Нилхд төрлһиг урмдулхар

19-08-2020, 16:33 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин зәңглсәр, эн сарин эклцәр кесн то-дигәр мана таңһчд түрүн үрнь һарсн 1601 күүнд тернь һунта күртл сар болһн демин мөңгн өггднә. Эн кергт ут тоодан 104,4 сай арслң олзлгдв. Эн дем «Демографь» гидг келн-улсин төсвин «Үрнь төрҗ һарсн цагт өрк-бүлмүдт дөң күрглһн» гидг федеральн көтлврин медлд иргнмүдт социальн дөң күргхин төлә өггднә.
Сарин демин мөңгнә кемҗән 10211 арслң тогтана. Эн демиг 2018 җилин туула сарин 1 хөөн түрүн үрнь төрҗ һарсн эс гиҗ терүг көвүчлҗ авсн өрк-бүлмүдт өгнә. Болв эднә сарин теҗәлин мөңгнә кемҗән 10593 арслңгас ик болшго болҗана. Сар болһн өгдг демин мөңгн үрнь җил күртл өггднә. Җил күрхләнь эк-эцкнь үрнь хойр җил наслтл дем өгхин туск эрлһ бичх зөвтә. Җил давхла эдн дәкәд шинәс эрлһ бичх зөвтә, тер цагт үрнднь һунта күртлнь демин мөңг өгхмн.
Эн мөңгиг социальн харслтын органмуд өгнә. Түрүн үрнь төрҗ һарсн эк-эцк зурһан сар болтлнь социальн харслтын органмудт эрлһән орулх зөвтә. Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министр Өлзәтин Маринан келсәр, эн җилин туула сарин 1-с авн хулһн сарин 1 күртл үрнь нег, хойр, күсдундур болн хойр җил күрсн эк-эцкнрт документс шинрүлх керг уга. Эднд урднь өггдсн цаасар демин мөңгиг өгхмн.
Тер мет эн көтлврәр һурвдгч үрнь һарсн өрк-бүлмүдт тернь һунта күртл бас сар болһн демин мөңгн өггднә. Мана таңһчд тиим демиг һурвн болн терүнәс үлү үр асрҗах 2368 өрк-бүл авчана. Эн кергт 171,7 сай арслң йилһгдв.

БАТАН Наталья