• Сойлын зөөриг – өсч йовх үйнрт

  «Пушкинск карт» төсв олн улс дунд ик тааслт олв. Өсч йовх үйнрин төлә һарһгдҗах килмҗ өрк-бүл болһниг олна, сойлын, сурһулин халхин көдләчнриг негдүлв. Эн мана җирһлд мадниг хамцулдгнь мана үрд. Теднә хөвтә җирһлин төлә кен чигн бәәсән өгхмн, насн-җирһлән әрвлшго. Тегәд чигн өсч йовх күүкд-көвүд эрүл-менд болн цуг халхин медрлтә болхин төлә өрк-бүл, дунд сурһуль, олн нань чигн бүрдәцс шунна. Эн үүлдврт шидр орн-нутгин Президент һарһсн седвәр ик дөңцл болҗана. Кергиг уралан йовулхин төлә илт үүлдвр күцәх кергтә. Тиим нег үүлдврнь цуг орн-нутгар кегдҗәх «Пушкинск карт» төсв болҗана.
  Эн ик чинртә керг-үүлдврин тускар Әрәсән билг-эрдмин ачта үүлдәч, «Өөрднр» бииһин театрин һардач болн ах балетмейстер, Хальмгин Баатр Нәдвдә Петр ухан-тоолврарн хувалцҗана.

  • 19-10-2021, 15:50
 • Сойл ахнр-дүүнрин залһлдаг батрулв

  Эн җил Әрәсә болн Моңһл хоорнд элчнрин хәрлцә батруллһна 100 җилин өөн темдглгдҗәнә. 1921-ч җилд үкр сарин 5-д Москва балһснд Моңһлын олн-әмтнә болн РСФСР-ин һардврин хоорнд бооцан батлгдсмн. Зун җилин туршарт хойр орн-нутг политическ, экономическ, хулд-гүүлгәнә, сойлын халхар хамцу үүлдҗ, иньгллтин болн нөкцлтин залһлдаг батрулв. Эн залһлда делгрүллһнә чинртә кергт Хальмг Таңһчин тәвц чигн бәәнә, юңгад гихлә ахнр-дүүнр болҗадг моңһл болн хальмг улсин тууҗ, сойл негн болҗана.

  • 14-10-2021, 10:17
 • Шаҗна экспонат немгдв

  Келн-улсин музейин экспонатмудын то немгдв. Музейд «Буддийское искусство» гидг һәәхүл үүлддгнь цугтан меднә. Ода терүнә экспонатмудын то немгдв. Бегдзе бурхна дүртә хааһүл (маска Джамсаран) музейд белглгдв.

  • 25-09-2021, 15:20
 • «Өөрднр» бииһин театрин ик гастрольмуд

  Делкәд нер туурсн бииһин коллектив дарук сард гастрольн ик хаалһд һарч йовҗана. «Өөрднр» бииһин театр Уфа, Тольятти болн Аһш балһсдт концертмүдән үзүлхмн.

  • 23-09-2021, 11:05
 • Дегтрт нерәдсн марафон

  Цугәрәсән эн марафон намрин кемлә болна. Эн җил «Гүүҗ йовх дегтр - 2021» гиҗ нерәдсн марафон Хальмгт ноха сарин нег шинлә 12 часла эклв. Медрлин өдрлә ирлцсн эн керг-үүлдвр А. Амр-Санана нертә Келн-улсин дегтринр саӊгин талвңгас авн экләд, олн улсиг орлцулв. Дегтрт дурта олн күн, ик зуудан оютнр, Элстин әмтн дегтрин саӊгин көдләчнр кеҗәх керг-үүлдвриг дөңнҗ орлцв.

  • 07-09-2021, 14:48
 • Хальмг зурачин өөдән ачлвр

  Шидр зурач Николай Уланович Шиняев Әрәсән Президентин Күндллһнә һашгар ачлгдв. Сойлын болн билг-эрдмин халхд күргсн ик ач-туснь болн олн җилин сән ашта үүдәгч үүлдврнь тиим өөдәнәр үнлгдв.

  • 07-09-2021, 14:43
 • Хальмг бичлтин өдр

  Җил болһн һаха сарин тавнд мана таңһчд хальмг бичлтин өдр темдглнә. Эн өдр Зая-Пандитын нернлә бат залһлдата. Хальмг келн өргн ут тууҗта. Зая-Пандит – ик номт, тодо бичгин үүлдәч. Энүнә нернь хальмг улсин тууҗд мөңкрәд, ончта орман эзлҗәнә.

  • 04-09-2021, 15:32
 • Ґґрд-хальмгудын саатулын дуд

  Нарт-делкә деер күн болһн экәс (кезәңк йосар “ээҗ” гиҗ келдг бәәсмн) төрсн болдг. Эк үрән йисн сардан гесндән тееһәд, алтн шар уурган көкүләд, өскдг болҗана. Кедү дәкҗ сөөд эк әмтәхн нөөрән таслад, үрндән көкән өгч асрсн болх? “Экин санан үрнд, үрнә санан көдәд”, “Экин кесн ачиг альхн деерән мах чанҗ өгв чигн хәрүлҗ болдго” гидг хальмг үлгүрмүд бәәнә. Эк гисн хамгин өөрхн күн. Җил ирвәс экин кесн ачнь ода оч медгдҗәнә. Экин дурн гидг юмн күчтә болдг, эн дурнла дүңцүлдг юмн уга гидг. Сө болһн нилх күүкд экиннь саатулын дуунд нөөрән авад, нилхәс авн эн нарт-делкәлә таньлдна. Эк бәәсн учрар бидн цуһар шар нар үзҗәнәвидн, көрстә һазриг көләрн ишкҗ йовнавидн.

  • 26-08-2021, 16:00
 • Ки мөрн делснә …

  Хальмгт сойлын болн спортын фестиваль ноха сарин 21-22-т болв. Билгтә баһчуд олн-зүсн халхар эрдмән, чадмган, һавшунан үзүлв. Өдгә цага янзар фестиваль кегдв. Улсин билг-эрдмд авъяс болсн тоот шин хәләцәр үнлгдҗ, ода олн билгтнриг орлцулв.

  • 26-08-2021, 15:57