• Кґдлмштін шав авсн учрар

  Ірісін социальн даатхлєна сањгин Хальмг Тањєчар ўўлддг региональн іњг кґдлмштін шав авсн хойр кўўнд инвалидн терг йилєљ ґгв. Элст балєснд біідг хойр кўн реабилитацин онц программар гер дотр болн єазаран єархларн олзлдг тергір теткгдв. Ґдгі цагт ФСС-ин региональн іњгд кґдлмштін шав авсн 616 кўн тоод бііні. Тедніснь 520 кўн кґдлмштін зеткрті йовдлла харєад шав авсмн, наадк 96 кўн болхла іімшгті ўўлдврт кґдлід гемтсмн.

  • 21-07-2020, 15:07
 • Хальдвра гемиг зогсахин тґлі

  Шидр Хальмг Тањєчин правительствд коронавирус геміс хґрлєні керг-ўўлдврмўд кўцілєні тґрір селвлцін болв. Терўнд хальдврта гем тўгљіх цагла тањєчин эрўл-менд харлєна халхд тогтсн біідл шинљлгдв, балєсна олна кґлгн-кўчнд, хулд-гўўлгіні болн олн імтн хот уудг объектмўдт геміс хґрлєні керг-ўўлдврмўд яєљ кўцігдљіхин тускар кўўндвр болв.

  • 17-07-2020, 18:11
 • Эрмдгті улст кегдлмўд йилєљіні

  Ірісін социальн даатхлєна сањгин Хальмг Тањєчар ўўлддг региональн іњг эн љилин тўрўн ґрілд гемті-шалгта улст 668772 техническ эв-арє йилєљ ґгв. Эн кергт 28 сай арслњ олзлгдв. Гемті-шалтгта улс техническ эв-арєсар реабилитацин онц программар теткгдні. Тиигід, эдн 155 терг, 274 протезн-ортопедическ кегдл, 36 соњсдг аппарат болн 707 мињєн шишлњ эв-арє авв. Тер мет социальн даатхлєна сањ эрмдгті улст сурдоорчулачин туслмљд болн техническ кегдлмўд хулдљ авлєнд эвріннь мґњгін олзлсн тґліднь єаруєинь дањцав.

  • 17-07-2020, 18:00
 • Эмчнр болн багшнр керглгдљіні

  Хальмг Тањєчин социальн делгрлтин, кўч-кґлсні болн кґдлмшір тетклєні министерствин зіњглсір, сўл кесн то-дигір 1980 кґдлмшч орм бііні. Тедніснь 641 орм талдан регионмудт бііні, тегід кґдлмш хііљіх улс эрдмірн альд чигн кґдлљ чадљана.

  • 17-07-2020, 17:59
 • Диилврин хаалһсиг шинрүлҗәнә

  Төрскән харсгч Алдр дәәнә баатрмудт ханлтын седклән медүләд, эднд нерәдәд, Әрәсән Федерацин көлгн-күчнә Министерств «Диилврин уульнцс 75» гидг төсвиг бәәдл-җирһлд тохраҗана. Дәәнә җилмүдт хаалһ тосхачнр диилвр өөрдүлхд, диилвр делдхд бас ик тәвцән орулсмн болдг. Дәәнә кемд эдн цуг Советск Союзин орн-нутгар эвдрсн, нурсн хаалһсиг болн тагтсиг шинәс босхҗ, ясч, шинрүлҗ, дәкнәс тосхҗ чигн йовсмн.

  • 17-07-2020, 17:52
 • Дулаллһна кемд белдҗәнә

  Зуни цагт «Энергосервис» АО-н көдләчнрт көдлмш дала болна. Эн һаң халун, цунцг өдрмүдт эдн гүҗрҗ көдлҗ, намрин-үвлин кемд белдврин көдлмш кеҗәнә. Эдн ода кеҗәх көдлмшәс 2020-2021 җилин дулаллһна кем ирлцҗәнә. Зунар эдн арднь орҗ көдлҗ, сән белдвр кехлә, намрин-үвлин кемд эднд көдлхд амр болхнь маһд уга. Кеҗ-күцәҗәх көдлмшин кемҗәһинь медхин төләд баһ-саһар то-дигинь зааҗ, келҗ өгнәвидн.

  • 17-07-2020, 17:36
 • «Зингер» машинкір юм уйлт?

  Кўндті умшачнр!
  Мана газет тадниг юм уйдг машинкин туск тодлврмудан бичід, мана тґсвд орлцтн, гиљ ўрвр кељіні. Кезінк авдрмудла зергднь хувц уйдг машинкс мана бііцд зґвті орман олсмн. Яєад иим седвір єарєљахмб? Шидр Интернетин аєуд соньн нег зіњг харєв. Бурятин таможня кґдлічнр «Зингер» юм уйдг машинкиг Моњєлын нег кўн мељід авч єархар біісинь илдкв.

  • 17-07-2020, 17:06
 • Хальдврта гем тўгљіх кемд

  Хальмг Тањєчин ЖКХ-н болн энергетикин министерствин кґдлічнр тањєчин Толєач 2020-ч љилин моєа сарин 27-д батлсн «Хальмг Тањєчин єазрт шин коронавирусн хальдвр тўглєиг хґрхин тґлід немр керг-ўўлдврмўдин тускар» гидг 88-ч тойгта Зірлглі ирлцітієір кґдлмш кељіні. Эдн хулд-гўўлгіні объектст одљ, бўртклєні керг-ўўлдврмўд давулв. Ик зуудан хулд-гўўлгіні предприятьмўдт хальдврта гем тархалєиг хґрлєні тґлі саглуллєна эв-арє кўціљіні.

  • 16-07-2020, 10:12
 • Зарєин приставмудла харєхар седхлі...

  Тањєчд ўўлддг Ірісін ФССП-н Заллтын барин цергллтин зіњглсір, оданас авн урдкла ідл иргнмўд Хальмгин зарєин приставмудла харєљ, керг-тґрін хаєлљ чадљана. Болв энўні тґлі урдаснь бичўлгдх кергті. Дікід болхла шин хальдврта гем тўглєніс саглулх кўслтієір эрк биш чирідін хааєул ґмсх зґвті.

  • 16-07-2020, 10:02
 • Медітнрт газет бичўлљ ґгв

  Эн љилин хойрдгч ґрілд барт бичгдлєні кем зґвір нірн болн кўнд біідлд давв. Эн дааврта кем давуллєнд коронавирус гем харшлтан кўргљ, мана газетин умшачнрин то кесг холванд баєрх гисн іімшг учрав. Зуг тґрскн келндін хару, ґвкнриннь сойл болн авъяс хадєлх кўслті болн тґрскн єазр-усндан эњкр улсин дґњгір мана газет урдк тиражан хадєлљ чадв. Љил ирвіс газетин ўн ґґдлдг болв чигн мана итклті умшачнр «Хальмг ўнн» газетін бичўлљ авдгнь маднд ик омг-урмд ґгні.

  • 15-07-2020, 11:50