврмүдлә таньлдулдг эн байр 2012-ч җилд мана таңһчд шишлң зәрлгәр батлгдсмн.

  • 13-03-2021, 16:38
 • Мини җирһл

  Сүл җилмүдт хальмгар бичдг биш, хальмгар келдг әмтнә тонь баһрад йовна. Эннь маш һундлта йовдл болҗана. Тедү мет хальмг келәр күүнддг, хальмгар ухалдг, хальмгар келвр, шүлг бичдг улсиг альхн деерән бәрәд, эрк биш урмд өгх кергтә гиҗ санҗанавидн. Тиим улсин негнь – Карун Майя. Хальмг Таңһчд Майя Бадмаевнаг эс меддг күн ховр болх. Яһад гихлә һартан өөтә, бәрсән кедг эн күүкд күн мана хальмг өвкнрин сойлан, заң-заңшалан медсн деерән оньдин баһчудт медүләд, үлгүр-үзмҗ болад, даң эврә медрләрн хувалцна. Авъяста күн олн билгтә болдг. Майя Бадмаевнан тускар бас тиигҗ келҗ болна. Бас негн билгнь – шүлг үүдәлһн.Эврәннь шүлгүдән бичхләрн амн үгин үүдәврмүдәс иш авч, терүнә кесг эв-арһ олзлҗана. Үүдәврмүдтән мана зөөр болҗах кезәңк хуучн цецн үг, келц үгмүд, мартдгсн үгмүд орулад, өөрд-моңһлын янз дахад ке даршлһта, эркн чинртә шүлгүд үүдәнә. Тегәд Майя Бадмаевнан бичсн “Мини җирһл” “Тег” хойр шүлгиг тана оньгт тусхаҗанавидн. Халуч, төрскнч күүнә зүркнәс цувлдад төрсн шүлгнь эврәннь умшачнран олад, эднә седкл-зүркиг йосндан авлх гиҗ нәәлҗәнәвидн. Тегәд Майя Бадмаевнаг күүкд улсин сән өдрлә йөрәҗ, цааранднь шүлгүдән нәәрүлтн гиҗ әрүн цаhан седкләсн күсч, амулң-менд сән-сәәхниг дурдҗанавидн.

  • 06-03-2021, 15:06
 • Төрскн сойлдан эңкр

  Һучн җил хооран мана орн-нутгт күүкд улсин ниицән бүрдәгдсн болдг. Мана таңһчд эн олна бүрдәцин региональн әңг арвн хойр җил хооран экләд үүлдҗ, эн җилмүдин эргцд олна бәәдл-җирһлд шунмһаһар орлцҗана. Региональн әңгин ханьд ордг күүкд улс олн зүсн керг-үүлдврин седвәр татҗ, дорас өсч йовх баһ үйд төрскнч сурһмҗ өглһнә, өвкнриннь сойл, авъяс болн кел хадһллһна халхд аһу ик көдлмш күцәҗәнә. СЖР-ин региональн әңгин ахлач Кензән Киштән келсәр, мана таңһчин күүкд улс шунмһа, седвәртә, олн төрәр соньмсдг, билгтә болн үнн хәләцтә, тер төләд эднә дөң-тусар кесг чинртә төр хаһлгдҗана.

  • 06-03-2021, 15:04
 • Айсан җирһлин айс

  Хаврин эклцәр дулан өдрмүд эклҗ, нарн һазриг герлтүлҗ, аһарт дууна айс соңсгдҗах болна. Эн сәәхн цагла дууна тускар күүндхнь зокаста. Эн төрин тускар дуучин эрдмиг медҗ авсн күүнәс сурх кергтәнь ил медгдҗәнә. Тегәд баахн наста дууч Айса Брюгидиковала күүндвр тогтасн биләвидн.

  • 06-03-2021, 15:02
 • Улсин тууҗла таньлдулна

  Н. Пальмовин нертә Келн-улсин музей эн җил 100 җилә өөнән темдглҗәнә. Музейин тууҗин тускар мана зәңгч энүнә директор Ирина Мучаевала күүндв.

