СЕДКҮЛЧНР НЕГДХ ЙОСТА

23-11-2020, 15:55 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Давсн долан хонгт “РИА “Калмыкия” бүрдәцин ул деер “Медиаөдр” гидг таңһчин хург давулгдв. Хальмг Таңһчин седкүлчнрин чуулһнд 100 һар күн, тер дотр 15 газетин, 2 седкүлин, 2 телеүзлин болн радион көдләчнр онлайн янзар орлцсн билә. Эн чуулһна һол күслнь – таңһчин цуг седкүлчнр негдх йоста, гисн учр-утх болҗана.
Чуулһна секлһнд Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату эврән бийнь ирәд, мендин үг келәд, чуулһнтн сән күцәмҗтә болтха гиҗ йөрәлин үгән нерәдв. Хальмг Таңһчд олн җилин туршарт көдлҗ йовсн улсиг темдглҗах йосар “Хальмг Таңһчин 100 җилин өөн” гисн медаляр “Теегин зәңг” гидг интернет-газетин ах редактор Ланцына Майя ачлгдв. Хальмг Таңһчин олна-политическ җисәнд шунмһаһар орлсцна төлә “Хальмг үннә” ах редактор Бембин Евгенийд, Лаганя района “Көк теңгсин зәңг” газетин ах редактор Головкова Любовьд, Ик Буурла “Өрүни гегән” седкүлч Бальҗира Галинад болн Баһ Дөрвдә “Теегин шинрлт” гидг газетин көдләч Энән Эльзад Ханлтын бичгүд бәрүлҗ өгв. “Өдр ирвәс кеҗәх көдлмштән шин цагла залһлдата шин медрл авч, кесн көдлмштн кезә чигн уралан йовтха”, – гиҗ Таңһчин Толһач темдглв.
Эн өдр мана нутгин олн газетин, телеүзлин, интернетин ниитин гөлмин седкүлчнр болн көдләчнр хоорндан таньлдад, нег-негнәннь көдлмшин тускар медәд, ода деерән ямаран шин эв-арһ олзлҗ йовхиг нег-негндән медүләд хувалцсмн. Мана таңһчин олн седкүлчнр “Хальмг таңһчин седкүлчнрин ниицән” гидг холванд орлцна. Тедү мет мана нутгин “Әрәсән седкүлчнрин ниицәнә” салвр болҗ бәәнә. Тегәд эн өдр Ниицәнә зергләнд дәкәд баһ наста 29 седкүлчиг орулв. Эн чуулһна йовудт “Әрәсән седкүлчнрин ниицәнә” һардач Владимир Соловьев онлайн янзар һарад олн көдләчнрт, шин седкүлчнрт йөрәлин үг келәд, шин зәңгслә таньлдулв. “Мана Әрәсән Ниицән Хальмг Таңһчин ниицәнә седкүлчнрт дөң-тусан эрк биш күргх. Тадн бас грантын олн марһанд шунмһаһар орлцад, төсв бичәд илгәтн. Бидн энд грантар чигн, мөңгәр чигн таднд туслхвидн”, – гиҗ Әрәсән ниицәнә һардач келв. Хальмг ик сурһулин оютн, баһ наста седкүлч, “Әрәсән седкүлчнрин ниицәнә” шин гешүн Домашенко Арина маднла ухан-тоолврарн хувалцад: “Би тиим баһ насндан седкүлч болхв гиҗ сансн угав, тегәд эннь маш ик даавр болҗана. Би эврән чадсарн, медсәрн эн ик даавран күцәх йостав. Тегәд тер төләд эрк биш сән кевәр көдлнәв”, – гиҗ санаһан медүлв.
Эн өдрт бас “Әрәсән седкүлчнрин ниицәнә” сегләтр, “Академия Медиаиндустрии”гидг ик сурһулин һардач Вячеслав Умановский эврә тоолвран медүлхәр илдкл кев. Келсн үгдән эврә академиийн тускар, бас седкүлчнрин талар ямаран ик сурһульд медрлән гүүдүлҗ болхин тускар тодрхаһар медүләд, шин цагин телеүзлин, радион, барин, интернетин некрвин тускар, эн цуг арһин иргчин тускар медүлсмн. “Өдгә цагт мана Әрәсәд седкүлчнрин мергҗләр 153 Ик сурһуль үүлдҗәнә. Тедү мет Хальмг Таңһчин нерн деерәс шишлң күслтәһәр иим сурһульд оютнриг йовулҗахш. Тегәд хөөтндән эн Ик сурһульмудла бооца тогтаһад оютнриг йовулх болҗана. Дәкәд цааранднь седкүлчнр эврә медрлән гүүдүлхәр седхлә, тедн “Академия Медиаиндустрии” гидг ик сурһульд ирҗ чадҗана. Эн тускар болхла бас онц кевәр Хальмг Таңһчин һардачнрла, эс гиҗ “РИА “Калмыкия” гидг бүрдәцлә бооца тогтаһад хоорндан залһлда бәрх йоставидн”, – гиҗ Вячеслав Умановский темдглв.
