Экин итклтә зүркн эвлүн дурар дүүрң

26-11-2022, 13:18 | Общество

Маңһдур мана орн-нутгт экин Өдр темдглгдҗәнә. Мана җирһлд олн зүсн сән өдр бәәнә, болв экин Өдр онц орман эзлнә гиҗ келхлә үнн болх гиҗ сангдна. Юңгад гихлә күн болһнд эк хамгин өөрхн, эңкр болн дурта күн болна. Бидн «эк» гидг үгиг хамгин түрүнд келнәвидн, бийсмдн эк-эцк болад, эврә үр асрҗадг болв чигн эк әмд-менд бәәхлә бийән бичкнд тоолад, бүлән үгднь байрлнавидн.
Эк өдр-сө уга үрндән зовад, тернь эрүл-менд, цатхлң болн бүрн-бүтн йовну аль угай гиҗ санна. Экин седкл үрнд гиҗ хальмг үлгүрт келгддгәр, күүкднь өсәд-босад бийән даадг улс болв чигн уурган өгәд өсксн ээҗнь сүл әмсхл күртл теднәннь тускар ухална. Тер төләд экин ачиг хәрүлҗ болшго гиҗ мана өвкнр келсн цецн ухата үгмүд бәәнә. Хальмг өрк-бүлд ик кезәнәс нааран ээҗин, экин чинр ик бәәсмн. Эк күүкдтән чик сурһмҗ өгч, һарин эрдм дасхҗ, өвкнриннь заңшал, авъяс зааҗ медүлдг бәәсмн. «Һарсн үрн экин сурһмҗар, һазрин өвсн чиигин элвгәр» гидг дәкәд нег хальмг үлгүр терүг герчлҗәнә. Чик сурһмҗ авсн, төрскн һазр-усндан эңкр, өвкнриннь тууҗ, авъяс күндлдг, һартан эвтә, билгтә күүкд-көвүд эк-эцкиннь болн отг-әәмгиннь нер дуудулдг. Тегәд тогтсн сән авъясар экин сән Өдрлә күүкдтән чик сурһмҗ өгсн эк-эцкнрин ач хәрүлҗ, «Күүкдтән чик сурһмҗ өгсн төлә» гидг региональн темдгәр ачлна.
Өцклдүр Элстд таңһчин правительствин сүүрин ик залд болсн байрин хургт күүкдтән чик сурһмҗ өгсн, олн-әмтн дунд күндллһ олсн өрк-бүлмүдиг йөрәв. Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату эдниг экин Өдрлә йөрәһәд, хөв-кишг дурдад, «Күүкдтән чик сурһмҗ өгсн төлә» гидг темдгәр арвн өрк-бүлд болн таңһчин бәәдл-җирһлд шунмһаһар орлцдг, олнд үлгүр-үзмҗ болдг арвн негн экд Ханлтын бичг бәрүлҗ өгв. Өөдән ачлвр авсн өрк-бүлмүдин нерн деерән олн үртә эк Нәдвдә Викторя Яшкулин районас ханлтын үг келв.
Әрәсән Президентин ЮФО-д үүлддг элчллтин аппаратын ах федеральн инспектор Александр Беляев «2022 җилин Әрәсән сән гисн өрк-бүл» гидг Цугәрәсән марһанд диилвр бәрсн Кегдышевихнә өрк-бүлиг ачлв. Үстин района Цаһан Амн селәнд бәәдг Эрнцн болн Саглр Кегдышевихнд «Җилин сән гисн өрк-бүл. Әрәсә. 2022» гидг дегтр болн шишлң темдг бәрүлҗ өггдв. Эдн «Җилин сән гисн өрк-бүл» гидг Цугәрәсән марһана региональн девсңд «Баахн өрк-бүл» гидг номинацд диилвр бәрсн билә. Хөөннь эдн таңһчин нерн деерәс Цугәрәсән марһанд орлцад дииләчнр болв. Герин эзн Эрнцн малын эмч, Саглр авальнь англь келнә багшар Цаһан Амн селәнә 2-ч тойгта дунд сурһульд көдлнә. Эдн Иляна болн Алтн күүкн-көвү асрҗах баахн эк-эцк болна. Баһчуд арвн җил хооран таньлдад, нег-негнәннь седкл медҗ өрк-бүлән өндәлһсмн. Эн җилмүдин эргцд эдн дурна залян хадһлҗ, хойр эңкр үрндән чик сурһмҗ өгч ни сәәхн бәәнә.
Байрин хургт Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлачин дарук Сергей Сухинин, таңһчин правительствин Ахлач Босхмҗин Гилян, таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министр Өлзәтин Марина орлцад, олна бәәдл-җирһлд шунмһаһар орлцдг, седвәртә, ик күцәмҗ бәрҗ үүлддг, күүкдтән чик сурһмҗ өгсн күүкд улсин ач-тус темдглҗ ачлвр бәрүлҗ өгв. «Тюльпанчик» болн «Веснушки» ансамбльмудын уйн наста биичнр, баахн дуучнр Хоньна Мингиян болн Ангелина Серова билг-эрдмәрн байрулҗ, байрин хургиг сәәхрүлв. Көгҗмин белгүд эңкр экнрт нерәдгдҗ эднә седкл байсав.
ДООҖАН Наталья