• Гер-бүүрин таал ясрулна

  Эн җилин эклцәс авн мана таңһчд 635 өрк-бүл экин сертификатын мөңгиг ямр нег төр хаһллһнд олзлв гиҗ ПФР-ин Хальмг Таңһчар үүлддг региональн заллтын барин цергллт зәңглҗәнә. Теднәснь 74 процентнь гер-бүүрин таал ясруллһнд терүг олзлв. Ут тоодан 469 өрк-бүл эн җил сертификатын мөңг олзлҗ, шин бүүртә болв.

  • 31-08-2020, 15:46
 • Эрмдгтә улст сән таал тогтахар

  Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин зәңглсәр, мана таңһч гемтә-шалтгта улсин болн эрмдгтә бичкдүдин реабилитацин болн абилитацин региональн систем делгрүллһнд мөңг авхмн. Әрәсән күч-көлснә болн социальн харслтын министерств мана таңһчиг «Сән таалта бәәдл» гидг федеральн көтлврәр 2021-2023-ч җилмүдт гемтә-шалтгта улсин төлә сән таал тогталһна кергт демин мөңг авх 60 региона тоод орулв.

  • 31-08-2020, 15:44
 • Бичкдүдт күцәмҗ дурдв

  Шин сурһулин җилин өмн өргнд «Энергосервис» акционерн ниицәнд түрүн болҗ сурһульд орх бичкдүдиг йөрәдг авъяс бәәнә. Эн бүрдәцд көдлҗәх һаңначнрин, слесарьмудын, диспетчермудын, җолачнрин, экономистнрин болн нань талдан көдләчнрин өрк-бүлд үрнь 1-ч класст орҗахнь хамдан көдлҗәх үүрмүдин төлә байрта болн темдгтә йовдл болна. Бичкдүд эк-эцкнриннь көдлмшт ирҗ, хоорндан таньлдна.

  • 31-08-2020, 15:42
 • Тосхлтын көдлмш төгсҗәнә

  Шидр Хальмг Таңһчин тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун министр Җанҗин Виктор болн энүнә дарук Ченкалин Евгений «Элст-Арзгир –Минеральные Воды» региональн хаалһд кегдҗәх ясврин көдлмш бүрткҗ хәләв. Энд «Әәмшг уга болн сән чинртә хаалһс» гидг келн-улсин төсвәр ясврин көдлмш кегдҗәнә.

  • 28-08-2020, 16:46
 • Сертификатыг – күүкдиннь сурһульд

  Күүкд-көвүд сурһулян төгсәһәд, тааста эрдм шүүҗ авад, деед сурһульд сурхар шунҗана. Дигтә ода абитуриентнриг оютнрин тоод орулҗ авлһна дааврта кем болҗана. Әрәсән пенсионн саңгин Хальмг Таңһчар үүлддг региональн әңгин барин цергллтин зәңглсәр, зәрм эк-эцкнр өрк-бүлин сертификатын мөңгиг күүкдиннь сурһульд олзллһна туст цәәлһвр өгхиг сурна. Келхд, сертификатын мөңгиг гер-бүүрин таал ясруллһнд, күүкдиннь сурһульд болн экин пенсь тогталһнд олзлҗ болхмн.

  • 25-08-2020, 16:58
 • Дүлә улсин төлә

  Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин зәңглсәр, «Доступная среда» гидг шаңһа көтлврин медлд батлгдсн керг-үүлдврмүдин йовудт эн җилин эклцәс авн 286 дүлә күн видеотелефонн залһлдана диспетчерск пунктын туслмҗар теткгдв.

  • 25-08-2020, 16:54
 • Электронн эв-арһар туслмҗ күргв

  Эн җилин эклцәс авн зурһан сарин туршарт Әрәсән ФСС-ин таңһчар үүлддг әңг Хальмгин улст 14380 шаңһа туслмҗ күргв гиҗ ведомствин барин цергллт зәңглҗәнә. Терүнәснь 8724 туслмҗ электронн эв-арһар күрггдсмн. Пандемий учрсн цагт дистанционн эв-арһар ямр нег төр хаһлҗ болхнь таңһчин әмтнд тааста болв. Электронн туслмҗ күрглһнә туск 8194 эрлһ социальн даатхлһна региональн әңгд орулгдв, наадк 530 эрлһ шаңһа туслмҗин сайтар дамҗулҗ өггдв.

  • 24-08-2020, 15:43
 • 687 өрк-бүл экин сертификат авв

  Хальмг Таӊһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин зәӊглсәр, 2020-ч җилд “Демографь “ гидг келн-улсин төсвин “Үрнь һарсн цагт өрк-бүлд мөӊгнә дем күрглһн” гидг таӊһчин көтлврәр 687 өрк-бүл региональн сертификат авв. Эн кергт 50,0 сай арслӊ йилһгдв.

  • 24-08-2020, 15:40
 • Пенсьт біідг улсин оньгт

  Эн љил мана тањєчин імтн Ірісін пенсионн сањгин иргні онц кабинетин туслмљ олзлљ 10648 кўн олн зўсн тґриг хаєлљ чадв. ПФР-ин Хальмг Тањєчар ўўлддг заллтын клиентск цергллтин кґдлмшиг бўрділєні багин єардач Бўўрчин Байртан зіњглсір, пенсь йилєљ ґглєні болн терўг кўрглєні туслмљиг імтн олар олзлна.

  • 24-08-2020, 15:34
 • Эрмдгтә улст – 300 һар кегдл

  Шидр Әрәсән социальн даатхлһна саңгин Хальмг Таңһчар үүлддг региональн әңгд гемтә-шалтгта улсин төлә реабилитацин 316 техническ эв-арһ авч ирв. Эрмдгтә улсиг техническ эв-арһсар тетклһнә кергт 400 миңһн арслң олзлгдв. Эн кегдлмүд шалтгта бичкдүдт болн бөдүн улст керглгдҗәнә. Эднд 117 тайг, түшәд йовдг 12 шишлң эв-арһ, 7 тергн болн күнд гемтә улст эркн кергтә 180 шишлң эв-арһ болн нань чигн кегдлмүд авгдв. Темдглхәс, эн җилин түрүн өрәлд гемтә-шалтгта улст реабилитацин 670 миңһн эв-арһ йилһгдв.

  • 21-08-2020, 15:58