Закадт чиклвр оруллһмн

06-11-2020, 16:14 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Одахн Әрәсән региональн делгрлтин правительствин комиссин президиумин болн Әрәсән орн-нутгин Хүүвин көлгнә болн тосхлтын комитетин хамцу селвлцән болв. Терүнд Хальмг Таңһчин тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун министр Җанҗин Виктор, таңһчин ЖКХ-н болн энергетикин министр Мамута Евгений ахта видеоконференцзалһлдана эв-арһар орлцв. Селвлцәнд Әрәсән Градостроительн Кодекст болн РФ-н зәрм закадт чиклвр оруллһна төр хәләгдв.
Федеральн заканд орулгдҗах чиклвр градостроительн, һазрин болн гер-бүүрин кодексмудла залһлдата. Закана төсвәр хуучн болн нурад унҗах гермүдин туст шиидвр авлһна төлә федеральн кемҗәнд регионмудын комплексн делгрлтин керг-үүлдврмүд батлгдх зөвтә. Хальмг Таңһчд нурад унҗах гермүдәс әмтиг нүүлһҗ авлһн «Гер-бүүрин коммунальн эдл-ахуг шинрүллһнд туслдг саңгин тускар» гидг заканла ирлцәтәһәр күцәгднә.

Мана зәңгч