• Cурєулин ўўлдвриг зогсаљ болшго

  Тўрўн хойр сар Хальмг Тањєчд болн бўклдін Ірісід сурєульчнрин болн багшнрин тґлі му бишір давв. Школмуд хаагдљахш, холас сурлєнд орлєн ода деерін зуралгдљахш. Эндр ґдр Ірісін сурєулин бўрдіцст тўгљіх эпидемин туст ямаран біідл тогтсна, багшнрин тґлі тірлє кегдљіхин, ЕГЭ-н шўўвр бўрділєні болн пандемийин таалд сурєуль-эрдмин чинрин тускар одахн ґгсн интервьюдан орн-нутгин гегін- герлин министр Сергей Кравцов келљ ґгв.

  • 20-10-2020, 15:32
 • Седвәртә күүкд улс

  Эн җил Әрәсән күүкд улсин ниицән (СЖР) 30 җилин өөнән темдглҗәнә. Эн җилмүдин эргцд седвәртә, шунмһа болн билгтә күүкд улсин олна бүрдәц мана орн-нутгин олна-политическ бәәдл-җирһлд шунмһаһар орлцҗ, дорас өсч йовх баһчудт төрскнч сурһмҗ өглһнә, сойл, авъяс хадһллһна, өрк-бүлин чинр өөдлүллһнә керг-үүлдврмүд бүрдәсмн. Мана таңһчд эн ниицәнә региональн әңг арвн хойр җил хооран бүрдәгдсмн. Эндр терүнә ханьд 150 күн орна, ниицәг Кензән Киштә толһална. Давсн амрлһна нарта өдрлә Элст балһснд Әрәсән күүкд улсин ниицәнә өөнд нерәдгдсн марһана аш диглгдҗ, терүнд диилвр бәрсн улсиг йөрәв.

  • 19-10-2020, 15:43
 • Седкўлчнриг дґњнљіні

  Коронавирус геміс кґлті учрсн нірн біідл улсин ўўлдврт эврі му нилчін хальдаљана. Тер тоод імтнд зіњг тархадг бўрдіцсір кґдлљіх седкўлчнр чигн кўнд біідлд тусв. Олнд кергті зіњг кўргљіх, нірн біідлд кґдлмшін зогсалго кґдлљіх улсин тускар бичід, зіњглід, профессиональн ўўлдврін эс ўлдісн імтні кўч-кґлсиг темдглх кергті. «Ірісін седкўлчнрин Ниицін» гидг олна бўрдіц эвріннь гешўдин туст килмљ єарєад, журналистнрт болн нань чигн кґдлічнрт дґњ болх арє хіів.

  • 16-10-2020, 15:06
 • «Байрин» оютнриг байртаєар тосна

  Хулд-гўўлгіні – технологическ колледжин улд сар хооран «Байр» гидг мини-пекарнь ўўлдврін эклв. Эн Ірісін Президентин шўўљ авсн грантар «Хальмг Тањєчин дунд шишлњ сурєуль-эрдмин бўрдіцсин єардачнрин хўўв» гидг олна организацин социальн тґсв болљ біідл-љирєлд тохрагдљана. Эн тґсв тањєчин шишлњ сурєуль-эрдмин бўрдіцст бає теткврті улст болн љирєлин кўнд таалд туссн бичкдўдт социальн дґњ кўрглєні туст буйнч секдлин керг делгрўллєні тґлі бўрдігдсмн.

  • 14-10-2020, 16:16
 • Хамцу ўўлдврин тґрір селвлцв

  Урљ ґдр Хальмг Тањєчин правительствин Ахлач Юрий Зайцев РФ-н Президентин Ірісін Ґмн ўзгин федеральн округд кўцц зґвті элчин аппаратла хамцу ўўлдврин тґрір селвлці давулв. Терўнд ах федеральн инспектор Александр Беляев болн вице-премьермўд орлцв.

  • 13-10-2020, 17:04
 • Шалтгта улст дґњ болхар

  Эн љилин эклціс авн тањєчин імтні социальн теткврин комплексн тґвин (КЦСОН) улд реабилитацин техническ эв-арєсин пункт ўўлддг болв. «Демографь» гидг келн-улсин тґсвин «Ах ўйин улс» гидг региональн кґтлврір тањєчин райодар болн Элстд ўўлдљідг КЦСОН-д тиим пунктс секгдсмн. Йисн сарин эргцд 293 кўн эн пунктд ирљ, гемті-шалтгта элгн-саднаннь тґлі 484 кегдл авв.

  • 13-10-2020, 16:25
 • Сін гисн мергљлт болв

  Хальмг Тањєчин социальн делгрлтин, кўч-кґлсні болн кґдлмшір тетклєні министерствин зіњглсір, «Социальн теткврин бўрдіцин сін гисн кґдліч» гидг Цугірісін марєана аш диглгдв. Терўнд «Бичкдўдин болн бичкдўдиг асрљах ґрк-бўлмўдин љирєлин таал ясруллєна кґдлмш кўцісн тґліднь шишлњ мґрі» гидг номинацд Хальмг Тањєчин імтні социальн теткврин комплексн тґвин єардачин дарук Светлана Хинеева 1-ч орм эзлв.

  • 13-10-2020, 16:23
 • Ґґнлінь йґріх

  Сар болєн 90; 95 болн 100 насна ґґнін темдглљіх Тґрскін харсгч Алдр дііні ветеранмуд Ірісін Президентин йґрілин бичг авна. Эн сард мана тањєчд 21 пенсионер, тер тоод 16 кўўкд кўн болн 5 залу кўн, орн-нутгин толєачин йґрілин бичг авхмн гиљ Ірісін пенсионн сањгин Хальмг Тањєчар ўўлддг іњгин барин цергллт зіњглљіні.

  • 12-10-2020, 15:14
 • ОНФ-н буйнта керг

  Коронавирус геміс кґлті імтні љирєлд йир нірн біідл тогтв. Кесг сарин туршарт імтн карантина біідлд бііні. Предприятьсин болн организацсин ик зунь кґдллго біів. Тегід імтні кесгнь кґдлмш уга, тељіл уга ўлдв. Олн ўрті улст, гемті ўрд бііх бўлмўд нег ўлў тўрў біідлд тусв. Цугірісін улсин фронтын Хальмг іњгин орлцачнр тиим улст дґњ болљахин тускар бидн урднь чигн бичлівидн.

  • 12-10-2020, 15:03
 • Эрмдгті улсин тґлі

  Ірісін социальн даатхлєна сањгин Хальмг Тањєчар ўўлддг іњгин мергљлтнр гемті-шалтгта улсин олна ниицісин элчнрлі хамдан реабилитацин техническ кегдлмўд шинљлв. Шидр ут тоодан 280 мињєн кегдл ирв, терўгір тетклєнд 5,7 сай арслњ олзлгдв. Медицинск тонометрмуд болн термометрмуд, тайгуд болн кўнд гемті улст керглгддг шишлњ нань чигн кегдлмўд эднд гертнь кўргљ ґггдв. Тер мет чикнь хату улсин тґлі телетекст барлдг телеўзлмўд хулдљ авгдсн бііні.

  • 09-10-2020, 16:30