СҮҮРТ ОРЛЦВ

08-02-2024, 13:00 | Общество

Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату юстицин министерствин өргн сүүрт орлцв. Харһлтын йовудт көдлмшиннь ашинь диглҗ, шин җилин зурала таньлдв.

– Эндр юстицин министерствин көдләчнр 15 һар чинртә зөрүллтәр көдлнә. Урдк җилд батлгдсн 72 заканд болн 127 муниципальн бүрдәцин җурмд чиклвр орулгдв.
Нидн намрар Улсин Хуралын (Парламентин) суңһвр сән йовудтаһар давснь мана хамцу кергин ашнь гиҗ Бату Сергеевич онц темдглв.
Заллтын һардач Канибек Ураимовла хамдан Әрәсән юстицин министр Константин Чуйченкон дөң-тусар юридическ туслмҗин халхар шин төсв үүдәҗәнәвидн. Территориальн бүрдәцсин һардачнрт онц ханлтан өргҗәнәв. Таңһчин цецгәрлт – мана хамцу күсл, гиҗ Хаска Бату товчлв.

ОЛЬДАН Цаһан