• Байрин концерт

  Келн-улсин оркестр болн «Калмыкия» гостелерадиокомпань хамцу тґсв кеєід, байрин концерт тањєчин імтнд белглв. Шин љилд нерідсн концертыг «Россия-24» телеканалар ўзўлсн билі.

  • 11-01-2021, 16:41
 • Љимбин Андрейин гиигн биш хаалє

  Шин љилин ґмн Хальмг улсин бичіч, Хальмг Тањєчин кўндті иргн Љимбин Андрейин шин дегтрин презентац болв. Бичічин дегтрт суњєгдсн олн ўўдівр орв. Дегтр хойр ик іњгіс тогтљана. Хальмг болн орс келір єарв. Хальмг іњгнь – «Гиигн биш хаалєар давшлав» гиљ нерідгдні. Орс келір єарснь «Неиссякаем бытия исток» гисн нер зўўні. А. Амур-Санана нерті Келн-улсин дегтрин сањ эн презентациг белдід, онлайн янзар давулв.

  • 11-01-2021, 16:38
 • Шин наадн ґврмљті болв

  Басњга Баатрин нерті Келн-улсин драматическ театрин коллектив шин љилин ґмн «Путь к истине. Миларепа» гидг наад белдљ тівсні тускар бидн бичлівидн. Хальмг театр шаљна тґрт оньган ґгід, Бурхн Багшин Алтн сўмин 15 љилин ґґнлі ирлцўлљ иим соньн наад тівсиг умшачнр сін медні.

  • 11-01-2021, 16:14
 • Зурачин єііхўл

  Элстин зургудын галерейд дарани єііхўл секгдв. Тернь эврі сін дурар ўўлддг зурач Вячеслав Самтановин зургудын єііхўл болв. Зурачин ґрк-бўл єііхўлиг бўрдів. «Нутг» гидг сойл хадєллєна региональн олна организацин єардач Алексей Мазановин дґњгір зурачин ўўдіврмўд олна оньгт тусхагдв.

  • 22-12-2020, 22:27
 • Диилврин љилд – дііні туск дегтрмўд

  Туурмљин болн санлын љил гиљ нерідгдсн Алдр Диилврин љилд дііні туск утх-зокъялд імтн оньган ґгчіні. Терўгинь тоод авч, А. Амур-Санана нерті Келн-улсин дегтрин сањд шидр умшачнрин соньн конференц болв. Цагин туршарт хурагдљ, бичгдљ, умшачнрин седклиг авлсн утх-зокъялын сањ бўрдсн бііні. Эннь діінд орлцсн бичічнрин ўўдіврмўд мґн. Терўгинь бидн баєдан умшљ йовлавидн.

  • 30-11-2020, 11:54
 • Муушан Эрднь: “Ик Буурлдан магтал өргнәв!”

  Өдгә цагт Хальмг Таңһчин олн-әмтн дунд хәр һазрт одад бүүрлх саната улс олн бәәдгинь кен болв чигн меднә. Баһчуд дунд болхла Төрскн һазртан әмдрх дурта күмс маш ховр юмн. Эннь – өдгә цагин һашута үнн. Тегәд чигн иим цагт төрсн нутган эңкрләд, эндән үлдәд көдлдг улс алтн мет болдг мөн. Эндр бидн баһ наста төрскнч седклтә иим нег күүнә тускар медүлхәр бәәнәвидн. Энүнә нернь – Муушан Эрднь. Ик-Буурла сойлын болн билг-эрдмин олн халхта Төвд (цутхлңд) амн урн үгин мергҗлтәр көдлнә. “Дольган” гидг амн урн үгин бичкдүдин кружок бүрдәҗ толһална.

  • 27-11-2020, 13:38
 • АСХРҖАХ КӨГҖМД ДИИНРХЛӘ...

  Әрәсән болн олн улсин марһасин, Хальмг Таңһчин Толһачин мөрән лауреат, «Бамб цецг» гидг ду-бииһин хамтльгин дууч, Хальмг Таңһчин ачта артистк Босхмҗин Диана мана редакцд залрҗ ирв.

  • 24-11-2020, 15:24
 • Тату зурдг хальмг зурач

  Сүл җилмүдт мана таңһчд болв чигн, талдан һазрт болв чигн арсн деер зурсн «тату» гидг зургуд баһчуд дунд маш икәр делгрҗәнә. «Тату» гисн үг палинезийн келнәс «татау» – арсн деер зурсн зург гиҗ орчулгдна. Тегәд хамгин түрүнд эн үгиг XVIII-ч зун үйин зуульч Джеймс Кук англь келнд орулв. Тер цагас авн эн үг болн арснд зург зурдг йовдл Европ улсин дунд тархагдад олн келнд орад, баһчуд дунд делгрсмн. Мана Элстд тату кедг кесг зурачнр бәәнә, теднә негнь – Микулян Данир. Тегәд Данирла харһад арснд зургуд зурх үүлдврин тускар күүндвидн.

  • 24-11-2020, 15:16
 • Магомаевин дуд энүнд таасгдна

  Үкр сарин 15-с авн 18 күртл Грозный балһснд «Орфей-2020» гидг нарт-делкән фестивальн-марһан болв. Эн СССР-ин олн-әмтнә дууч Муслим Магомаевин санлд нерәдгдсн билә. Эн марһаг Чеченск Республикин сойлын министерств бүрдәҗ «Сойл» гидг келн-улсин төсвин «Чечнян билгтә улс» гидг региональн көтлврин медлд давулв. Терүнд мана ик орн-нутгин кесг регионмудын болн маднла хам-хоша бәәдг һазадын орн-нутгудын элчнр орлцв.

  • 23-11-2020, 15:45