  • 04-03-2021, 15:59
 • «Харадан» кергнь күцәмҗтә болтха!

  Өдгә цагт хальмг кел делгрүллһнә кергт шунмһа кевәр орлцдг күмсин тонь баһ биш. Үлгүрнь, Хальмг кел делгрүллһнә төвин көдләчнр эврә төсвсән бүтәнә, Элст балһсна мэрин седвәрәр удл уга Элстин уульнцсин, бүрдәцсин чигн нерд орс-хальмг келәр бичгдх. Дәкәд олн бүрдәцс болн блогермүд хальмг кел делгрүлхәр шунна. Интернетд үүлддг «Сойлын сувсн», «Нарна Герл» болн нань чигн багмудыг үлгүрлҗ зааҗ болна. Хальмг келән дасдг улсин тонь җил ирвәс икдәд бәәнә.

  • 04-03-2021, 15:50
 • Дуука Куука хойр ээҗнрин тускар

  Хальмг телеүзлд долан хонгин үлмҗ өдр 9 час 15 минутла «Дуука болн Куука» гидг һарц һарч ирнә. Шогта, инәдтә болн сурһмҗин чинртә эн соңсхврт Шорван Феликс Һәрән Лиҗ хойр орлцна. Билгтә хойр көвүг таңһчд әмтн сәәнәр меднә. Телеүзлин тематическ соңсхврмудын редакц эн һарциг белддг болв. Нертә седкүлч, редактор Нәдвдә Тамаран келсәр, соньн эн ахр наадыг телевизионн эв-арһар үзүлх санан урднь төрсн билә.

  • 02-03-2021, 14:27
 • Хальмг аавин туск шүлг олн келәр күңкнв

  Хальмгин у теегт мал асрҗ, бийән теҗәҗ йовсн өвкнрин цагас авн хөөчин эрдм хамгин кергтә болн хамгин тоомсрта эрдм болҗаснь йирин юмн. «Мал асрсн амн тоста» – гиҗ хара заядан келгдсн үг биш.

  • 27-02-2021, 14:04
 • Көтчнрт хулдачнр марһлдв

  Төрскн келнә нарт-делкән өдр угтҗ Көтчнрә районд хулд-гүүлгәнә бүрдәцс дунд «Хальмг келн – мана келн» гидг марһан болв. Хальмг кел делгрүллһнә района хүүвин шиидврәр зарлгдсн марһанд 6 лавк орлцв, терүнәснь һурвнь райпо-н, наадкснь онц эздүдин лавкс болна.

  • 25-02-2021, 12:49
 • Төрскн Элстән кеерүлв

  Әрәсән ачта зурач Владимир Васькина үүдәврмүд Элст балһсна һол кеермҗнь болсиг цугтан меднә.
  Хальмгин һазрар соньмсдг, нааран Элстүр ирдг әмтнә то тасрхш. Европд бәәх хамгин ик болн сәәхн хурлд ирхәр әмтн күсл кенә. Ик зунь тер күслән күцәһәд, Бурхн Багшин Алтн сүмд ирәд шаҗна цуг зокалар кегдсн сәәхн хурлла, терүнә эргндк соньн болн гүн чинртә олн скульптурн үүдәврмүдлә таньлдна. Хальмгин Төв хурлд орҗ ирхлә, хамгин түрүнд әмтиг Бурхн Багшин ик көшә оньгиг авлна. Өндртән йисн метр күрдг сүркә көшә бурхн-шаҗна һол номиг үүдәсн, күмн әмтнд заясн Бурхн Багшин дүр тосна. Шаҗнд шүтдг, тер дотр хальмг улстан хәәртә эн дүриг цутхсн күн – скульптор, Әрәсән ачта зурач, Хальмгин искусствин ачта үүлдәч, Хальмг Таңһчин күндтә иргн Владимир Васькин.

  • 18-02-2021, 14:44