Номтнрин тәвцнь өөдәнәр үнлгдв

08-02-2024, 13:15 | Общество

Эндр, лу сарин 8-д, мана орн-нутгт номин өдр темдглҗәнә. Номин делгрлт ямаран чигн орн-нутгин бәәдл-җирһлд җил ирвәс улм ик чинр зүүһәд йовна. Яһад гихлә ахр цагин болзгт тооһин болн нань чигн номин технологий өргҗәд бәәнә. Урднь бидн мобильн залһлдан, ниигмин сүлҗән гидг юм төрүц меддго биләвидн. Ода эн тоот күн болһна җирһлд орҗ, өдр-бүрин йирин бәәдл тогтана.

Цааранднь чигн номин делгрлт улм ик йовуд авад бәәх. Ода квантын технологий физикд болн талдан номд делгрҗәнә, түүнә ул деер номин шинҗллт кесг холванд түргдәд делкәг болн мана бәәдл-җирһлиг хүврүлхнь лавта.
Тегәд номиг делгрүлсн орн-нутгин күчн цаг ирвәс өөдләд бәәх, яһад гихлә хамгин шин квантын компьютер, шин технологий үүдәһәд, делгрлтән түргдүләд нүүрт һархнь лавта. Тегәд ода мана орн-нутгт болн мана таңһчд номин делгрлтд һол оньг өгчәнә, номин үүлдврт баһчудыг олар орлцулх күсл тәвгдҗәнә. Тернь ода өдгә цагин неквр болҗана, билгтә сурһульчнриг, гүн медрлтә баһ наста номтнриг өскх кем ирҗәнә, тегәд ода эн кергт һол оньг өггдҗәнә.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 13 (18994) 8 февраля 2024 года, ЧЕТВЕРГ)

ТҮРВӘН Һуна