Нүднә харань тату улст дөң болхар

14-10-2021, 09:47 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Тәв һар җил хооран нүднә харань тату улсин төрмүдт олн-әмтн оньган тусхаҗ, эднд дөң-тусан күргхин төлә нарт-делкәд цаһан тайгин өдр темдглдг болв. Нүднә харань тату улсин Цугәрәсән ниицән эн өдриг 1987-ч җиләс авн темдглдг болад, гемтә-шалтгта улсин төрмүдт нерәдҗ олн зүсн керг-үүлдвр давулна. Мана таңһчд эн өдр угтҗ бас олн билг-эрдмин фестивальмуд, марһас давуллһн сән авъяст тохрв. Зуг ода эпидемиологическ бәәдләс иштә олн-әмтн орлцдг керг-үүлдврмүд давулгдҗахш. Болв тер бийнь эрмдгтә улсин төрмүд хаһллһнд ик оньг өггднә.
Цугәрәсән ниицәнә мана таңһчд үүлддг региональн әңгд ут тоодан тавн зу һар күн орна. Элст, Городовиковск болн Лагань балһсдт, Баһ Дөрвд селәнд КРО-н бәәрн әңгүд үүлднә. Мана таңһчд үүлддг региональн әңг нүднә харань тату улсин социальн харслтын, эднә реабилитацин, эднд сән таал тогталһна төрмүд хаһллһнд шунмһаһар орлцна. Тиигәд, эдн одахн коммерческ биш бүрдәцсин дунд болсн марһанд «Открытый мир» гидг төсв белдәд, мөрә шүүҗ авв. Эдн гемтә-шалтгта улс өдгә цага эв-арһс олзлдгиг дасч авхин төлә 422 миңһн арсңга субсидь авв.
– Таңһчин спортын болн баһчудын политикин министерств маднд төсв белдхд дөң-тусан күргснд ик ханлтан өргҗәнәвидн. Мөрән мөңгиг гемтә-шалтгта улсин төлә шишлң мобильн эв-арһс хулдҗ авлһнд, волонтермудыг сурһлһнд, шатрин-дөөвин марһа давуллһнд болн нань чигн кергт олзлхар зуралҗанавидн. Тер мет өдгә цага эв-арһс олзллһна халхар мастер-класс бүрдәгдхмн, үкр сарин 12-ас авн 19 күртл нүднә харань тату улсин төрмүдт нерәдсн видеоролик олна оньгт тусхагдхмн. Коммерческ биш бүрдәцст шаңһа дөң күргҗәхнь темдгтә, мана төсв таңһчин марһанд диилвр бәрснь маднд ик күцәмҗ болв, – гиҗ нүднә харань тату улсин Цугәрәсән ниицәнә КРО-н ахлачин нөкд Орусан Лидия келв.
Нүднә харань тату, сохр улст сән таал тогталһна төр чинртә болҗана. Мана хотл балһснд шишлң светоформуд углҗ тәвгдсн бәәнә, эмнлһнә бүрдәцст Брайлин үзг олзлҗ кабинетмүдин өөр шишлң темдгүд бәәнә. Болв иим гемтә-шалтгта улсин төлә олна көлгнд, олна һазрт сән таал тогталһна төр хаһлх кергтә гиҗ Лидия Эренценовна заав. Мана таңһчд нүднә харань тату улс нөкд болдг нохасиг олзлдгнь йир ховр. Зуг Лагань балһснд бәәдг Барана Герман нүднә харань тату улст дөң болдг нохата.
Хальмг Таңһчд үүлддг олна бүрдәц мөчн сард 90 җилин өөнән темдглв. Өөнд нерәдҗ хулһн сарин 20-д нүднә харань тату улс дунд шатрин болн дөөвин марһан, маңһдуртнь байрин хург болхмн. Темдглхәс, нүднә харань тату улсин ниицәнә гешүд эрмдгтә улс дунд болдг спартакиадт, билг-эрдмин фестивальд шунмһаһар орлцна. Шидр Абушан Дантес Ростов-на-Дону балһснд болсн «Цаһан тайг» фестивальд орлцад, Әрәсән Өмн үзгин округин девсңгин лауреат болв. Хальмг Таңһчин олн-әмтнә артист Шовгура Арслана сурһульч фестивалин гала-концертд орлцад, домбр цокад, хальмг айсарн жюрин гешүдин зүрк авлв. Келхд, эн марһаг олн җилдән нертә дууч Диана Гурцкая бүрдәҗ давулна.
Цаһан тайгин нарт-делкән Өдрин һол күслнь нүднә харань тату улсин зөв харслһн, эднә туст тесвртә болҗ дөң-тусан күрглһнд олна оньг тусхалһн мөн. Тегәд бидн иим улст килмҗән тусхаҗ, дөңгән күргҗ, төртнь орлцх зөвтәвидн.

ДАВАН Наталья
ЗУРГТ: Абушан Дантес болн
Орусан Лидия «Цаһан тайг»
фестивальд