Шин эрдм дасхар седхлә...

08-02-2024, 13:40 | Общество

Хальмг ик сурһульд җил болһн арвтнр ирҗ негдгч курст орҗ шүүҗ авсн эрдмән олн дацңд дасна, тегәд вузин һардвр шин селгәнә тускар урдаснь ухалҗ килмҗән өгнә. Иигәд, бичкдүдин ик сурһуль энд үүлдҗәнә, нааран тавта-зурһата бичкдүдәс болн эклц классин сурһульчнрас авн арвн долата арвтнр күртл ирәд хальмг вузин багшнрин һардврт медрл авна.

Җил болһн таңһчин сурһульмудын төгсәһәчнр вузд орна, эднд бас оньг өггднә, урдаснь райодар вузин оютнр болн багшнр йовад ик сурһульд ямаран эрдм дасч болхинь, ямаран эрдм ик сурһульд бүрдәгдснә тускар тодрхаһар келҗ өгнә.
Түүнәс нань җил болһн цуг дацңгудт Элстин болн райодын сурһульмудын төгсәһәчнр ирҗ сурвран өгнә, дурта эрдмин тускар соньн тоот медҗ авхар седнә.
Одахн Хальмг ик сурһулин дунд эрдмин сурһулин дацңд (СПО-н дацңд) иим керг-үүлдвр яһҗ давсна тускар дацңгин һардач, селәнә эдл-ахун номин кандидат Конин Оксана келҗ өгв.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 13 (18994) 8 февраля 2024 года, ЧЕТВЕРГ)

ТҮРВӘН Һуна