• Бичкдүдт нааддг талвң кев

  Элст балһсна ар-барун үзгт Теңгрин Уйдл гидг уульнцд бичкдүд нааддг талвң тосхлһна көдлмш төгсв. Эн болн хам-хоша бәәдг уульнцсин бичкдүдт цаган сергмҗтәһәр давулхин төлә сән таал тогтагдв. Шидр Элст балһсна администрацин толһач Дмитрий Трапезников углҗ тәвгдсн шин талвң йовҗ хәләв.

  • 09-09-2020, 13:16
 • Хальмг цә болн күр гиичнрт таасгдв

  «Әәрм-2020» гидг цергә-техническ нарт делкән форум шидр төгсв. Московск мүҗин Одинцовск района «Патриот» гидг һәәхүлин төвд, Кубинка гидг аэродромд болн Алабино гидг полигонд болсн чинртә керг-үүлдврт Әрәсән бәәтхә, 90 һазадын орн-нутгин команд орлцсн билә. Эн керг-үүлдвр секлһнд нерәдгдсн байрт Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату орлцсн билә. Темдглхәс, Хальмг Таңһч терүнд Әрәсән Өмн үзгин федеральн округин нерн деерәс орлцла, мана билгтнр хальмг улсин сойлла таньлдулҗ билг-эрдм үзүлсмн, уйн наста десантникүд бас делегацин ханьд орсмн.

  • 08-09-2020, 14:43
 • Келн-улсин тґсвс кўцігдљіні

  Шидр Хальмг Тањєчин правительствин Ахлачин дарук Ирина Шварцман тањєчин сурєуль-эрдмин, финансин министерствсин єардачнрла селвлці давулв. Терўнд райодын муниципальн бўрдіцсин толєачнр селекторн залєлдаєар хілігдсн тґрір болсн кўўндврт орлцв. Селвлцінд «Сурєуль-эрдм» гидг келн-улсин тґсвин «Ґдгі цага сурєуль» гидг региональн кґтлврір тосхгдљах объектсиг эдлврт оруллєна, «Демографь» гидг келн-улсин тґсвір кўўкд улсиг кґдлмшір тетклєні, єунн нас кўрід уга кўўкд-кґвўдт бичкдўдин садт немр орм бўрділєні тґрмўд хілігдв.

  • 08-09-2020, 14:32
 • Олн давхр гермүдин ора ясчана

  Һаха сарин нег шинәс авн мана таңһчд олн давхр гермүдин ора яслһна керг-үүлдврмүд эклв. Эн җил мана таңһчд ут тоодан 19 олн давхр герт орань шинрүлгдхмн гиҗ зуралгдҗана. Элст балһснд - 9, Яшлтад – 3, Лаганьд болн Яшкульд – 2, Ик Буурл болн Троицк селәдт неҗәд гермүд эн көтлврт орв. Энжл эн кергт 105,6 сай арслң йилһгдв, терүнәснь 81,9 сай арслң олн давхр гермүдт бәәдг улс цуглулсн мөңгн болна.

  • 07-09-2020, 13:52
 • Өөнин байрт белдҗәнә

  Удл уга мана таңһчин хотл балһсн 155 җилин өөнән темдглхмн. Өөнин байр угтҗ Элст балһсна администрацин шиидврәр долан хонг болһн субботник бүрдәгдҗәнә. Терүнә йовудт министерствс-ведомствсин, бәәрн залврин органмудын, бүрдәцсин көдләчнр эргндк һазриг хог-богас ахулҗ, сән таал тогтаҗана.

  • 07-09-2020, 13:50
 • Цаһан бадм цецг болн Тодо Бичг

  Ноха сарин эклцәр бидн Хальмг Таңһчин ар үзгин килд бәәх “Гөрәсд” гидг бумблвиг шинрүллһнә тускар бичләвидн. Одахн таңһчин өмн үзгин Приютна болн Сарпулин Апанасенковск райодын кил деер бәәдг бумблв бас шинрүлсмн. Сарпулин талас хәләхлә эн бумблвин деер көк өнгтә төгрг дотр цаһан бадм цецг зурата бәәнә. Дәкәд болхла “Хальмг Таңһч” гиҗ тод бичгәр бичсн үгмүд эн көшәг кеерүлҗәнә.

  • 04-09-2020, 15:10
 • Олна дөңгәр сурһульднь белдв

  Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин зәңглсәр, бичкдүдиг сурһульднь белдхд дөң күрглһнә буйнч седклин керг-үүлдврин йовудт 877 миңһн арслң цуглулгдв. Тер мөңгәр 823 сурһульчиг хувцлҗ, канцелярск эд-таврар теткҗ, сурһульднь кергтә тоот хулдҗ авв. Таңһчин предприять-бүрдәцс, арһлачнр, селәнә эдл-ахус, селәдин муниципальн бүрдәцс, буйнч секдлтә улс эн кергт демән күргв.

  • 01-09-2020, 15:22
 • Өөдән нерн зүүлһгдв

  Давсн долан хонгт Әрәсән Президент Владимир Путин шаңһа ачлврмудын туск зәрлг батлв. Терүнд орн-нутгин социальн-экономическ делгрлтд ик тәвцән орулсн болн олн җилин туршарт үнн-чик седклтәһәр көдлҗ йовх улст өөдән нерд зүүлһгдҗәхин, шаңһа орденәр ачлҗахин тускар келгдҗәнә.

  • 31-08-2020, 15:54
 • ӘМТӘХН ТАРВС БЕЛГЛВ

  Шидр Хар Һазра района муниципальн бүрдәцин администрацин һардврин шиидврәр нег һазра улст хойр тонн тарвс түгәҗ өггдв. Әәдрхн болн Кизляр хоорнд төмр хаалһ тосхсн улс, күч-көлснә фронтын орлцачнр, Төрскән харсгч Алдр дәәнә ветеранмудын белвсн күүкд улст, насни дигт күрәд уга насндан немшнрин бәрәнд бәәсн болн гемтә-шалтгта улст әмтәхн зер-земш гертнь күрггдв. Района сән дурар үүлддг баһчуд эн кергт орлцҗ, медәтнрт тарвс күргҗ өглһнд дөңгән күргв.

  • 31-08-2020, 15:53
 • Хальдврта гемәс саглхин төлә

  Хальмг Таңһчин правительствин Ахлачин дарук Ирина Шварцман селекторн залһлдана эв-арһар райодын толһачнрла селвлцә давулв. Терүнд таңһчин сурһулин бүрдәцсиг хальдврта гемәс саглуллһна эв-арһсар тетклһнә болн эклц классмудын сурһульчнрт халун хот өглһнә төр хаһллһна тускар өргн күүндвр болв. Сурһулин җилин өмн өргнд босхгдсн төрмүд эркн чинртә болҗахас иштә терүг ахр цагин болзгт хаһлх кергтә гиҗ селвлцәнд темдглгдв.

  • 31-08-2020, 15:49