Сән дурар дөң-нөкд болна

16-11-2020, 15:45 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

«Негдсн Әрәсә» партин штабин сән дурар үүлддг улс коронавирус гемәс хөрлһнә кергт цуг таңһчар шунмһаһар орлцҗана. Эдн шишлң телефона тойгар җиңнүләд, дөң болхиг сурсн улст хот-хол, эм болн нань чигн эд-тавр хулдҗ өгнә.
Келхд, «Негдсн Әрәсә» партин гешүн Городовиковск района Пушкинск селәнә депутатнрин Хургин депутат Екатерина Лангольф волонтерск җисәнд орлцҗ, нег һазра улст дөң-тусан күргнә. Шидр эн коронавирус гемтә улсла харһснас иштә гертәсн һардго өрк-бүлд хот-хол күргҗ өгв.
- Пандемий учрад эпидемиологическ нәрн бәәдл тогтсн цагт бидн нег-негндән дөң-тусан күргҗ, килмҗән тусхах зөвтәвидн. Нег үлү медәтә, олн үртә болн җирһлин күнд таалд туссн улст эн цагт оньган тусхах зөвтәвидн, – гиҗ Екатерина тоолна.
Шидр «Негдсн Әрәсә» партин сән дурар үүлддг улсин төв Баһ Дөрвдә района эмнлһнд гемтә улсин эрүл-менд шинҗлдг эрүл-менд харлһна көдләчнрин төлә чирәдән өмсдг хааһул өгүлв.
«Негдсн Әрәсә» партин Баһ Дөрвдә района бәәрн әңгин күцәгч сегләтр Инна Сурикован келсәр, чирәдән өмсдг хааһулыг эрк биш олзлх кергтә. Эн әәмшгтә болн хальдврта гемәс саглхин төлә иим эв-арһ олзлҗ, бийән болн өөрән бәәх улсиг харсҗ болхмн. Партин Хальмгин региональн әңгин дөң-тусар кесг дәкҗ олзлдг хааһул уйгдв. Тиим кегдлмүдәр мана района эрүл-менд харлһна көдләчнр теткснд бидн байрта бәәнәвидн. Района эрүл-менд харлһна көдләчнр эн хальдврта гемәс хөрлһнә кергт орлцҗ, бәәрн улст дөңгән күргҗәнә, – гиҗ И.Сурикова темдглв.

Мана зәңгч