Бас эн чуулһн деер өдгә цагин Хальмг Таңһчин седкүлчнр дунд ямаран зовлң-саалтг бәәхин тускар күүндвр болв. “Хальмг үннә” ах редактор Бембин Евгенийин келсәр, ода деерән хальмгар бичдг, хальмгар келдг седкүлчнр ховр бәәнә. Тегәд эн төләд эрк биш ода ухалх кергтә. Хальмгар келдг, нег үлү хальмгар бичдг баһчудыг сурһульд сурчах эс гиҗ оютнр бәәх цагас авн олҗ авад дөңнх кергтә гиҗ темдглв. Хальмг Таңһчин “ВГТРК” салврин һардач Гросул Гиләнән темглсәр, эн төр маш чухл болҗана. Эднә телеүзлд бас “нүдндән һалта” баһчудыг даңгин күләҗәнә. Лаганя района ахлачин барин-сегләтр болҗ көдлҗ йовх Очр-Һәрән (Белтргә) Цаһан эврә көдлмшин тускар келҗ өгв. Ода ямаран шин эв-арһ олзлҗахин тускар, Инстаграм ямаран дөң күргҗәхин тускар тодрхаһар медүлҗ өгв.
“РИА “Калмыкия” бүрдәцин һардачин дарук Рамазана Станиславин келсәр, ода деерән “РИА “Калмыкияд” 200 үлү күн көдлҗәнә. Тегәд хөөтндән эдн дундас Әрәсән седкүлчнрин федеральн девсңд 10 хүвнь күргх зурата. Теднә нерд мана таңһчд бәәтхә, Әрәсән седкүлчнр дунд келгдх зөвтә. Эн төләд маш сәәнәр көдлх кергтә, шин цагин эв-арһ өргнәр олзлх кергтә болҗана. Станислав Александровичин темглсәр, эрк биш җалв икдүлх кергтә. Җалв баһ бәәсн учрас шинәс ирсн баһчуд удан көдллго һарад, талдан көдлмш олҗ авцхана. Мана таңһчд седкүлчнрин җалвин туск бәрмт цаас хөрн тавн җил сольгдад уга. Тегәд эн көдлмшиг бидн экләд, дарук җилд чиклх йоставидн. Кемр бидн мана таңһчин правительствлә хамдан эн цаасан диглҗ авч чадхла, җавл икдх гиҗ нәәлҗәнәвидн. “Мини санаһар, мана таңһчин седкүлчнр негдх йоста. Ни уга хөрн күн шавр шивә, ниитә хойр күн төмр шивә, гишң, цуг седкүлчнр негдхлә, тегәд хамдан ямаран болв чигн кергиг кеҗ чадхвидн. Тиим медиаөдр бидн цааранднь чигн давулхвидн. Юнгад гихлә энд бидн ямаран күслтәвидн, ю кех кергтә, ямаран хаалһар цааранднь йовхвидн, ю керглхвидн, седкүлчнрин көдлмшт ямаран шин эв-арһ бәәнә, эн арһиг яһҗ олзлҗ болна болн нань чигн олн төрмүдиг бидн хамдан ухалад, негн деерән һарад, хөөткән санх йоставидн”, – гиҗ темдглв.
Эн өдр бас мана ах-дү Бурят Улсин “Информ полис” гидг медиа бүрдәцин ахлач Даган Чингис онлайн янзар эн кергт орлцсмн. Эн эврә бүрдәцин тускар медүләд, ямаран шин эв-арһ эврә көдлмштән керглҗәхин тускар тодрхаһар келҗ өгв. Түүнә санаһар, ода деерән Интернетин арһ өргнәр олзлх кергтә болҗана. Эдн эврә көдлмшт СРМ-арһ, шин “Тик-Ток”, “Инстаграм” гидг ниитин гөлм олзлна.
Эн өдр маш соньн болв, юнгад гихлә бидн, седкүлчнр, шин зәңг соңсад, соньн зәңгәрн хоорндан хувалцад, Москван, Улан-Удэ балһсдын седкүлчнрлә харһад, күүндәд, кеҗәх теднә көдлмш хәләһәд, цааранднь ямаран кевәр көдлхиг бас медҗ аввидн.

МАНҖИН Намру

СЕДКҮЛЧНР НЕГДХ ЙОСТА
СЕДКҮЛЧНР НЕГДХ ЙОСТА
СЕДКҮЛЧНР НЕГДХ ЙОСТА