• Нег єазра кўн Москвад патьр шўўв

  Яшкулин района Чилгр селінўр «Ірісін пошт» долан хонгт єурвн дікљ барин єарцс авч ирні. Селіні біірн улс тањєчд єардг газет-журналмуд бичўлљ авдг деерін тааста нань чигн єарцс бичўлљ авна. Тиигід, залу улс мґрдин туск, кўўкд улс болхла сенр хот-хол болн єуйрин зўўті кегдлмўд яєљ болєдгин туск журналмуд авна, баахн эк-эцкнр бичкдўдт тааста єарцс бичўлні. Поштын кґдлічнр Кермен Очировна Богаева болн Марина Цебековна Бадмаева ґрўн эрт імтнд барин єарцс тўгіљ ґгні.

  • 26-03-2019, 09:35
 • Імтні тґрмўдиг уданд татлго хаєлхар

  Март сарин 13-д тањєчин Толєачин Олна приёмнс секгдв. Тањєчин цуг райодт болн хотл балєснд эклід ўўлдљіні. Келхд, Элстд 6 Олна приёмн секгдсн болдг. Эннь «Родина» сойлын цутхлњд, А.Пушкині нерті цутхлњ балєсна библиотекин 1-ч тойгта филиалд (8-ч микрорайон), ИКИАТ-ын біірнд (Хомутниковин уульнц, 111-ч тойгта гер), Элстин педагогическ колледжд, «Ойрат- Арена» спортивн командс белдлєні Региональн цутхлњ, Аршан поселкд (біірн администрацин гер) Олна приёмнс ўлмљ ґдр, 10 часас авн 12 кўртл болн 14-іс авн 16 час кўртл кґдлхмн.

  • 15-03-2019, 18:23
 • Ірісін чемпионмуд болв

  Одахн, март сарин 6-д, «Бичкн Эйнштейнмўд» клубин болн Орс келн-улсин гимназин сурєульчнр «Калмыкия» РИА-н герт ирљ эвріннь ончта кўцімљин тускар келљ ґгв. Февраль сарин 21-23-д Пермь балєснд робототехникір FEST Russia Open гидг Цугірісін чемпионат болв. Энўнд 1800 орлцач 39 регионас ирв. Эдн кесг сардан чемпионатд белдљісмн, бўрдієічнр бас кґвўд-кўўкдт сін таал тогтахин тґлі ик кґдлмш кев.

  • 13-03-2019, 12:37
 • Ò´ðñêí÷ ñåäêëò³ áè÷êä¢äèã ´ñêõ³ð

  ¥äã³ öàãò äîðàñ ´ñš éîâõ áè÷êä¢äò õàëüìã êåë äàñõëºí ýðêí ÷èíðò³ êåðã. Ýí¢íä ñóðºìšëà÷íðíü, õàëüìã êåëí³ áàãøíð ýê-ýöêíðë³ çàëºëäà á³ðš öóã ñàíàí-ñåäêë³í ´ãí³. Õàëüìã Òàœº÷ä ñàäûí áè÷êä¢ä õàëüìã êåë ºóíòàºàñí ýêëš ñóðíà.

  • 27-09-2017, 18:15
 • Öóã³ð³ñ³í ñóááîòíèê

  Šèë áîëºí ìàíà îðí-íóòãò Â.È.Âåðíàäñêèéèí íåðò³ íåïðàâèòåëüñòâåíí ñàœ "Ê´ê õàâð" ãèäã Öóã³ð³ñ³í ñóááîòíèê á¢ðä³í³. Îðí-íóòãèí öóã ðåãèîíìóä ýí êåðã-¢¢ëäâðò øóíìºàºàð îðëöíà. Ìàíà òàœº÷èí ³ìòí ÷èãí ýí îëíà êåðãò îðëöš, éèðòìš õàðëºíà õàëõàð ýâð³ ò³âö³í îðóëíà. Îäàõí ìàíà õîòë áàëºñíä òàœº÷èí éèðòìš áîëí ýðãíäê á³³äë õàðëºíà ìèíèñòåðñòâ áîëí Ýëñò áàëºñíà àäìèíèñòðàö ñóááîòíèê á¢ðä³â. Ýí ñóááîòíèê Öóã³ð³ñ³í àêö ê¢ö³ëºí³ éîâóäò äàââ.

  • 26-09-2017, 17:06
 • Áàëºñàí öåâð³ð á³ðõ êåðãò³

  Øèäð "Áàëºñíä ñ³í êåö-òààëòà á³³äë òîãòàëºí" ãèäã ýðêí ÷èíðò³ ò´ñâ ê¢ö³ëºèã òåòêëºí³ òàœº÷èí âåäîìñòâñèí õîîðíäê êîìèññèí äàðàíè ñ¢¢ð áîëñí áèë³. Ýí ÷èíðò³ ò´ñâ òàœº÷èí ìóíèöèïàëüí á¢ðä³öñò ê¢ö³ëºí³ éîâóäûí òóñêàð ꢢíäâð áîëâ. Ýí êîñìèññèí õàíüä îëíà íèèö³ñèí ýë÷íð îðíà. Òåã³ä ÷èãí ñ¢¢ðò îðëöñí ²ð³ñ³í ꢢêä óëñèí íèèö³í³ Õàëüìã ³œãèí ºàðäà÷ Ëèäèÿ Ëåáåäåâà Ýëñòèí á³³äëèí, êåö-òààëûí òóñêàð ò´ð áîñõñí áèë³. Ýí¢í³ êåëñ³ð, ´ð¢í ýðò áàëºñíà öóòõëœãàð éîâõëà, ³³õ òîîò ¢çš áîëõìí.

