Олна кґлгиг элстихн уданд кўліні

20-07-2021, 10:17 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Бидн кґлгн-кўчні тґрір дањгин бичнівидн. Яєад гихлі кґдлмшин хґґн, ўдин завсрла чигн гер талан кўрхд амр биш болна. Тиигчкід ода зірмснь тўгдг геміс саглад зогсалд ик автобус ирхинь кўліні, болв тедн чигн ода ик завсртаєар эс гиљ тґрўц ирхш.
Ўлгўрнь, Элстин ніімдгч микрорайон тал гўртм рынкас імтиг кўргдг ик кемљіті 1-ч тойгта автобус нам тґрўц йовдган уурв. Імтн болхла шишлњ тер автобусиг кўлієід, цугтан гер талан кўрдг біісмн.

Тер долан автобусиг Элстин улст Москван правительств белг гиєід ґгсмн. Зуг балєсна єардврин мергљлтнрин келсір, тер автобусмуд хуучн кґлгн біісмн, тегід ґріл љилдін йовљаєад эвдрљ одв. Сольдг зи болхла кимд биш. Ґґрхн иргчд хойр автобус эклід йовхмн. Тиигхлі негдгч тойгта автобусиг ґріл частан, частан кўлідг імтн ууртан бўтлго, зогсалд удан біішго гиљ сангдна.
Одахн «Каспийин сурвлљна консорциумин» белглсн «ПАЗ» автобусмуд мел єал шин болљ медгдљілі, болв тедніс чигн кесгнь балєсна уульнцст ўзгдљіхш. Бас эвдрід хуучрсн біідлті. Эдн ґдртін 200-250 дуунад балєсна кесг захар нааран-цааран йовлдна, тегід тўргір эвдрдгнь медгдљіні. Ода Элстд кесг шин хаалє тосхгдљана, тедн сін чинрті, эн тосхлт цааранднь чигн кўцігдхмн гиљ келгдні, тер керг-ўўлдвр балєсна кґлгні љолачнриг икір байрлулљана.
Тиим болв чигн Элстин єардврт, Элстин балєсна Хургин депутатнрт эн тґрт улм ик оньган ґгх кергті. Энд, хотл балєснд, тањєчин цуг імтні єурвна кесн нег хўвнь бііні, 100 мињєн імтн кезі тер автобусмуд ясгдхинь кўлілдід, зогсалмудт тер кґлгн аашну угай гиљ уданд ўўмлдід бііні.
Тиим біідлиг уурулљ, кґлгн-кўчні балєсна бўрдіциг тўргір кергті мґњгір теткљ эн хурц тґриг хаєлх кергті. Эн туст дааврта улсас балєсна депутатнр болн єардвр улм чањєар сурх зґвті. Ода цаг сольгдљ йовна, урдк кевір кергін болс-бўтсірнь кўціљ болшго, ўнн-чик хіліц, даавр уга болхла тиим мергљлтнриг сулдхх кергті, ода орн-нутгин йосна неквр тиим болљана.
Тер мет бичкн автобусин то баєрад йовна. Яєад гихлі ода хот-хоолын, цуг эд-таврин ўн ґсід йовх таалд эдні эзн улсин орунь болхла дора орад йовна. Тегід імт зґґдг эн кґлгні то чигн баєрад бііні, эзн улс-арєлачнр тиим таалд кґдлхір седљіхш. Тегід балєсна єардвр болн депутатнр арєлачнрас авдг алвна таалыг соляд, эдні оруг невчк ґґдлўлх арє хііљіні.
Тиигљ эдн хамцу кевір ўўлдхлі кґлгні тґриг хаєлљ болхмн гиљ сангдна. Эндр шањ кесг тґрір імтнд дґњ болљана, тегід эн туст тањєчин болн федеральн мґњг олзлљ дґњ кўргх арє хііх кергті.

ТЎРВІН Єуна

Олна кґлгиг элстихн уданд кўліні