Шаҗна экспонат немгдв

25-09-2021, 15:20 | Таңһчин зәңгс » Сойл

Келн-улсин музейин экспонатмудын то немгдв. Музейд «Буддийское искусство» гидг һәәхүл үүлддгнь цугтан меднә. Ода терүнә экспонатмудын то немгдв. Бегдзе бурхна дүртә хааһүл (маска Джамсаран) музейд белглгдв.

Цам гидг шаҗна йосрхлд олзлгддг шаҗна хааһулмуд (маски для буддийской мистерии Цам) кедг эрдмч Сергей Панчешный терүг музейд белглв. Сергей Владимирович соньн болн ховр эн эрдмәр һуч һар җил үүлдҗ йовна. Эн туст зөвәр ик медрл болн дамшлт хоршав. Ут тоодан Сергей Панчешный зу һар тиим көдлмш кесмн.
Музейд белглсн Бегдзе (Джамсаран) бурхна дүртә хааһул хойр сарин туршарт белдгдҗ, ширнь зүүцүлгдҗ, зургдҗ, шаҗна зокалла ирлцүлҗ кегдсмн. Бегдзе бурхн бурхна шаҗна өмн Төвдт болн Моңһлд бәәсн шүтән болҗана. Дәәч бурхн гиҗ тернь тоолгдҗасн болдг. Моңһл келнәс орчулхла, тернь «төмр хувцта төрҗ ирсн» гиҗ келгднә.
Эн туст нег домг бәәнә. «Кезәнә ах-дү хойр бәәҗ. Ахнь бурхнд шүтдг күн болна. Дүнь болхла юмнд иткдго. Ахнь дүүдән уха орулхар ээрәд, сурад бәәтл, тернь генткн зөвшәрнә. Зуг «чи Бурхн болҗ төрхлә, би чини харсач болнав», – гиҗ дүнь келнә.
Цаг давад, ахнь бурхн болна. Дүнь болхла алмсмудын делкәд шур чолун (коралловый) өндгнд хүврнә. Тер өндгиг Хаягрива бурхн һурвн үлдтә селмәрн чавчад хамхлна. Терүнәс төмр хувцтаһан үүдсн болҗана». Бурхна шаҗан харсдг сәкүснә хааһул тиигәд экспонатмудын тоод немр болв.
Сергей Панчешный кесн олн хааһулмудын һәәхүл Бурхн Багшин Алтн сүмин музейд бәәнә. 2000-ч җилмүдин эклцәр урн һарин эрдмч Сергей Панчешный хурлын музейд тер кесн олн кегдлмүдән белглсмн.

Хальмгин волонтермуд ик форумд орлцв
Мана таңһчин сойлын волонтермуд Владимирск мүҗд болсн «Невский 800» гидг ик форумд орлцв. Әрәсән 53 региона элчнр орлцсн форумин көдлмшт Хальмгин волонтермуд шунмһа кевәр орлцҗ, ик дамшлт авв.
Энд волонтермуд Владимирск мүҗин тууҗла болн Александр Невскин үүлдврлә залһлдата ормст одад, соньн олн тоотыг медҗ авв. Форумин көтлвр йир соньн болв. Тууҗин халхин номтнрла, волонтерск җисәг делгрүллһнә шинҗләчнрлә, шин седвәрмүд һарһдг олмһа мергҗлтнрлә болсн харһлтс баһчудын медрлинь гүүдүлв.
Александр Невскин үүлдвриг үзүлгч тууҗин ретроспектив әмтн олар орлцсн аһу ик бәәдләрн ирсн улсин оньгиг авлв. «Сойлын квест», «Александр Невскин туурмҗин титм» болн нань чигн керг-үүлдврмүд волонтермудын оньгт тусхав. Терүнд орлцҗ, эдн үүлдвртнь туслх сән дамшлт авв.

«Җаңһр» – Крымск
фестивалин лауреат
«Крымский мост – 2021» гидг Цугәрәсән фестивальд «Җаңһр» бииһин ансамбль орлцад, лауреатын нер зүүв.
Соньн эн фестиваль орн-нутгин булң болһнас профессиональн болн эврә дурар үүлддг олн коллектив орлцҗ билг-эрдмән үзүлв. Улсин дууна болн бииһин эрдм ямаран кевәр делгрҗ йовхинь йилһсн деерән фестивалин программд артистнрт болн һардачнрт дөң болх кесг керг-үүлдвр бүрдәв.
Олн халхин медрллә болн дамшлтла таньлдулгч конференцс, «төгрг ширәс» кегдв. Тегәд фестивальд орлцачнр билгән үзүлсн деерән немр шин медрл авсн, дамшлтан өөдлүлсн хәрҗ ирв.

«Тюльпанчик» тааслт олв
«Тюльпанчик» гидг бичкдүдин бииһин коллектив Алуштад болсн Әрәсән Өмн үзгин регионмудын сойлын болн спортын фестивальд орлцв.
Спортын болн сойлын министерствсин хамцу үүлдврин ашт фестиваль кегдсмн. Әрәсән Өмн үзгин регион болһна элчнр терүнд орлцв.
«Тюльпанчик» эн ик цуглранд хальмг бииһин эрдмиг сән кевәр үзүлҗ, тааслт олад, фестивалин кемҗәнд зөвтә орман эзлв.
ҖИРҺЛИН Кермн