• 687 өрк-бүл экин сертификат авв

  Хальмг Таӊһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин зәӊглсәр, 2020-ч җилд “Демографь “ гидг келн-улсин төсвин “Үрнь һарсн цагт өрк-бүлд мөӊгнә дем күрглһн” гидг таӊһчин көтлврәр 687 өрк-бүл региональн сертификат авв. Эн кергт 50,0 сай арслӊ йилһгдв.

  • 24-08-2020, 15:40
 • Пенсьт біідг улсин оньгт

  Эн љил мана тањєчин імтн Ірісін пенсионн сањгин иргні онц кабинетин туслмљ олзлљ 10648 кўн олн зўсн тґриг хаєлљ чадв. ПФР-ин Хальмг Тањєчар ўўлддг заллтын клиентск цергллтин кґдлмшиг бўрділєні багин єардач Бўўрчин Байртан зіњглсір, пенсь йилєљ ґглєні болн терўг кўрглєні туслмљиг імтн олар олзлна.

  • 24-08-2020, 15:34
 • Эрмдгтә улст – 300 һар кегдл

  Шидр Әрәсән социальн даатхлһна саңгин Хальмг Таңһчар үүлддг региональн әңгд гемтә-шалтгта улсин төлә реабилитацин 316 техническ эв-арһ авч ирв. Эрмдгтә улсиг техническ эв-арһсар тетклһнә кергт 400 миңһн арслң олзлгдв. Эн кегдлмүд шалтгта бичкдүдт болн бөдүн улст керглгдҗәнә. Эднд 117 тайг, түшәд йовдг 12 шишлң эв-арһ, 7 тергн болн күнд гемтә улст эркн кергтә 180 шишлң эв-арһ болн нань чигн кегдлмүд авгдв. Темдглхәс, эн җилин түрүн өрәлд гемтә-шалтгта улст реабилитацин 670 миңһн эв-арһ йилһгдв.

  • 21-08-2020, 15:58
 • Марһана дииләчнр йилһгдв

  Шидр Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствд социальн чинртә коммерческ биш бүрдәцс дунд болсн марһана аш диглгдв. Терүнд диилвр бәрсн бүрдәцс таңһчин бюджетәс йилһгдҗәх мөңгнәс дем авч, әмтн дунд чик авг-бәрц батруллһна болн олн зүсн гемәс саглуллһна керг-үүлдврмүд күцәлһнд терүг олзлхмн.

  • 19-08-2020, 16:48
 • Тәвәд күн немгдәд бәәнә

  Пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд коронавирусар 3530 күн гемтсн бәәнә гиҗ өцклдүр Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерств зәңглв. Теднәснь 2468 күн эмнлһ авсна хөөн эдгв. Харм төрхд, сүл цагт нег хонгин туршарт тәвн һар күн эн гемәр гемтснь илдкгднә. Эн то-диг эс баһрҗахнь әмтн тер кевәрн саглуллһна некврмүд эс күцәҗәхиг ил үзүлҗәнә.

  • 19-08-2020, 16:47
 • Нилхд төрлһиг урмдулхар

  Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин зәңглсәр, эн сарин эклцәр кесн то-дигәр мана таңһчд түрүн үрнь һарсн 1601 күүнд тернь һунта күртл сар болһн демин мөңгн өггднә. Эн кергт ут тоодан 104,4 сай арслң олзлгдв. Эн дем «Демографь» гидг келн-улсин төсвин «Үрнь төрҗ һарсн цагт өрк-бүлмүдт дөң күрглһн» гидг федеральн көтлврин медлд иргнмүдт социальн дөң күргхин төлә өггднә.

  • 19-08-2020, 16:33
 • Чаңһ-чиирг бичкдүд өстхә!

  Эн җилин эклцәр, туула сард орн-нутгин федеральн хургт кесн дуудвртан Президент Владимир Путин Әрәсән школмудын эклц классмудын сурһульчнриг халун хот-хоолар теткхмн гисн даалһвриг өгсмн. Федеральн шаңһан дөңгәр техническ цуг таал тогтаһад 2020 җилин һаха сарин1-әс авн сурһульмуд шинәр көдлх. 2023 җил күртл ах классмудын сурһульчнриг болн колледжмүдин оютнриг болн сурчах нань чигн арвтнриг халун хот-хоолар тетклһнә төриг ода хаһлҗана.

  • 18-08-2020, 15:39
 • 11 миңһн сурһульч дем авхмн

  Зуни амрлһна кем нег агчм кевтә давҗ, сурһулин шин җил эклтл өрәл сар үлдв. Эн өдрмүдт Элст балһсна базрт болн лавкст эк-эцкнр күүкдтән сурһульднь кергтә эд-тавр болн хувц-хунр хулдҗ авчахиг үзҗ болхмн. Әрәсән сурһуль-эрдмин министр Сергей Кравцовин зәңглсәр, сурһулин җил урдк кевәрн авъяст тохрсар һаха сарин 1-д эклхмн, зуг бичкдүдин әәмшг уга бәәдл тетклһнә болн санитарн некврмүд күцәлһнә төрмүдт ик оньг өггдхмн.

  • 17-08-2020, 17:01
 • Медәтә болн шалтгта улсин төлә

  Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин зәңглсәр, эн җилин эклцәс авн техническ эв-арһсиг көлсллһнд өглһнә пунктсин туслмҗиг 227 күн олзлв. Ут тоодан 344 техническ эв-арһ әмтнд йилһҗ өггдв.
  Шидр Үстин района әмтнә социальн теткврин комплексн төв (КЦСОН) реабилитацин техническ кегдлмүдәр теткгдв. Эднд «Демографь» гидг келн-улсин төсвин «Ах үй» гидг региональн төсвәр 24 шин кегдл йилһгдв.

  • 17-08-2020, 16:56
 • Шишлң көлгәр теткв

  Шидр Әрәсән социальн даатхлһна саңгин Хальмг Таңһчар үүлддг региональн әңгд көдлмштән шав авсн Семена Евгенийд шишлң көлгн-күчнә түлкүр бәрүлҗ өггдв. Семена Евгений бийнь Целинн районас. Эн цөөкн җил хооран көдлмшин кергәр йовҗ йовад хаалһд Воронежск мүҗд зеткрлә харһв, тенд энүнд түрүн медицинск дөң күргсмн. Хөөннь Евгений таңһчин эмнлһнд кесгтән бәәв, месллһнә хөөн энүнд реаблитац керглгдв. Кесг сармудт эмнлһ авсн бийнь эн күцц эдгсн уга.

  • 17-08-2020, 16:51