Хальмг зурачин өөдән ачлвр

07-09-2021, 14:43 | Таңһчин зәңгс » Сойл

Шидр зурач Николай Уланович Шиняев Әрәсән Президентин Күндллһнә һашгар ачлгдв. Сойлын болн билг-эрдмин халхд күргсн ик ач-туснь болн олн җилин сән ашта үүдәгч үүлдврнь тиим өөдәнәр үнлгдв.

Таңһчин Толһачин даалһврар өөдән ачлвриг зурачд Улсин Хуралд Таңһчин Толһачин элч болҗ үүлддг Араш Манджиев бәрүлҗ өгв. Николай Шиняевиг күндтә ачлврлань таңһчин сойлын болн зуульчллhна министр Саглр Тюрбеева, Хальмг Таңһчин күндтә иргн, таңһчин сойлын ачта көдләч Иван Басангов йөрәҗ, бүлән үгмүдән нерәдв.
Николай Шиняев – Хальмгин нертә зурачнрин негнь, энүнә үүдәврмүдиг ямаран чигн һәәхүлд әмтн оньган өгч темдглнә. Зурлһна эврә өвәрц янзарн, үзүлҗәдг тоотын туст тодрха чик хәләцтәнь зург болһнас медгднә. Төрскн тег, хальмг улсин тууҗ – зурач Шиняевин үүдәврмүдин һол төрнь мел иим болҗана. Сүл цагт шаҗна төрт, оюни ухан-тоолврта зургудт Николай Уланович баһ биш оньган өгдг болв. «Цаһан Аав», «Ноһан Дәрк», «Цаһан Дәрк» болн нань чигн зургудт терүгинь үзҗ болхмн. Төлҗлтин цаг ирәд, медҗ авсн, ухандан шиңгәсн тоотарн олн хәләһәчнрлә хувалцх седклтәһәр зурач үүдәвр болһнан эклҗ зурна. Үүлдвртән зурач мел уралан, девсң-девсңгәр үүдәгч ишкдл кеҗ йовсинь билг-эрдмд дурта улс сән меднә.
Ик күцәмҗтәһәр үүлдсн деерән Николай Уланович олна болн сойлын җирһлд шунҗ орлцна. Әрәсән зурачнрин Ниицәнә Хальмг әңгиг толһалҗ, сойлын делгрлтд зөвтә тәвцән орулсмн. Ода Николай Уланович «Әрәсән зурачнрин үүдәгч ниицән» гидг Цугәрәсән олна бүрдәцин Хальмг региональн әңгин һардач болҗ үүлдҗәнә. «Нүүдл улс» гидг үүдәгч баг тогтаһад, теднә үүдәврмүдиг олн һәәхүлмүдт орлцулҗ, кесг регионмудын музеймудт теднә һәәхүлмүд бүрдәҗ, хальмг улсин билг-эрдмлә олн улсиг таньлдулна.
Дәәнә болн Сиврин тууврин цагла төрсн улсин үйин күн болҗах Николай Шиняев үүлдвртән йир даавртаһар үүлднә. Ах үйин зурачнрин үүлдвр ик делгрлт авчасн цагла үүдәлтин хаалһд орсн зурач босхмҗин цагин зурачнрин үүлдвриг цааранднь йовулҗ, теднә күцәмҗсиг улм өргҗ, зурлһна эрдмән делгрүлсн үүлдәч болҗана. Зурачнрин бүлд һол чидлнь болҗах үүлдәчнрин зергләнд зөвтә орман олсн Николай Уланович зурачнриг хамцуллһнд, билгтә баһчудыг дөңнллһнд ик килмҗән өгнә. Ах үйин зурачнриг тевчлһнә үлгүр үзүлҗ, селәдин сурhульмудт зургудын галерей секлһнд оньган өгнә. Давсн җилд Ик Буурлд секгдсн Очр Кикеевин нертә музейин әӊгд Николай Шиняев зургудан белглв. Келн-улсин музейин өөнд чигн орлцад, көрңднь нерәдҗ хөрн зург зурач белглв.
Николай Шиняевин үүдәврмүд Келн-улсин музейин көрңд зөвтә орман эзлҗәнә. Николай Улановичин зургуд Әрәсән, СНГ-н орн-нутгудын, США-н, Германя, Францин, Английин, Австрийин, Венгрин, Вьетнамин болн нань чигн кесг орн-нутгудын онц эздин хураңһуд бәәнә.
Әрәсән ачта зурач Николай Шиняев үүдәлтин делгрлтин хаалһд йовна. Төрскн һазран туурулх дәкәд чигн олн зокъялмуд маднд, хәләһәчнрт билгтә зурач олн белглхнь маһд уга.