• «Эцкин ґдр» онлайн-фестиваль

  Эндр, мґчн сарин 20-д, «Эцкин ґдр» гидг Цугірісін I онлайн-фестивалин марєана финал болхмн. Терўнд орлцх улсас 1700 эрлєн орљ ирв, тедні тоод Хальмг Тањєчас 11 ґрк-бўл бііні. Фестивалин йовудт социальн сетьмўдт «Супер папа» гидг марєан болхмн. Терўнд орлцачнрин «суперпапа РФ» гисн темдгті зургуд болн видеоматериалмуд барлгдхмн. Тер мет эн марєанд «Эцкин туск тууль» гидг тґрір сін гисн бичмр кґдлмш йилєљ авгдхмн.

  • 19-06-2020, 16:15
 • Герўрн хірлго кґдлљіні

  Социальн стационарн учрежденьст біідг гемті-шалтгта, медіті улсиг болн бичкдўдиг коронавирус геміс хґрхин тґлі мана тањєчин 8 учрежденя кґдлічнр нег-негін соляд селгієір кґдлдг болв. Социальн теткврин учрежденьсин кґдлічнр герўрн хірлго энд арвн дґрвн ґдртін єазаран єарлго кґдлљіні.

  • 17-06-2020, 17:06
 • Аршан Булг

  Кезіні цагас авн мана ґвкнр усна булгта єазрт хошан тівдг біісмн. Аршан нерті єазрт усна булг бііхинь імтн йирин меддг. Єазрин нернь ямаран – Аршан гиснь бийін медўлљіх ўг. Тањєчин булњ болєнас эн уснас аршалхар урднь імтн ирдг біісні тускар кґгшд келні.

  • 16-06-2020, 18:19
 • ПФР зіњглљіні

  Бичкдўдті ґрк-бўлмўдин тґлі
  Демин мґњгинь ґгчіні

  • 16-06-2020, 17:34
 • Эдл-уушар тетклєні біідлиг шинљлв

  Одахн Ірісін селіні эдл-ахун министрин негдгч дарук Джамбулат Хатуовин єардврт социальн чинрті селіні эдл-ахун эдл-уушин болн хот-хоолын туст тогтсн біідлиг шинљллєні бачм штабин дарани сўўр онлайн таалд болв. Сўўрт тањєчин селіні эдл-ахун министр Санл Адъяев орлцв.

  • 10-06-2020, 16:45
 • Сін таалта автобусмуд імтиг зґґљіні

  Июнь сарин 9-д Элстд ончта, байрта йовдл болв. Тањєчин Толєачин ґгсн даалєврар «Элиста ГорТранс» тогтагдсн муниципальн предприять кґдлмшін эклв. 90-ч љилмўдин дундурар імтиг зґґдг балєсна предприять хаагдсмн. Терўніс нааран хґр єар љил дављ йовна. Ода балєсна імтнд шиніс муниципальн кґлгір йовдг арє учрв. Ґцклдўр ґрўн эрт 6 часла предриятьд хотл балєсна єардачнр ирв. Эдн предприятин белн болсиг дікн шинљлљ хіліљ, шинкін эклід кґдлљіх предприятин хаалєнь цаєан болтха гиљ дурдв.

  • 09-06-2020, 17:43
 • Хаалһ һатлһна һазриг ясрулв

  «Каспий» УПДОР ФКУ-н көдләчнр таңһчар давҗ һардг федеральн хаалһст көдлмш кеҗәнә. Энтн Яшкуль селәнә өөр «Әәдрхн-Элст-Сарпуль» Р-216 гидг көлгн-күчнә федеральн хаалһд йовһн әмтн һатллһна 4 ормин кец-таалынь ясрулсмн. Дәкәд болхла «Каспий» Р-22 гидг көлгнә хаалһд Ергенинский селәнә өөр-шидр йовһн улс һатллһна һазриг ясҗ шинрүлсн болдг.

  • 08-06-2020, 19:17
 • Эрдмнь љирєлин єол керг болв

  Хґрн љил хооран Ірісін Президентин зірлгіс ишті мана орн-нутгт социальн кґдлічин Ґдр зарлгдв. Медіті, гемті-шалтгта, єанцарн біідг улст дґњ кўргљ, теднд сін таал тогтаљ арднь орљ сіінір хіліљ килмљін тусхадг социальн кґдлічнрин ач-тус темдглхин тґлі эн сін ґдр батлгдсмн. Социальн кґдлічнрин керг олнд туста болн кергті болљахнь лавта. Нег ўлў ода коронавирус геміс кґлті імтн єазаран єарч чадлго гертін сууљах цагла эдн медітнрт хот-хоолынь болн кергті эминь хулдљ ґгч дґњгін кўргљіні.

  • 08-06-2020, 00:02
 • Хотл балһсн өсч-өргҗх

  Элстин администрацин һардач Дмитрий Трапезников балһсна ах архитектор Сергей Шалаевла давулсн көдлмшч селвлцәнә йовудт таңһчин хотл балһсна иргчин делгрлтин, шин микрорайодын, школмудын болн бичкдүдин садмудын тосхлтын туск төрмүдәр күүндв. Элст балһсн үүлдҗәх һоллгч зура арвн җил хооран батлгдсн билә. Терүнәс нааран кесг хүврлт учрсмн. Давсн җилд Дмитрий Трапезников балһсна иргчин делгрлтиг учрт авч, энүнлә ирлцүлҗ һоллгч зураг шинрүлх даалһвр өгсн билә.

  • 04-06-2020, 12:34
 • Хаалһст әәмшг уга бәәдл тогтахин төләд

  2020 җилд «Әәмшг уга болн сән чинртә көлгн-күчнә хаалһс» гидг келн-улсин төсвин йовудт Әрәсән 83 регионд сурһуль-эрдмин болн сул цаган давулҗ амрлһна учрежденьс тал ордг 1327 дууна хаалһсин бәәдлинь ясрулхмн. Энтн 826 хаалһ, ясгдҗах хаалһсин ик зунь шин сурһулин җил эклтл эдлврт орулгдх. Хаалһин җисәнә әәмшг уга бәәдлиг өөдлүллһн энтн келн-улсин һол күсл, тегәд чигн эн төрт онц оньг тусхана.

  • 02-06-2020, 14:46