• «Байрин» оютнриг байртаєар тосна

  Хулд-гўўлгіні – технологическ колледжин улд сар хооран «Байр» гидг мини-пекарнь ўўлдврін эклв. Эн Ірісін Президентин шўўљ авсн грантар «Хальмг Тањєчин дунд шишлњ сурєуль-эрдмин бўрдіцсин єардачнрин хўўв» гидг олна организацин социальн тґсв болљ біідл-љирєлд тохрагдљана. Эн тґсв тањєчин шишлњ сурєуль-эрдмин бўрдіцст бає теткврті улст болн љирєлин кўнд таалд туссн бичкдўдт социальн дґњ кўрглєні туст буйнч секдлин керг делгрўллєні тґлі бўрдігдсмн.

  • 14-10-2020, 16:16
 • Хамцу ўўлдврин тґрір селвлцв

  Урљ ґдр Хальмг Тањєчин правительствин Ахлач Юрий Зайцев РФ-н Президентин Ірісін Ґмн ўзгин федеральн округд кўцц зґвті элчин аппаратла хамцу ўўлдврин тґрір селвлці давулв. Терўнд ах федеральн инспектор Александр Беляев болн вице-премьермўд орлцв.

  • 13-10-2020, 17:04
 • Шалтгта улст дґњ болхар

  Эн љилин эклціс авн тањєчин імтні социальн теткврин комплексн тґвин (КЦСОН) улд реабилитацин техническ эв-арєсин пункт ўўлддг болв. «Демографь» гидг келн-улсин тґсвин «Ах ўйин улс» гидг региональн кґтлврір тањєчин райодар болн Элстд ўўлдљідг КЦСОН-д тиим пунктс секгдсмн. Йисн сарин эргцд 293 кўн эн пунктд ирљ, гемті-шалтгта элгн-саднаннь тґлі 484 кегдл авв.

  • 13-10-2020, 16:25
 • Сін гисн мергљлт болв

  Хальмг Тањєчин социальн делгрлтин, кўч-кґлсні болн кґдлмшір тетклєні министерствин зіњглсір, «Социальн теткврин бўрдіцин сін гисн кґдліч» гидг Цугірісін марєана аш диглгдв. Терўнд «Бичкдўдин болн бичкдўдиг асрљах ґрк-бўлмўдин љирєлин таал ясруллєна кґдлмш кўцісн тґліднь шишлњ мґрі» гидг номинацд Хальмг Тањєчин імтні социальн теткврин комплексн тґвин єардачин дарук Светлана Хинеева 1-ч орм эзлв.

  • 13-10-2020, 16:23
 • Ґґнлінь йґріх

  Сар болєн 90; 95 болн 100 насна ґґнін темдглљіх Тґрскін харсгч Алдр дііні ветеранмуд Ірісін Президентин йґрілин бичг авна. Эн сард мана тањєчд 21 пенсионер, тер тоод 16 кўўкд кўн болн 5 залу кўн, орн-нутгин толєачин йґрілин бичг авхмн гиљ Ірісін пенсионн сањгин Хальмг Тањєчар ўўлддг іњгин барин цергллт зіњглљіні.

  • 12-10-2020, 15:14
 • ОНФ-н буйнта керг

  Коронавирус геміс кґлті імтні љирєлд йир нірн біідл тогтв. Кесг сарин туршарт імтн карантина біідлд бііні. Предприятьсин болн организацсин ик зунь кґдллго біів. Тегід імтні кесгнь кґдлмш уга, тељіл уга ўлдв. Олн ўрті улст, гемті ўрд бііх бўлмўд нег ўлў тўрў біідлд тусв. Цугірісін улсин фронтын Хальмг іњгин орлцачнр тиим улст дґњ болљахин тускар бидн урднь чигн бичлівидн.

  • 12-10-2020, 15:03
 • Эрмдгті улсин тґлі

  Ірісін социальн даатхлєна сањгин Хальмг Тањєчар ўўлддг іњгин мергљлтнр гемті-шалтгта улсин олна ниицісин элчнрлі хамдан реабилитацин техническ кегдлмўд шинљлв. Шидр ут тоодан 280 мињєн кегдл ирв, терўгір тетклєнд 5,7 сай арслњ олзлгдв. Медицинск тонометрмуд болн термометрмуд, тайгуд болн кўнд гемті улст керглгддг шишлњ нань чигн кегдлмўд эднд гертнь кўргљ ґггдв. Тер мет чикнь хату улсин тґлі телетекст барлдг телеўзлмўд хулдљ авгдсн бііні.

  • 09-10-2020, 16:30
 • «Седкл» - медітнрт

  Хальмг Тањєчин социальн делгрлтин, кўч-кґлсні болн кґдлмшір тетклєні министерствин зіњглсір, тањєчин імтні социальн теткврин комплексн тґвин (КЦСОН) улд «Седкл» гидг шуд залєлдана телефона тойгар дґњ авч болхмн. Тиигід, љирєлин кўнд таалд туссн єанцарн біідг медітнр болн гемті-шалтгта улст дґњ керглгдљідг болхла 8-909-396-80-58 гидг тойгар љињнўлљ чадљана.

  • 06-10-2020, 16:23
 • Сергмљтієір амрад ирв

  Хальмг Тањєчин імтні социальн теткврин комплексн тґвд ах ўйин улсин социальн туризмин халхар кўцігддг керг-ўўлдврмўд дікніс эклв. Медітнрин социальн туризм – энтн эдні эрўл-менд батруллєна, амрлєиг чикір болн тустаєар бўрділєні, эдні соньмслтар давуллєна керг болљана. Элст балєснд ўўлддг КЦСОН-д урднь эн халхар кесг ўўлдвр бўрдігддг билі, медітнр хам-хоша біідг регионмудт дару-дарунь йовдг біісмн. Тер мет эдн амрлєна ґдрмўдт Келн-улсин музейд, театрт одљ, цаган сергмљтієір давулдг біісмн.

  • 06-10-2020, 16:01
 • Тењгсин порт тосхлєна тускар

  Одахн тууљд тўрўн болљ Элстд экономикин олн тґрір хург болв. Талдан муљгудын элчнр, делкід болн орн-нутгт нер єарсн федеральн компаньсин мергљлтнр, мана ах-дў Бурять Республикин єардач Алексей Цыденов ирв. Хальмг Тањєчин болн Бурятин хоорнд нґкцлтиг кесг халхар делгрўлх кергті, тиим хамцу ўўлдвр мана хойр республикин делгрлтд тусан кўргід бііх гиљ Алексей Самбуевич хургин йовудт тоолвран келв.

  • 05-10-2020, 15:04