• Марһана дииләчнр йилһгдв

  Шидр Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствд социальн чинртә коммерческ биш бүрдәцс дунд болсн марһана аш диглгдв. Терүнд диилвр бәрсн бүрдәцс таңһчин бюджетәс йилһгдҗәх мөңгнәс дем авч, әмтн дунд чик авг-бәрц батруллһна болн олн зүсн гемәс саглуллһна керг-үүлдврмүд күцәлһнд терүг олзлхмн.

  • 19-08-2020, 16:48
 • Тәвәд күн немгдәд бәәнә

  Пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд коронавирусар 3530 күн гемтсн бәәнә гиҗ өцклдүр Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерств зәңглв. Теднәснь 2468 күн эмнлһ авсна хөөн эдгв. Харм төрхд, сүл цагт нег хонгин туршарт тәвн һар күн эн гемәр гемтснь илдкгднә. Эн то-диг эс баһрҗахнь әмтн тер кевәрн саглуллһна некврмүд эс күцәҗәхиг ил үзүлҗәнә.

  • 19-08-2020, 16:47
 • Нилхд төрлһиг урмдулхар

  Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин зәңглсәр, эн сарин эклцәр кесн то-дигәр мана таңһчд түрүн үрнь һарсн 1601 күүнд тернь һунта күртл сар болһн демин мөңгн өггднә. Эн кергт ут тоодан 104,4 сай арслң олзлгдв. Эн дем «Демографь» гидг келн-улсин төсвин «Үрнь төрҗ һарсн цагт өрк-бүлмүдт дөң күрглһн» гидг федеральн көтлврин медлд иргнмүдт социальн дөң күргхин төлә өггднә.

  • 19-08-2020, 16:33
 • Чаңһ-чиирг бичкдүд өстхә!

  Эн җилин эклцәр, туула сард орн-нутгин федеральн хургт кесн дуудвртан Президент Владимир Путин Әрәсән школмудын эклц классмудын сурһульчнриг халун хот-хоолар теткхмн гисн даалһвриг өгсмн. Федеральн шаңһан дөңгәр техническ цуг таал тогтаһад 2020 җилин һаха сарин1-әс авн сурһульмуд шинәр көдлх. 2023 җил күртл ах классмудын сурһульчнриг болн колледжмүдин оютнриг болн сурчах нань чигн арвтнриг халун хот-хоолар тетклһнә төриг ода хаһлҗана.

  • 18-08-2020, 15:39
 • 11 миңһн сурһульч дем авхмн

  Зуни амрлһна кем нег агчм кевтә давҗ, сурһулин шин җил эклтл өрәл сар үлдв. Эн өдрмүдт Элст балһсна базрт болн лавкст эк-эцкнр күүкдтән сурһульднь кергтә эд-тавр болн хувц-хунр хулдҗ авчахиг үзҗ болхмн. Әрәсән сурһуль-эрдмин министр Сергей Кравцовин зәңглсәр, сурһулин җил урдк кевәрн авъяст тохрсар һаха сарин 1-д эклхмн, зуг бичкдүдин әәмшг уга бәәдл тетклһнә болн санитарн некврмүд күцәлһнә төрмүдт ик оньг өггдхмн.

  • 17-08-2020, 17:01
 • Медәтә болн шалтгта улсин төлә

  Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин зәңглсәр, эн җилин эклцәс авн техническ эв-арһсиг көлсллһнд өглһнә пунктсин туслмҗиг 227 күн олзлв. Ут тоодан 344 техническ эв-арһ әмтнд йилһҗ өггдв.
  Шидр Үстин района әмтнә социальн теткврин комплексн төв (КЦСОН) реабилитацин техническ кегдлмүдәр теткгдв. Эднд «Демографь» гидг келн-улсин төсвин «Ах үй» гидг региональн төсвәр 24 шин кегдл йилһгдв.

  • 17-08-2020, 16:56
 • Шишлң көлгәр теткв

  Шидр Әрәсән социальн даатхлһна саңгин Хальмг Таңһчар үүлддг региональн әңгд көдлмштән шав авсн Семена Евгенийд шишлң көлгн-күчнә түлкүр бәрүлҗ өггдв. Семена Евгений бийнь Целинн районас. Эн цөөкн җил хооран көдлмшин кергәр йовҗ йовад хаалһд Воронежск мүҗд зеткрлә харһв, тенд энүнд түрүн медицинск дөң күргсмн. Хөөннь Евгений таңһчин эмнлһнд кесгтән бәәв, месллһнә хөөн энүнд реаблитац керглгдв. Кесг сармудт эмнлһ авсн бийнь эн күцц эдгсн уга.

  • 17-08-2020, 16:51
 • «Хар єазра» Тґв ўрвр кељіні

  «Хар Єазр» гидг нерті заповедникд тўрўн Визит-тґв секгдв. Терўні тускар ТАСС-н седкўлчнрт заповедникин директор Увшан Баатр келљ ґгв. Зуульчллєн делгрўллєнд ик килмљ єарєад, заповедникин кґдлічнр кґдлмшин олн янз олзлљ кґдлні. Цагин неквриг тоот авч, шин тоотыг ўўлдвртін олзлхар шунна. Тиигід Визит-тґв секх шиидвр тґрсмн. Озерный гидг біірнд тернь секгдв. Нааран ирсн улсиг хальмг ишкі гер тосна.

  • 17-08-2020, 16:23
 • ЗУУЛЬЧЛЛЄН – ХАМГИН СІН АМРЛЄН

  Сўл љилмўдт зуульч улс мана тањєчур олар ирдг болв. Учрнь юундв гихлі хальмг теегт тедниг соньмсулдг тоотс зґвір немгдв. Љил ирвіс Хальмг Тањєчин хотл балєсн оњдарад, наадк орн-нутгин балєсдла ідл биш болад, келн-улсин ончарн йилєрід бііні. Тањєчин райод чигн бас урдк біідлін соляд улм бає-саєар хальмг келн-улсин ґвірцті болљана. Ташр ода мана тањєчин тускар орн-нутгин олнд зіњгллєні эв-арєс дару-дарунь бичід, соњсхвран кеєід, хальмг тег зуульч улсин тґлі Ірісін йир соньн гисн регионд сольгдљахнь маєд уга гиљ зіњглљіні.

  • 17-08-2020, 16:21
 • Кґдлмш уга ўлдсн улсиг дґњнхір

  Кўн болєн тааста эрдмірн олн љилдін кґдлљ, ўўлдврнь кўцімљті болн олнд туста болхин тускар ухална. Кўч-кґлсні хаалєан эклід, нег ормдан олн љилин туршарт кґдлсн улс ўўрмўдтін ўлгўр-ўзмљ болна. Болв љирєлд олн зўсн йовдл учрад, кўн кґдлмш уга ўлдні. Тер цагт иим улст кґдлмшір тетклєні цергллтин мергљлтнр дґњ-тусан кўргљ, шин орм олљ авхд эс гиљ талдан эрдм дасч авхд туслна.

  • 14-08-2020, 16:53