• Өөдән нерн зүүлһгдв

  Давсн долан хонгт Әрәсән Президент Владимир Путин шаңһа ачлврмудын туск зәрлг батлв. Терүнд орн-нутгин социальн-экономическ делгрлтд ик тәвцән орулсн болн олн җилин туршарт үнн-чик седклтәһәр көдлҗ йовх улст өөдән нерд зүүлһгдҗәхин, шаңһа орденәр ачлҗахин тускар келгдҗәнә.

  • 31-08-2020, 15:54
 • ӘМТӘХН ТАРВС БЕЛГЛВ

  Шидр Хар Һазра района муниципальн бүрдәцин администрацин һардврин шиидврәр нег һазра улст хойр тонн тарвс түгәҗ өггдв. Әәдрхн болн Кизляр хоорнд төмр хаалһ тосхсн улс, күч-көлснә фронтын орлцачнр, Төрскән харсгч Алдр дәәнә ветеранмудын белвсн күүкд улст, насни дигт күрәд уга насндан немшнрин бәрәнд бәәсн болн гемтә-шалтгта улст әмтәхн зер-земш гертнь күрггдв. Района сән дурар үүлддг баһчуд эн кергт орлцҗ, медәтнрт тарвс күргҗ өглһнд дөңгән күргв.

  • 31-08-2020, 15:53
 • Хальдврта гемәс саглхин төлә

  Хальмг Таңһчин правительствин Ахлачин дарук Ирина Шварцман селекторн залһлдана эв-арһар райодын толһачнрла селвлцә давулв. Терүнд таңһчин сурһулин бүрдәцсиг хальдврта гемәс саглуллһна эв-арһсар тетклһнә болн эклц классмудын сурһульчнрт халун хот өглһнә төр хаһллһна тускар өргн күүндвр болв. Сурһулин җилин өмн өргнд босхгдсн төрмүд эркн чинртә болҗахас иштә терүг ахр цагин болзгт хаһлх кергтә гиҗ селвлцәнд темдглгдв.

  • 31-08-2020, 15:49
 • Гер-бүүрин таал ясрулна

  Эн җилин эклцәс авн мана таңһчд 635 өрк-бүл экин сертификатын мөңгиг ямр нег төр хаһллһнд олзлв гиҗ ПФР-ин Хальмг Таңһчар үүлддг региональн заллтын барин цергллт зәңглҗәнә. Теднәснь 74 процентнь гер-бүүрин таал ясруллһнд терүг олзлв. Ут тоодан 469 өрк-бүл эн җил сертификатын мөңг олзлҗ, шин бүүртә болв.

  • 31-08-2020, 15:46
 • Эрмдгтә улст сән таал тогтахар

  Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин зәңглсәр, мана таңһч гемтә-шалтгта улсин болн эрмдгтә бичкдүдин реабилитацин болн абилитацин региональн систем делгрүллһнд мөңг авхмн. Әрәсән күч-көлснә болн социальн харслтын министерств мана таңһчиг «Сән таалта бәәдл» гидг федеральн көтлврәр 2021-2023-ч җилмүдт гемтә-шалтгта улсин төлә сән таал тогталһна кергт демин мөңг авх 60 региона тоод орулв.

  • 31-08-2020, 15:44
 • Бичкдүдт күцәмҗ дурдв

  Шин сурһулин җилин өмн өргнд «Энергосервис» акционерн ниицәнд түрүн болҗ сурһульд орх бичкдүдиг йөрәдг авъяс бәәнә. Эн бүрдәцд көдлҗәх һаңначнрин, слесарьмудын, диспетчермудын, җолачнрин, экономистнрин болн нань талдан көдләчнрин өрк-бүлд үрнь 1-ч класст орҗахнь хамдан көдлҗәх үүрмүдин төлә байрта болн темдгтә йовдл болна. Бичкдүд эк-эцкнриннь көдлмшт ирҗ, хоорндан таньлдна.

  • 31-08-2020, 15:42
 • Тосхлтын көдлмш төгсҗәнә

  Шидр Хальмг Таңһчин тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун министр Җанҗин Виктор болн энүнә дарук Ченкалин Евгений «Элст-Арзгир –Минеральные Воды» региональн хаалһд кегдҗәх ясврин көдлмш бүрткҗ хәләв. Энд «Әәмшг уга болн сән чинртә хаалһс» гидг келн-улсин төсвәр ясврин көдлмш кегдҗәнә.

  • 28-08-2020, 16:46
 • Сертификатыг – күүкдиннь сурһульд

  Күүкд-көвүд сурһулян төгсәһәд, тааста эрдм шүүҗ авад, деед сурһульд сурхар шунҗана. Дигтә ода абитуриентнриг оютнрин тоод орулҗ авлһна дааврта кем болҗана. Әрәсән пенсионн саңгин Хальмг Таңһчар үүлддг региональн әңгин барин цергллтин зәңглсәр, зәрм эк-эцкнр өрк-бүлин сертификатын мөңгиг күүкдиннь сурһульд олзллһна туст цәәлһвр өгхиг сурна. Келхд, сертификатын мөңгиг гер-бүүрин таал ясруллһнд, күүкдиннь сурһульд болн экин пенсь тогталһнд олзлҗ болхмн.

  • 25-08-2020, 16:58
 • Дүлә улсин төлә

  Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин зәңглсәр, «Доступная среда» гидг шаңһа көтлврин медлд батлгдсн керг-үүлдврмүдин йовудт эн җилин эклцәс авн 286 дүлә күн видеотелефонн залһлдана диспетчерск пунктын туслмҗар теткгдв.

  • 25-08-2020, 16:54
 • Электронн эв-арһар туслмҗ күргв

  Эн җилин эклцәс авн зурһан сарин туршарт Әрәсән ФСС-ин таңһчар үүлддг әңг Хальмгин улст 14380 шаңһа туслмҗ күргв гиҗ ведомствин барин цергллт зәңглҗәнә. Терүнәснь 8724 туслмҗ электронн эв-арһар күрггдсмн. Пандемий учрсн цагт дистанционн эв-арһар ямр нег төр хаһлҗ болхнь таңһчин әмтнд тааста болв. Электронн туслмҗ күрглһнә туск 8194 эрлһ социальн даатхлһна региональн әңгд орулгдв, наадк 530 эрлһ шаңһа туслмҗин сайтар дамҗулҗ өггдв.

  • 24-08-2020, 15:43