«Өөрднр» бииһин театрин ик гастрольмуд

23-09-2021, 11:05 | Таңһчин зәңгс » Сойл

Делкәд нер туурсн бииһин коллектив дарук сард гастрольн ик хаалһд һарч йовҗана. «Өөрднр» бииһин театр Уфа, Тольятти болн Аһш балһсдт концертмүдән үзүлхмн.

Башкирин Уфа балһснд театрин ик концерт хулһн сарин 6-д үзүлгдхмн. Хальмгин бииһин эрдмлә эн балһснд кесгнь урднь чигн таньлдсмн. Энд Уфимск хореографическ училищд театрин эклцинь тәвсн баһ наста биичнр бииһин эрдмиг дассмн. Ода эдн таңһчин искусствд зөвтә тәвцән орулсн билгтнр болҗ төлҗсмн. Делкән кесг орн-нутгт бииһин эрдмән үзүлсн коллектив орн-нутгин балһсдар йовҗ, көгҗмин-хореографическ наадан үзүлҗәнә. Әрәсән искусствин ачта үүлдәч Петр Надбитов толһалҗах коллектив билг-эрдмин делгрлтин хаалһд йовна. Эднә белдсн хореографическ наадд болн кесг олн би хальмг бииһин эрдмин алтн көрңд орсмн.
Ода нер һарсн эн коллективин «И друг степей калмык» гидг нааднла Уфа, Тольятти, Аһш балһсдын әмтн таньлдҗ чадҗана. Бииһин дөңгәр хальмг улсин тууҗ болн сойл делгү сәәхнәр эн нааднд үзүлгднә. Регионмуд хоорндк залһлдаг батллһнд театрин эн йовлһн ик нилчән күргхнь маһд уга.
Гастрольн эн йовлһн «Росконцерт» гидг көгҗмин болн фестивальн көтлврмүд федеральн дирекцин дөңгәр бүрдәгдв. Эн көтлвриг Әрәсән сойлын министерствд таассмн.
Түрүн концерт Уфад хулһн сарин 6-д болх гиҗ деер келгдв, хулһн сарин 8-д Тольятти балһснд хойрдгч концерт болхмн. Тууҗин бичмрәс кезәнә цагт эн балһсиг (хуучн нернь – Ставрополь-на-Волге) хальмгудын өвкнр үүдәсмн гиҗ келгднә. Өдгә цага хальмгуд Иҗл һол деерк эн балһснд тууҗ болн эндрк өдр негдсн бииһин сәәхн наадыг үзүлхмн.
Хальмгла хоша бәәдг Аһш балһснд «Өөрднр» театрин артистнр билг-эрдмән хулһн сарин 14-д үзүлхмн. Кесг зун җилин туршарт хоша бәәдг әмтн иигҗ харһҗ, билгин дөңгәр хәрлцлһн ни-негн болн эвин бәәдл тогталһнд туслхмн.

Орн-нутгар
зуульчлҗ йовх күүкн

Кабардино-Балкарьт соньн нег фильмиг цокҗ авлһна көдлмш эклв. Җирһлин хаалһд экләд орҗадг баһчуд өөр эргндк тоотла, хоша бәәдг һазрла таньлдҗах йовдлыг фильм үзүлхмн.
Фильмин көдлмшч нернь «Блажь». Гиҗгтә насндан орад уга баахн күүкн эцктәһән хамдан мана ик орн-нутгар зуульчлҗ йовхинь кинорежиссер Илья Половоцкий үзүлҗәнә.
Даруһас фильмд орлцачнр Элстд ирҗ, Хальмгин туск кадрмуд цокҗ авхмн. Хальмг Таңһчас нань Ставропольск край, Санкт-Петербург, Карель, Ростовск болн Мурманск мүҗс фильмд үзүлгдхмн. Фильмин оператор «Кинотавр» гидг Әрәсән кинофестивалин мөрән лауреат Николай Желудович мөн. Фильмин һол дүриг Мария Лукьяненко болн Гела Читава үзүлҗәнә. Николай Половоцкин түрүн фильм үзүлгдх тоотарн соньн, хәләхд чигн тааста болх гисн ицл бәәнә.

Баһ Дөрвдт болсн
Манҗин Аркадин концерт
Таңһчин нертә дуучиг, Хальмгин билг-эрдмин ачта үүлдәчиг альднь болвчн әмтн ик байртаһар күләнә. Нертә көгҗмч болн дууч төрскн һазрин селәдәр йовҗ концерт үзүлхин төлә даңгин цаг олна.
Эн җил Манҗин Аркадин 60 җилә өөн болҗана. Тегәд Баһ Дөрвдт болсн концерт дуучин болн көгҗмчин өөнин җилә концертмүдиг эклҗәнә. Әмтн болхла дурта дуучин дуунд авлгдҗ, байрин бәәдлд цаган давулна. Пандемийин цагла эннь нег үлү сергмҗин ик чинртә йовдл болҗана.
Улсин ухан-седкл, теднә дурн болн күсл шиңгрсн дуд даңгин улс дунд дуулгдҗ йовна. Түүрвәч бийнь дуулсн цагт тернь нег үлү ик үүмәтә болн седклд тааста болна. Пандемийин цагт чигн Манҗин Аркадий үүдәгч үүлдврән зогсасн уга. Интернетиг олзлад, онлайн янзар кесг ду эн үүдәв. Терүнәс нань дууна төсвс олзлад, моңһл келтнрин, Әрәсән дуучнриг орлцулад, седкл авлгч кесг композицс бүрдәв.
Хальмг улсин заң-авциг үзүлсн, седклин ик сергмҗ болсн «Мендин» туск Санҗин Николайин шүлгәр Манҗин Аркадий һарһсн дун ахр цагин дотр әмтн дунд ик тааслт олв. Тиигәд моңһл келтнрин дуучнриг негдүлсн дун миңһәд улсин седкл авлҗ делкәһәр тарв.

ҖИРҺЛИН Кермн