Хальмгин баатр Петр Надбитовин одн тенгрт герлтв

05-12-2023, 09:50 | Общество

«Өөрднр» бииһин театр бүрдәһәч, Әрәсән билг-эрдмин ачта үүлдәч, Хальмгин Баатр Петр Надбитовин 85 җилин өөнд нерәдсн керг-үүлдврмүд олн хәләһәчнрин оньгиг авлҗана. Хальмг бииһин эрдмиг делгрүләд, Әрәсән хореографин делгрлтд ик тәвцән орулсн, ЮНЕСКО-н кемҗәнд бииһин күндтә эрдмчнрин тоод орсн, сойлын болн олна үүлдәчин ачта цолнь болн ачлврмуднь олн. Ончта өөнин җилд нер туурсн коллектив орн-нутгин кесг һазрар йовҗ, концертан үзүлв. Уралын, Сиврин кесг балһсдар йовад, Уулын Алтайд, Тывад эн җил театр күрәд, хальмг бииг хаврин серүн салькнд нәәхлсн бамб цецгүд мет олн һазрт күргҗ, талдан олн хәләһәчнрин бахинь хаңһав.

«ӨӨРДНР» БИИҺИН ТЕАТР ҺАРДАЧТАН НЕРӘДВ

Хальмгин билгтә балетмейстер үүдәсн олн би цуг улсин зөөр болҗ, Хальмгин нериг дуудулв. Орчлң эргсн, орн-нутгин балһсдар билгән үзүлсн коллектив эндрк өдрин бәәдлиг мартхш. Өөнин өмн өргнд театр Луганск улсин республикд концертан үзүлв. «Өөрднр» театрин артистнр «Ожившая легенда» гидг программан әмтнә оньгт тусхав.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 132 (18971) 5 декабря 2023 года, ВТОРНИК)

ХӨӨЧИН Галина