  • 26-09-2017, 12:30
 • Øèí ᢢðò - øèí šèðºë

  ¥öêëä¢ð Ýëñòä îí÷òà, áàéðòà éîâäë ó÷ðâ, ´í÷³ð ´ññí áàº÷óä øèí òîñõñí ãåðò ïàòüð àââ. Áàëºñíà 1-÷ ìèêðîðàéîíä ´í÷í ꢢêäèí ÷ååð¢äò òåìäãëãäñí óëñèí ò´ë³ òîñõãäñí 60 ïàòüðòà îëí äàâõð ãåð ê¢öö ýäëâðò îðóëãäâ. Ýí¢ã õîéð äåâñœã³ð òîñõñìí. Ýêí àâãòàí ãåðèí õîéð ïîäúåçää òîñõëºíà ê´äëìøèã ò´ãñ³º³ä, ýí õàâðàð ò¢ð¢í ä´÷í ïàòüð áåë ê庳ä, ³ìòí øèí ïàòüðò îðñí áîëäã. Õîéðäã÷ äåâñœä ñ¢ë ïîäúåçää òîñõëò äóóñàä, ä³ê³ä õ´ðí ê¢í øèí ïàòüðò îðõ áîëâ.

  • 26-09-2017, 12:21
 • Êåëí-óëñèí õîîðíäê õ³ðëö³ã áàòðóëš

  Æóðíàëèñòíðèí íàðò-äåëê³í êîíôåðåíöèí õîéðäã÷ ñåêöä êåëí-óëñèí õîîðíäê õ³ðëö³í³ òóñêàð êåëâ. Ýí¢í³ ê´äëìøèã Õàëüìã ÃÓ-í ïðîôåññîð Ðàèñà Áàòíàñóíîâà áîëí êåëí-óëñèí õîîðíäê æóðíàëèñòèêèí ãèëüäèí àõëà÷ Ìàðãàðèòà Ëÿíãå ºàðäâ. Öóã æóðíàëèñòíðèã õàëüìã ºàçðò èðñíë³, Ýëñòä êîíôåðåíöä îðëöšàñíëà Ðàèñà Áàòíàñóíîâíà é´ð³â. "¥´ðäèí 糜ã" ãàçåòèí á¢ð䳺³÷ Î÷ðà Íîìò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãèí óíèâåðñèòåòä ñóð÷àñìí, ýíäð ìàíà òàë Ñàíêò-Ïåòåðáóðãàñ èðñí ãèè÷íð ñåêöèí ñ¢¢ðò îðëöšàíà.

  • 18-09-2017, 12:41
 • Áàðèí ò´ðì¢ä³í õàìäàí õàºëõìí

  "¥äã³ öàãò êåëí-óëñèí áàðèí á³³äë áîëí ÷èíð" ãèñí íåð³äëºò³ ñåêöèí ê´äëìøèã "Õàëüìã ¢íí" ãàçåòèí àõ ðåäàêòîð Ìåíêå Êîíååâ áîëí "Ñèòèì" ìåäèàáàãèí ãåíåðàëüí äèðåêòîð (Ñàõà Ðåñïóáëèê (ßêóòü) Ìàðèÿ Õðèñòîôîðîâà ºàðäš äàâóëâ. ²ð³ñ³í æóðíàëèñòíðèí íèèö³í³ àõëà÷ Âñåâîëîä Áîãäàíîâ ñ¢¢ðò îðëöà÷íðèã é´ð³š, òîîºàðí ö´í êåëí-óëñèí êåë, ñîéë, àâúÿñ-çàœøàëûíü õàäºëš,³ð¢í ÷èíðò³ êåðã ê¢ö³š³í³ò, óðìäàí ãååëãî, óðàëàí ç´ðòí ãèš äóðäâ. Ìåíêå Êîíååâ òàœº÷èí õàìãèí óóºí "Õàëüìã ¢íí" ãàçåò³ð äàìšàä, õàëüìã áàðèí òóóšèí òóñêàð èëäêë êåâ.

  • 18-09-2017, 12:36
 • Çåð-çåìø, òåìñí äåãä ¢íò³

  Íàðòà, õàëóí çóí ìåäìš³í óãàºàð ò´ãñâ. Íàìð ýêëñí á³³í³. Çåð-çåìø, ò³ð³-òåìñí áîëâñðàä ýëâã áîëíà. Éèðèíä³í çóíè ÷èëã÷³ð - íàìðèí ýêëö³ð òåìñí äàëà áîëñí ó÷ðàð êèìä³ð õóëäãääã áèë³. Áîëâ ´äã³ öàãò áàçðèí ¢íèã øèíšëõë³, òèèãš êåëš áîëøãî.

  • 12-09-2017, 16:31