• Баһчуд шин бүүртә болх

  Шин җилин өмн өргнд Элстд бәәдг хойр баахн өрк-бүл гер-бүүрин таал ясруллһнд сертификат авв. Ирина Дюдишева болн олн үртә Иван Марина хойр Кулик шаңһас авсн мөңгәр патьр хулдҗ авч шин бүүртә болхмн.

  • 18-12-2020, 21:38
 • Тавн үрнь тавн хурһн мет ниитә

  Хөр һар җилин туршарт бидн намрин сүл амрлһна өдрлә экин Өдр темдглнәвидн. Эн хамгин сәәхн болн күн болһнд өөрхн байр болдгнь маһд уга. Күн болһн эн сән өдрлә эңкр экиннь, хәәртә ээҗиннь ач хәрүлҗ, ханлтан өргҗ, бүлән үгән нерәдҗ йөрәхәр адһна. Ик Буурл селәнд бәәдг өнр-өсклң Лиджиевихнә өрк-бүлд эн өдр өрүн эртәс авн шуугата-байрта болна. Тавн үртә баахн экиг, герин эзн күүкд күүг эн өдр күүкднь болн эңкр авальнь йөрәнә, бүлән үгән нерәднә. Күүкднь экдән эврән кесн кегдлмүд белглҗ, ду-бииһән һарһҗ билг-эрдмәрн байрлулна.

  • 27-11-2020, 15:01
 • Йосна болн імтні хоорндк залєлдаг делгрўлхір

  Одахн Элстд тањєчиг заллєна Тґв (ЦАР ) секгдв. «Энўг бидн Ірісін Президент Владимир Путині даалєврар бўрдіљінівидн. Орн – нутгин тўрўн регионмудын тоод бидн эн системиг эдлврт орулљанавидн», – гиљ эн йовдлын тускар тањєчин Толєач Хаска Бату келв. Электронн болн то-дигин залєлдан улм ґргір олзлгддг болв. Социальн гґлмд, Интернетд тоолвран бичід Хальмг Тањєчин імтн дґњ сурна.

  • 27-11-2020, 14:51
 • Бачм бәәдләс гетлхәр

  Шидр Хальмг Таңһчин правительствин Ахлач Юрий Зайцевин һардврт бачм бәәдләс гетлһнә болн уга келһнә, түүмрәс саглуллһна комиссин сүүр болв. Муниципальн, региональн болн федеральн чинртә хаалһст үвлин кемд олн зүсн бачм бәәдл учрсн цагт РСЧС-ин системин эв-арһс белн бәәлһнә болн бәәдл-җирһл тетклһнә объектс дигтә-даратаһар үүлдхин туск төрмүд хәләгдв.

  • 23-11-2020, 15:59
 • СЕДКҮЛЧНР НЕГДХ ЙОСТА

  Давсн долан хонгт “РИА “Калмыкия” бүрдәцин ул деер “Медиаөдр” гидг таңһчин хург давулгдв. Хальмг Таңһчин седкүлчнрин чуулһнд 100 һар күн, тер дотр 15 газетин, 2 седкүлин, 2 телеүзлин болн радион көдләчнр онлайн янзар орлцсн билә. Эн чуулһна һол күслнь – таңһчин цуг седкүлчнр негдх йоста, гисн учр-утх болҗана.

  • 23-11-2020, 15:55
 • Уснд єал шатна, «оошк» нуурмуд бііні

  Зуульчнрин оньгиг эзлх соньн олн тоот Хальмгин Хар Єазрин районд бііні. Тиим нег ґврмљті юмн – «єалта» эс гиљ «шачах» артезианмуд гиљ нерідљ болхмн. Элст – Іідрхн Федеральн хаалєар йовдг імтн, нег ўлў соньн тоотар соньмсдг імтн тер йовдлыг ўзљ, интернетын дґњгір талдан імтнд зіњглљ медўлні. Федеральн хаалєас ґмн ўзг тал йовад, Адг селініс невчк дављ єархла, тер «шачах» булгуд ўзљ болхмн.

  • 23-11-2020, 15:32
 • Сән дурар дөң-нөкд болна

  «Негдсн Әрәсә» партин штабин сән дурар үүлддг улс коронавирус гемәс хөрлһнә кергт цуг таңһчар шунмһаһар орлцҗана. Эдн шишлң телефона тойгар җиңнүләд, дөң болхиг сурсн улст хот-хол, эм болн нань чигн эд-тавр хулдҗ өгнә. Келхд, «Негдсн Әрәсә» партин гешүн Городовиковск района Пушкинск селәнә депутатнрин Хургин депутат Екатерина Лангольф волонтерск җисәнд орлцҗ, нег һазра улст дөң-тусан күргнә. Шидр эн коронавирус гемтә улсла харһснас иштә гертәсн һардго өрк-бүлд хот-хол күргҗ өгв.

  • 16-11-2020, 15:45
 • 300 ґрк-бўлд дґњ кўргв

  Хальмг Тањєчд волонтермудын ўўлдвр тасрхан уга ўўлдљіні. Цугірісін улсин фронтын делгрўлсн «Бидн хамдан» (#МыВместе) гидг керг-ўўлдврин кемљінд тањєчин волонтермуд ноябрь сарин эклцір кегдсн то-дигір 312 ґрк-бўлд хот-хол кўргљ ґгч дґњ болв. Волонтермуд интернетар зіњглљ болх шишлњ линий зарлад, терўнд орљ ирсн эрлєсір кенд юн кергтієинь диглід, заагдсн хайгар кўргљ ґгні. Ўлгўрнь Троицкое селінд бііх тавн ўрті Джевалдыковихнд дґњ болв. Экнь эн амр биш біідлд хот-хол авдг мґњгн баєрсн учрар, дґњ сурљ эрлє орулљ ґгсмн.

  • 09-11-2020, 15:20
 • Закадт чиклвр оруллһмн

  Одахн Әрәсән региональн делгрлтин правительствин комиссин президиумин болн Әрәсән орн-нутгин Хүүвин көлгнә болн тосхлтын комитетин хамцу селвлцән болв. Терүнд Хальмг Таңһчин тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун министр Җанҗин Виктор, таңһчин ЖКХ-н болн энергетикин министр Мамута Евгений ахта видеоконференцзалһлдана эв-арһар орлцв. Селвлцәнд Әрәсән Градостроительн Кодекст болн РФ-н зәрм закадт чиклвр оруллһна төр хәләгдв.

  • 06-11-2020, 16:14
 • Байрин ґдрлінь йґріљінів

  Эн сарин чилгчір Вневедомственн харулын кґдлічнр сін ґдрин байран темдглљіні. Мана кґвўн Нимін Сергей іірміс бууљ ирсні хґґн эн цергллтд 12 љилдін кґдлв. Кґдлмшин халхар даалєвр кўціљ йовад, эн зеткрлі харєад, кўнд шав авсна ашт єучн хойр настадан ачта амрлєнд єарв.

  • 06-11-2020, 15:56