Олн үртә өрк-бүлмүдин то өстхә!

08-02-2024, 13:10 | Общество

2023 җилин чилгчәр Әрәсән Президент Владимир Путин 2024 җилиг Өрк-бүлин җил гиҗ зарлв. Долан хонгин эклцәр мана таңһчд Өрк-бүлин җил байрин бәәдлд секв. Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату, Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлач Артем Михайлов, Залврин Ахлач Босхмҗин Гилән, Хальмг Таңһчд Әрәсән Президентин элчллтин ахлгч инспектор Александр Беляев, министерствсин, ведомствсин, муниципалитетмүдин толһачнр болн олна бүрдәцсин элчнр эн керг-үүлдврт орлцв.

Өдгә цагт мана таңһчд бәәдг 52 миңһн өрк-бүлд 63 миңһн үрн өсчәнә. Сүл җилмүдт олн үртә өрк-бүлмүдт йилһгддг шаңһа дөңгин кемҗән делгрәд, өсәд йовна, гиҗ темдглх кергтә. 2023 җилин ашар иим дөң тавн җува һар арслң тогтав. Эндр Хальмг Таңһчд үртә өрк-бүлмүдиг дөңндг хөрн зүсн эв-арһ бәәнә. Тер мет 2023 җилин туула сарин 1-әс авн мана таңһчд һарсн нилх болһн Хальмгин Толһачин белг авдг болв.
Олн үртә, олн җилдән ниитәһәр бәәдг билгтә, таңһчиннь нериг туурулсн өрк-бүлмүд цуг райодас ирҗ эн байрт орлцв. Терүнәс нань мана таңһчд цергә шишлң керг-үүлдврт орлцачнрин өрк-бүлмүдт онц оньг бас тусхагдҗана. Амр биш цагт мел тиим өрк-бүлмүдиг эрк биш дөңнх кергтә болна. Энүнә тускар Әрәсән Президент Владимир Путин Москван ВДНХ-д давҗадг «Әрәсә» һәәхүлин талвңд Өрк-бүлин җил секлһнә керг-үүлдврин йовудт онц темдглсн билә.
Күн болһна җирһлд өрк-бүл онц орман эзлнә. Мел өрк-бүләс цугнь эклдг гинә. Хамгин өөрхнь эк-эцк, аав-ээҗ болна. «Садта күн – салата модн» гиҗ келдг.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 13 (18994) 8 февраля 2024 года, ЧЕТВЕРГ)

КАРСАНА Евгения