Олн үртә Кадаевихн ончрв

17-05-2022, 12:08 | Общество, Таңһчин зәңгс

Шидр «Җилин сән гисн өрк-бүл» гидг Цугәрәсән марһана региональн девсңгин аш диглгдв. Эн җил марһан «Мини өрк-бүл – мини Әрәсә» гидг дуудвртаһар давҗана. Эн марһаг җирһлин күнд таалд туссн бичкдүдиг дөңнлһнә Саң Әрәсән күч-көлснә министерствин дөңгәр 2016-ч җиләс авн давулҗана.

Марһана хойрдгч девсңгин ашар «Селән һазрт бәәдг өрк-бүл» гидг номинацд Баһ Дөрвдә района элчнр Санл болн Баира Зверевихн, олн үртә Санл болн Любовь Кадаевихн Целинн районас (зургт), баһ наста Эрнцн болн Саглр Кегдышевихн Үстин районас болн авъяс хадһлдг Алексей болн Айса Лисицынихнә өрк-бүл ончрв. Номинацд диилвр бәрсн өрк-бүлмүд 50-әд миңһн арслңга мөрә авхмн. Марһанд диилвр эс бәрсн өрк-бүлмүд дипломар болн үнтә белгәр ачлгдхмн.

Марһана хойр девсңгин ашар хамгин ик балл хоршасн Кадаевихнә өрк-бүл олн үртә өрк-бүлмүд дунд диилвр бәрсн деерән «Җилин сән гисн өрк-бүл» гидг нер зүүв. Эднә өрк-бүлд немр 100 миңһн арслңга мөрә бәрүлҗ өггдхмн. Эдн Әрәсән марһанд орлцх зөв авв.

Санл болн Любовь Кадаевихн хөрн җилдән ниитәһәр бәәнә, эдн тавн үр асрҗана. Эднә өрк-бүлд дөрвн көвүн болн нег күүкн өсчәнә, эдн бичкнән өкәрлҗ, ахан күндлҗ өвкнриннь авг-бәрцәр бәәнә. Санл Баирович бийнь бас олн үртә өрк-бүлд өссмн. Эднә өрк-бүлд өрүн болһн цәәһәр дееҗ өргҗ, олн бурхдтан зальврҗ, уңг-тохминнь заян-сәкүснд мөргнә. Сән авъяст тохрсар, эдн ах үйин элгн-садндан һарсн өдрләнь болн хальмг улсин байрла белг белднә. Санл Баирович автотехникәр көдлнә, эн өрк-бүлән теҗәнә. Любовь Владимировна болхла агрономч, болв үрдән арднь орҗ асрхин төлә эн эрдмәрн көдлҗәхш. Өнр-өсклң өрк-бүлд эврә дөңцл эдл-аху бәәнә, тегәд күүкднь эк-эцкән дахад мал асрдгиг бичкнәсн авн дасна. Сул цаг учрхла герин эзн олн зүсн кегдл һарарн кеҗ, һаңначин эрдмәр соньмсна. Любовь Владимировна болхла сенр болн шимтә хот-хол, һуйрин зүүтә кегдлмүд болһна, үүл бәрҗ ке-сәәхн хувц өлгхдән дурта. Кадаевихн хамдан зуульчлҗ Әрәсән сәәхн һазрмудт күрч цаган сергмҗтәһәр давулна. Олн үр асрхд күнд, болв энтн мана хөв-кишг, гиҗ тавн үртә Санл болн Любовь Кадаевихн тоолна.

«Җилин сән гисн өрк-бүл» гидг Цугәрәсән марһанд мана таңһчин элчнр җил болһн орлцҗ, ямр нег номинацд эрк биш диилвр бәрнә. Кадаевихнә олн үртә өрк-бүл таңһчиннь нериг өөдән бәрҗ, Әрәсән марһанд күцәмҗ бәрх гиҗ бидн ицҗәнәвидн. Региональн марһанд диилвр бәрсн өрк-бүлмүдиг ачллһна байрин керг-үүлдвр удл уга болхмн гиҗ зуралгдҗана.

ДООҖАН Наталья