Чукоткин һазрт күцәмҗтәһәр көдлнә

14-04-2022, 10:32 | Общество, Таңһчин зәңгс

Җил ирвәс мана таңһчин баһчуд ик сурһулян төгсәһәд, Әрәсән Ар үзгин регионмуд тал темцнә. Тенд үнн-чик седклтәһәр көдләд, бийән сән талас үзүләд күцәмҗ бәрәд үүлднә.

Елена Нохашкиева (зургт) Сарпан района Кааҗихн хотнд өсч-боссн күүкн мөн. 2006-ч җилд дунд сурһулян төгсәһәд, Шарту балһсна юридическ академьд орҗ сурв. 2013-ч җилд хату цаасан авад, эрдмәрн көдлмш хәәхәр седв. Мел тер цагт Чукотск автономн округд бәәдг өөрхн элгн-саднь Баира Еленаг тиигәрән иртхә гиҗ үрвр кев. Баахн мергҗлт йовхмн-бәәхмн гиҗ санҗаһад, орн-нутгин ар үзг тал йовхар шиидв.

– 2013-ч җилин хулһн сарла би Чукоткд ирләв, гиҗ Елена келврән эклв. Хаалһм йир дашката болла гиҗ келх кергтә. Угольные Копи поселкд би талдан самолетд сууһад, Провидения селәнүр нисх зөвтә биләв. Зуг тиигәрән күрхин төлә нанд билет күртсн уга. Хойр долан хонгтан аэропортын өөр бәәдг гиичлүрт күләһәд бәәләв. Теңгрин бәәдл йир киитн, цаста билә, тегәд гер талан хәрү йовхар седләв, зуг арһ-чидлән агсҗ кергтә самолетан күләҗ темцсн селәнд ирүв. Түрүн авгтан энд даңгин үвл болад бәәснд нанд таасгдсн уга, яһад гихлә дулан таңһчас киитн һазрур тусв. Нег дәкҗ шуурһнла харһад, кииһән авч чадад, җе гитлән муурлав. Хөөннь иҗлдәд бәәвв, гиҗ Елена нәәмн җил хооран учрсн йовдлын тускар тодлна. Баира элгн-саднь Чукоткин тууҗла, авг-бәрцлә, тенд бәәршлдг улсин тускар тодрхаһар келҗ өгв. Елена Нохашкиева шулун-шудрмг болсн төләдән ахр цагин болзгт эрдмәрн көдлмш олҗ авсмн. Эн Провиденск района зарһин сегләтрәр күч-көлснә хаалһан эклв. Түрүн җилмүдт төрскн һазран санв чигн Елена седклән тәвҗ көдлв. Кесг җилдән медрлән гүүдүлҗ, дамшлт авч 2020-ч җилд зарһчин нөкдәр экләд көдлсмн. Эн көдлмш ик дааврта гиҗ Елена келнә. Цуг медрлән, дамшлтан олзлҗ көдлнәв гив. Көдлмшән үнн-чик седклтәһәр күцәдг төләдән Күндллһнә һашгудар ачлгдсн билә.

– Келхәс, Чукоткин һазр йир сәәхн. Җил болһн нег һазра улслаһан харһҗ Цаһан Сарин, Зулын байриг хамдан темдглнәвидн. Хальмг дууһан дуулҗ, бииһән биилҗ, цаган сергмҗтәһәр давулнавидн. Дәкәд болхла Хальмг Таңһчас Чукоткур әмтн олар ирнә, тедниг тосад, эн һазрин улсла таньлдулад, көдлмш олхд нөкд болнавидн. Нег дәкҗ энд делкәд бәәдг бәәрн улсин Өдр болв. Эн керг-үүлдврт бидн, хальмгуд, шунмһа кевәр орлцад, мана сойлын тускар тодрхаһар келҗ өгәд, хальмг шимтә сенр хот чанад олнд амсулвидн, – гиҗ Елена келв.

Эк-эцкән, элгн-садан үзхин төлә төрскн теегтән хойр җилд нег дәкҗ ирнәв, гиҗ Елена келнә. Юңгад гихлә хаалһнь йир удан болсн деерән дәкәд үнтә болна. Баахн күүкнә келсәр, гертән ирҗ, теегин аһар киилҗ, халун нарнд дуладҗ, үүрмүдтәһән харһҗ, амрлһна цаган сергмҗтәһәр давулхдан йир дурта.

КАРСАНА Евгения