Дегтрин әмн болгсн Дүүвр мөңк күслнь...

27-05-2021, 10:11 | Таңһчин зәңгс » Сойл

Күн болһн эврә дурарн тааста эрдмән шүүҗ авна. Дунд сурһульд орсн цагас авн хөөннь ик сурһульд сурсн цагтан дегтрин саңд ирҗ, медрл авхар шуннавидн. Энд көдлдг әмтн һольшг, цаһан седклтә мергҗлтнр болсн деерән өдгә цагин некврлә ирлцҗәдг шишлң эв-арһс олзлдг мөн. Эднә күцәҗәх кергнь олн әмтнд тусан күргдгнь медгднә.

Тиим көдләчнрин негнь – Цеднә Татьяна. Татьяна Леонидовнан насн-җирһлнь дегтрин саңла бат залһлдата. 1980-ч җилд Краснодар балһсна сойлын ик сурһуль төгсәһәд, дегтрин саңгин көдләчин эрдмтә болв. Төрскн Ик Буурла района дегтрин саңд ирҗ нәәмн җилдән көдлв. Хөөннь района сурһуль-эрдмин әңгин медлд бәәдг дунд сурһулин дегтрин саңгудын методист болҗ хөрн тавн җилдән үнн-чик седклтәһәр көдлсн төләдән кесг Күндллһнә һашгудар ачлгдсн билә. Сүл тавн җилин эргцд Хальмгин А. Амр-Санана нертә Келн-улсин дегтрин саңгин номин-методическ әңгиг эн чадмгар һардҗ йовна.
Эн әңгд дөрвн мергҗлт көдлнә. Таңһчин райодын болн Элст балһснд үүлддг дегтрин саңгудла залһлда бәрҗ, методическ дөң күргнә. Җил болһн таңһчин дегтрин саңгудын көдләчнр олн-зүсн керг-үүлдврт орлцна. Дамшлтан өөдлүлхин төлә кесг конференц, мастер-класс давулгдна. 2020-ч җилд түгдг гем учрснас көлтә амр биш болсинь цуһар меднә, тегәд номин-методическ әңгин мергҗлтнр алс зәәһин шин эв-арһс олзлад көдлмшән бүрдәв.
«Жить в мире с собой и другими: профессионализм и личность современного библиотекаря» – эрдмин халхар онлайн кевәр урдк җилд давсн лабораторьт Бурятин, Башкортостана болн Чувашин дегтрин саңгудын мергҗлтнр орлцв, гиҗ Цеднә Татьяна эврә үүлдврин тускар келв. Таңһчин райодын дегтрин саңгудын дунд Хальмгин автономин 100 җилин өөнд нерәдсн «Горжусь тобой, республика моя!» марһан зарлгдсн билә. Марһана ашар Октябрьск, Көтчнрә болн Целинн һурвн района мергҗлтнрин көдлмш онц темдгләд, компьютермүдәр мөрәлгдв. Җилин йовудт әңгин көдләчнр олн зүсн методическ дөңцл үүдәҗ һарһна, энүг баахн мергҗлтнр көдлмштән олзлна. Урҗ өдр «Удаленная библиотека: время новых возможностей» нертә онлайн-лабораторь давсмн. Энүнд таңһчин мергҗлтнр алс зәәһин эв-арһсар ямаран керг-үүлдвр давулдган келҗ дамшлтарн хувалцв. Дәкәд немхд, номин-методическ әңгин көдләчнр Элстин П.О.Чонкушовин нертә билг-эрдмин колледжин дегтрин саңгин көдләчнриг белддг әңгин оютнриг дасхна.
Иим кевәр дурта соньн көдлмшин тускар Цеднә Татьяна маднд ахрар келҗ өгв. Тегәд эндр Цугәрәсән дегтрин саңгудын сән өдрлә Татьяна Леонидовнан нернд Хальмгин дегтрин саңгудын цуг көдләчнриг әрүн седкләсн йөрәҗәнәвидн. Кесн көдлмштн уралан йовҗ, олнд үлгүр-үзмҗ болҗ, өөдән һарч, олн умшачнран байрлулҗ йовтн, гиҗ цаһан хаалһ дурдҗанавидн.

КАРСАНА Евгения
Зургт: Цеднә Татьяна (барун талас негдгчнь) хамдан көдлдг мергҗлтнрлә