• Тывад хамцу үүлдвр күцәхәр

  Тыван Толһач моңһл-әрәсән хамцу үүлдвр бүрдәхәр седҗәнә. Ангорск ноос эд-бод кедг болн кашемир кеҗ һарһдг болхмн. Кезәнәс авн мал өскҗ бәәх эн республикд малас авдг эдл-уушиг эд-бод кеҗ бәәнә. Авъяс болсн эн халхд шинрлт орулҗ, эдл-уушин кемҗәг холванд өскх седкл зүүһәд, Тыван Толһач Шолбан Кара-оол моңһл үүрмүдин дөңгәр хоша бәәдг орн-нутгин һардврла залһлда бәрәд, хамцу үүлдвр секхәр үгцв.

  • 09-02-2021, 15:32
 • Кен яһҗ хотан эдлнә?

  Әмд күн хот-хол угаһар йовдго. Кен болв чигн хот-хоолан идҗ әмән теткәд бәәнә. Зуг эн олна йосиг мана хальмг келәр келхлә, улан залата күн болһн зерг-зергин зокалар тал-талданар хотан иддг болна. Тернь юн гидг үгви? Цәәлһәд бичҗ өгий!

  • 06-02-2021, 13:55
 • Зүнһарин туск шин дун

  «Хальмг үннәхн» мендвт! Кезәнк, мана «Зүнһар» гидг орн нутгин төр унтрхш. Сөөднь, зүүдлсн зүүднднь чигн, өрүнднь босад, һаза һарад, үүртәһән харһад күүндв чигн – мана сананд. Дота үзгәс көдлсн салькн мана ухаһимдн авчкна. Кезәнк үгән бичкдүдтән келхләр седхлә, мана сананд «Зүнһар», Зүнһарин икдин тәвсн йөрәл орна. Зүнһарин төлә мана баатрмудын бәрсн диилврмүд! «Зүнһар!» гиһәд амлсн орн нутгуд – Моңһл, Китд, Төвд, Әрәсә, олн түрг орн-нутгуд!...

  • 06-02-2021, 13:54
 • Хальмг келнә грек үгмүд

  Мана хальмгуд грекмүд хойр нег-негнәсн алс хол һазрт бәәнә. Харһҗ күүндх, нег-негнәсн сән-мууг авх, келлцхд нег-негән медх арһ чигн уга бәәсн әмтн. Кезә, яһҗ мана хальмгудын келнд грек үүсл-һарлта үгмүд орсмби? Тернь ямаран үгмүдв? Эндр цәәлһҗ бичий!

  • 04-02-2021, 17:22
 • Эдлх хотын мөн чинр

  Әмд күн бийән теҗәх йоста. Цуг кеҗәх аҗл-үүлән ут тоод кирцәд хәләхлә, күн идән-теҗәлин төлә кеҗ йовдг. Хот-хол уга болхла, чинән-чидл алдрад, йовх-гүүх арһ тасрад, күн харһнад-өлсәд, икәр зовадг юмн. Тер төләд хотын чинр мана әмдрл-җирһлин һол юмна негн.

  • 04-02-2021, 17:18
 • Ут дууна хаалһар

  Хальмг Таңһчин сойлын болн туризмин министерствин дөңгәр шин төсв бәәдл-җирһлд тохрагдҗана. Хальмг Таңһчин ачта артистк, дууч Эрвена Оргаева тер төсвиг белдәд, сойлын болн туризмин министерствин медлд үүлддг комиссин хәләврт орулҗ өгсмн. Аштнь талдан һурвн төсвин тоод Эрвена Оргаева белдсн төсв мөңгнә дөң авсмн. Тиигәд ут дууна туск төсв экләд үүлдв.

  • 04-02-2021, 17:15
 • «Оскар» мөрән төлә марһанд - моңһл кино

  «Оскар» киномөрән шорт-листд моңһл кинорежиссер Бямбасурэн Даваа цокҗ авсн фильм орв. Эннь ик чинртә йовдл. «Вены мира» гидг нертә фильмин премьер давсн җилд Берлинск кинофестивальд үзүлгдлә. Терүнә дару нань чигн нарт-делкән кинофестивальмудт моңһл режиссерин эн фильм темдглгдҗ, хәләһәчнр болн мергҗлтнр үнлв.

  • 04-02-2021, 17:04
 • Зуульчнрт туста һәәхүл

  Улан Баатрт зуульчллһна индустрийин онлайн һәәхүл туула сарин чилгчәр секгдв. «Кимд, амр» («Дешево, легко») гидг нертәһәр тер һәәхүл кегдҗәнә. Пандемийәс көлтә зуульчнрин то баһрад, үүлдврин эн халхд завср һарад, әмтн көдлмш уга үлдәд, зуульчллһ делгрүлҗәх бүрдәцс ору уга үлдв.

  • 03-02-2021, 17:56
 • Бичкдүдин киношколын фильмс

  Шидр, туулан сарин 26-д, Элстин «Октябрь» кинотеатрт бичкдүдин киношколд орлцачнр тәвсн фильмсиг үзүлв. Эн киношколын сурһульчнр 2020-ч җилин бар сарас авн 2021-ч җилин туула сар күртл шунҗ көдләд, ахр хойр фильм белдсмн.

  • 02-02-2021, 09:56
 • Цаһан Сарин байрт

  Хальмг Келн-улсин оркестр дарани нег төсвиг эклв. Тернь Хальмг улсин Цаһан Сарин байрт нерәдҗ бүрдәгдв.

  • 02-02-2021, 09:54