Көдлмштән шав авсн күүнд

11-09-2020, 13:48 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Шидр ФСС-ин региональн әңгд көдлмштән шарх-шав авсн күүнд шишлң терг йилһҗ өггдв. Тернь 20 миңһн шаху арслң күрнә.
Эн залу күн көдлмштән шав авсна ашт көдлдг арһ уга болв. 2008 җилд эн социальн даатхлһна саңин тоод зогсад, техническ эв-арһсар теткгддг болв. Эн җилмүдин эргцд энүнд шишлң көлгн-күчн, һаза йовдг тергн болн бийән уһадг шишлң ванн болн нань чигн техническ эв-арһс йилһҗ өггдсн билә. Темдглхәс, тедниг олзллһна цаг-болзг бәәнә, тегәд тернь төгссн цагт гемтә-шалтгта күүг шин эв-арһсар теткнә. Тиигәд, эн залу күүнд йилһҗ өггдсн тергиг зурһан җил давхла сольхмн.
Реабилитацин техническ эв-арһс гемтә-шалтгта улст реабилитацин онц көтлврәр йилһҗ өггднә. Терүг медико-социальн шинҗллтин һоллгч бюро батлна.

БАТАН Наталья