• Ґвірц хувц ўзўлв

  «Теегин салькна тўўкс» («Легенды степного ветра») гидг регионмуд хоорндк фестиваль-марєан ўкр сарин 6-д болв. Олн келн улсин ґвірц хувциг белддг модельермуд болн дизайнермуд олн регионас эн фестивальд орлцв. Сііхн эн ўўлдвр эн љил онлайн янзар давв. Жюрин болн олна оньгт тусхагдсн ке-сііхн хувцн олзлсн сііхн эдірн, ишклєні янзарн, улсин зег болн нань чигн келн-улс болєна ґвірц тоотыг олзллєарн соньн болљ медгдв. Келн імтн болєна хуучна авъясмуд цагин неквр дахљ, шинрўлгдљ олзлгдљахнь чигн оньг авлна.

  • 11-11-2020, 15:16
 • «Хлебниковур кўргдг хаалє»

  Хальмгин Бає Дґрвд селінд тґрсн, тенд тавн наста кўртлін біісн орсин нерті шўлгч Велимир Хлебниковин 135 љилин ґґнд нерідљ кесг керг-ўўлдвр тањєчд кегдв. Тер тоод А. Амур-Санана нерті Келн-улсин библиотекд «Бичкндк цагас авн ассн шўлгліні єал» гидг видеопрезентациг кесг умшачнр хілів. Велимир Хлебниковиг Хальмгла залєљах олн соньн тоотла презентацин йовудт келгдв, ўзўлгдв.

  • 11-11-2020, 15:15
 • Стокгольмд кўрсн Ґґрдин бўшмўд

  Ірісін телеўзлір «Тобол» фильм ўзўлгдв. Терўнд швед келн кўўкд кўўні соньн тууљ орсн бііні. Бірінд тусад, Зўн єара хаана алвтд біісн Бригитта нерті кўўкд кўўні дўриг фильмд Агата Муцениеце бўрдіљіні. Бригитта-Кристина Шерзенфельд (1684 - 1736) Сконе гидг єазрин Беккаскуг гидг біірнд тґрсмн. Лейтенант Курт Шерзенфельд болн Бригитта Транандер хойрин бўлд тґрсн кўўкні љирєлд соньн йовдлмуд учрхинь тиигхд кўн медљісн уга.

  • 10-11-2020, 14:54
 • Хальмгин кґгљмчнр ончрв

  Улсин негдлтин байрин ґдрлі Чеченск республикин хотл балєсн Грозныйд олн регионмудын элчнриг цуглулсн фестиваль болв. Цугірісін фестиваль-марєан «Многоликая Россиия - 2020» гиљ нерідгдв. Терўнд улсин ўўділтд билг-эрдмін Ірісін 16 региона ўўдігч коллективс орлцв. Фестиваль-марєан кесг номинацар болв. Кґгљмин зевсгўд татлєна эрдмір, тґрскнч седклті дууна, імтні єарин эрдмин ўўдіврмўд хілігдв.

  • 09-11-2020, 15:24
 • Дегтрин сањгудын марєан

  Хальмгин автономин 100 љилин ґґнд нерідљ, тањєчин муниципальн дегтрин сањд дунд марєан зарлгдла. «Бахмљ болсн тањєчм» гисн нерідлтієір кегдсн марєан март сарин нег шиніс авн эклід, кесг девсњгір болв. Хальмгт автономь тогтлєна тууљин, терўнд орлцсн улсин туск, тер мет тањєчин делгрлтин туск документальн материалмуд цуглуллєар, олн умшачнран тер тууљла таньлдуллєар кељіх кґдлмшін дегтрин сањгин кґдлічнр ўзўлх зґвті біісмн.

  • 09-11-2020, 15:23
 • Ірісі – зургудт

  Улсин негдлтин байрин ґдрлі Элстин аэропортын залд зургудын єііхўл секгдв. Барин болн олна залєлдана эв-арєсин федеральн агентствин седвірір «Ірісі. Зууєуд љилмўдиг єатлсн нислєн» гиљ нерідгдсн эн єііхўлиг Ірісін Президентин єардврин дґњгір бўрдіљ болсмн.

  • 06-11-2020, 15:57
 • Лууһин евәлд багтдг заамудахн

  Заһлма бичкн болвчн,
  Бийин өмнд шову тәвдго,
  Заамуд цөөкн болвчн
  Бийин өмнд кү келүлдго, – гидг үг бәәнә. Эннь – Заамудын магтал. Зәрм заамудахн “төөлг”, зәрмснь “һолта очр” гидг тамһта. Заамуда өлгцнь – көк, цаһан хойр.
  Заамуд яста күмс Хальмг Таңһчд олн биш. Тууҗ болн этнографин дегртмүдт эднә туск зәңг-медә хәәхлә, олддгнь – цөөкн. Эндр бидн Заамудын туск медәг цуглулад таанрт медүлхәр бәәнәвидн.

  • 05-11-2020, 16:38
 • «Җаңһрин» баатрмудын зер-зевин тускар

  Өөрд-хальмг улс – дәәч улс мөн. Суут Богд Чиңгс-хаана цергин кесг болад олн орн-нутг дәәлҗ дорацулсмн. Бат-хааг дахад, Зүн Европин һазриг эврә алвт болһсмн. Чиңгс-хаана ач Хулагуг дахад Хазлбаш (Персия) һазрт бәәдг улсиг дорацулсмн. Ассасин холваг чигн мана өвкнр диилҗ. ХVII зун җилин эклцәр мана өвкнр Иҗл мөрнд нүүҗ ирсн цагас авн олн дәәнд орлцсмн. Тиим дәәч улс цаг үй дахад олн зүсн зер-зевтә бәәсмн. Хамгин сән, дәәнд кергтә зер-зевин туск «Җаңһр»-т келгднә.

  • 05-11-2020, 16:34
 • Цугтаг хамцулдг билг-эрдм

  Иим нертієір Н. Пальмовин нерті Келн-улсин музейд соньн керг-ўўлдвр давв. «Музей сґґєір» («Ночь музеев») гидг Цугірісін керг-ўўлдврин кемљінд тернь болв. Улсин негдлтин байрла ирлцўлљ тернь ноябрин 3-д болв. Ґрўн 10 часас авн 21 час кўртл музейин кґдлічнр эвріннь хілієічнрін эрдм-билгин делкілі таньлдулв.

  • 05-11-2020, 16:15
 • Сарњга Алексейин «Алтн намр»

  Келн-улсин драматическ театрин режиссер Сарњга Алексей онлайн янзар ўўдігч шин тґсв белдљіні. Терўнднь нерті артистнр, шўлгчнр, тањєчин ўўдігч коллективс орлцљана. Режиссер болн оператор Утнасна Дорљла хамдан эдн артистнрин болн ўўдігч ўўлдічнрин дуулсн, биилсн, шўлг умшсн, нань чигн ўўлдвр кўцісн кеминь цокад авчкв. Намрин Элстин біідлиг ўзўлљ, хотл балєсна уульнцст, паркт, ке-сііхн ормст билгтнрин зургиг эдн цокљ авв. Ода эдн тер цокљ авсн материалан

  • 02-11-2020, 15:56