• Бичкдүдин бүүрнь өлзәтә болтха!

  Урҗ өдр Элстд дәкәд нег бичкдүдин садт немр бәәрн байрин таалд секгдв. Хотл балһсна 3-ч микрорайонд бәәдг 5-ч тойгта «Березка» бичкдүдин садт 40 немр орм бүрдәгдв. Байрин керг-үүлдврт Хальмг Таңһчин правительствин Ахлач Юрий Зайцев, Элст балһсна администрацин толһач Дмитрий Трапезников болн «Геола» тосхлтын бүрдәцин һардач Босчан Санҗ орлцв. Эн обьект бас «Демографь» гидг келн-улсин төсвәр тосхгдв, эн кергт федеральн болн таңһчин шаңһас 21 сай арслң йилһгдсмн.

  • 16-09-2020, 15:22
 • Гемәс саглҗ эд-бод кенә

  Коронавирус гем учрснас иштә хотл балһснд олн давхр гермүдин, олна көлгн болн әмтн хурдг һазрт санитарн эд-бод келһнә керг-үүлдврмүд дигтә-даратаһар күцәгдҗәнә. Хальдврта гемәс саглулхин төлә «Анолит» эв-арһ олзлҗ коммунальн эдл-ахусин болн залврин компаньсин көдләчнр эд-бод кенә. Келхд, пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд «Энергосервис» болн «Элиставодоканал» үүлдврмүдт кеҗ-һарһдг «Анолит» гидг эв-арһар хотл балһсна бәәрн әмтиг болн залврин компаньсиг өңгәр теткдг болв.

  • 16-09-2020, 14:52
 • Баахн өрк-бүлмүдиг дөңнхәр

  Баахн өрк-бүлмүдиг гер-бүүрәр тетклһнә төр чинртә болҗахнь лавта. Нег үлү эндрк амр биш цагт баһчудт эврә патьр хулдҗ авхд күнд болна, тегәд «Баахн өрк-бүлд – сән гер-бүүр» гидг шаңһа көтлвр батлгдснь эн чинртә төр хаһллһнд туслх зөвтә болҗана. Эн көтлвр мана таңһчд күцәмҗтәһәр бәәдл-җирһлд тохрагдҗ, баахн улст эврә патьрта болхднь туслна. Җил болһн хотл Элст балһснд болн райодт эн көтлврәр баһчуд демин мөңг авч, гер-бүүртә болҗахнь байрта.

  • 14-09-2020, 15:37
 • Бичкдүдт – демин мөңгн

  Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин зәңглсәр, эн сарин эклцәр кесн то-дигәр мана таңһчд түрүн үрнь һунта болтл 1711 өрк-бүл болн һурвдгч үрнь төрҗ һарсн 2477 өрк-бүл демин мөңг авчана. Эн демин мөңгиг «Демографь» гидг келн-улсин төсвин медлд «Үрнь төрҗ һарсн цагт өрк-бүлд демин мөңг өглһн» гидг региональн төсвәр өгнә.

  • 14-09-2020, 15:36
 • Городовиковин нерті талвњ

  Калиниградск муљин Краснознаменск балєснд шин талвњ секгдв. Советск Союзин Герой Басан Городовиковин нериг тавлњ зўўљіні. Балєсна Советская уульнцин 23-ч герин ґґр тер талвњ эклні. Балєсна округин хўўвин депутатнр тиим шиидвр батлљ авсмн. «Краснознаменский муниципальный округ» гидг муниципальн бўрдіцин топонимическ комиссин ашлврин ул деер депутатнр тиим шиидвр батлљ авсмн. «Краснознаменскд Советск Союзин Герой Б. Городовиковин дўрті санлын самбр эс гиљ талдан нег темдг белдљ тівлєні тґриг хаєлтн» гисн заавран депутатнр тер шиидвртін бас бичсмн.

  • 14-09-2020, 15:35
 • Біісн єазран кеерўлхір

  Эн долан хонгин чилгчір мана эњкр хотл Элст балєсн 155 љилин ґґнін темдглхмн. Бидн мана теегин сувсн болсн балєсндан дурта болнавидн, кўн болєнд эн хамгин дурта орм болна. Эн љил хальдврта гем учрад ґґн ґргмљтієір темдглгдшго, тер бийнь байрин керг-ўўлдврмўд болхмн. Ончта ґґн угтљ мана балєснд сін кец-таал тогталєна, олн давхр гермўдин эргндк єазриг ахуллєна, шин объектс тосхлєна кґдлмш кўцігдљіні. Тер мет балєсна біірн улс біідг гериннь ґґр олн зўсн урємл суулєљ, біісн єазран сііхрўлхір шунна.

  • 14-09-2020, 14:44
 • Сурһульчнрт – шимтә болн сенр хот

  Әрәсән Президент РФ-н Федеральн Хургт кесн Дуудвртан эклц классмудын сурһульчнриг халун хотар өңгәр тетклһнә туск төриг босхсн билә. Терүнә дару мана орн-нутгт эклц классмудын сурһульчнриг халун хотар тетклһнә туск закан батлгдсн билә. Тер мет гемтә-шалтгта бичкдүд болн җирһлин күнд таалд туссн күүкд-көвүд халун хотар бас теткгдҗәнә. Эн сурһулин җиләс авн эн закан бәәдл-җирһлд экләд тохрагдҗана.

  • 11-09-2020, 13:58
 • Көдлмштән шав авсн күүнд

  Шидр ФСС-ин региональн әңгд көдлмштән шарх-шав авсн күүнд шишлң терг йилһҗ өггдв. Тернь 20 миңһн шаху арслң күрнә. Эн залу күн көдлмштән шав авсна ашт көдлдг арһ уга болв. 2008 җилд эн социальн даатхлһна саңин тоод зогсад, техническ эв-арһсар теткгддг болв. Эн җилмүдин эргцд энүнд шишлң көлгн-күчн, һаза йовдг тергн болн бийән уһадг шишлң ванн болн нань чигн техническ эв-арһс йилһҗ өггдсн билә.

  • 11-09-2020, 13:48
 • Күсдундур күртлнь дем авчана

  Әрәсән социальн даатхлһна саңгин Хальмг Таңһчар үүлддг региональн әңгин барин цергллт зәңглсәр, сүл кесн то-дигәр мана таңһчд 2218 күн үрнь күсдундур нас наслтл амрлһнд бәәнә. Эн җилин нәәмн сарин туршарт нилхән асрҗах эк-эцкнрт демин мөңг өглһнд 111 сай арслң олзлгдв.

  • 11-09-2020, 13:45
 • Балєсна уульнцс

  Мана хотл балєсн цаг ирвіс сііхрљ, ґсљ-ґргљљ йовна. Кесг шин чинрті тосхлтс босхгдад, энўг кеерўлљіні. Эннь Алтн Босха, Бодь суврєн, Долан хонгин сўм, Бурхн Багшин Алтн сўм, нань чигн ке-сііхн, єііхмљті тосхлтс імтні седкл авлна. Элстд 500 шаху уульнц бііні. Эдні нерідлєнь эврі тууљта болн мана балєсна, тањєчин болн орн-нутгин тууљла батар холвата. Урднь кесг уульнц коммуна партин болн Советин йосна єардачнрин болн нўўрлгч ўўлдічнрин нер зўўљісмн. Болв йосн сольгдад, цагин аю дахад, балєсдт тууљлгч кезіњк нерідлєинь хірў сергіљ ґгсн болдг.

  • 11-09-2020, 13:16