Тәвәд күн немгдәд бәәнә

19-08-2020, 16:47 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд коронавирусар 3530 күн гемтсн бәәнә гиҗ өцклдүр Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерств зәңглв. Теднәснь 2468 күн эмнлһ авсна хөөн эдгв. Харм төрхд, сүл цагт нег хонгин туршарт тәвн һар күн эн гемәр гемтснь илдкгднә. Эн то-диг эс баһрҗахнь әмтн тер кевәрн саглуллһна некврмүд эс күцәҗәхиг ил үзүлҗәнә.
Хальдврта гемәс эдгәдг госпитальмудт ода деерән 366 күн эмнлһ авчана. Теднәснь 15 күн күнд кевәр гемнҗәнә, 7-нь ИВЛ-аппаратд бәәнә. Хәрнь, эмнлһ авчах улс дунд бичкдүдин болн саата күүкд улсин тонь баһрснь байрта. Һундл төрхд, эн гемәс иштә сәәһән хәәсн улсин тонь 46-д күрв. Таңһчин райодт үүлддг госпитальмудт эмнлһ авчах улсин то баһрҗахш. Тиигәд, Яшкулин болн Көтчнрә райодын госпитальмудт хөр һар күн эмнлһ авчана. Гемнь гиигнәр давҗах 1656 күн гертән бәәнә, эднә эрүл-мендин бәәдлиг эмчнр бүрткҗ шинҗлҗәнә.
Таңһчин ах санитарн эмч Санҗин Җаңһрин келсәр, сүл цагт хамдан көдлҗәх улс дунд нег-негнәсн гем хальдҗах йовдлмуд илдкгднә. Тегәд арһ бәәхлә көдләчнриг нег-негнәснь холд суулһх эс гиҗ селгәһәр көдлх таал тогтах кергтә гиҗ Джангар Николаевич селвг өгв. Предприять-бүрдәцсин һардвр көдләчнрин төлә сән таал тогтаҗ, бәәриг эд-бод келһнд ик оньг өгх зөвтә. Олн әмтн цуглрдг һазрт одсн цагтан санитарн некврмүд күцәхән бичә марттн, саг бәәтн гиҗ санитарн эмч дәкн нег темдглв.

ДАВАН Сәәхлә