Медәтә болн шалтгта улсин төлә

17-08-2020, 16:56 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин зәңглсәр, эн җилин эклцәс авн техническ эв-арһсиг көлсллһнд өглһнә пунктсин туслмҗиг 227 күн олзлв. Ут тоодан 344 техническ эв-арһ әмтнд йилһҗ өггдв.
Шидр Үстин района әмтнә социальн теткврин комплексн төв (КЦСОН) реабилитацин техническ кегдлмүдәр теткгдв. Эднд «Демографь» гидг келн-улсин төсвин «Ах үй» гидг региональн төсвәр 24 шин кегдл йилһгдв. Темдглхәс, эн төсвәр таңһчин райодт болн Элст балһснд үүлддг КЦСОН улд техническ эв-арһс көлсллһнд өглһнә пунктс секгдсмн. Эн төвмүдин теткврт бәәдг медәтнр болн гемтә-шалтгта улс эднд кергтә шишлң оборудовань болн техническ эв-арһс цаг зуур олзллһнд авч чадҗана. Тиигәд, эдниг тренажерар, тайгар, инвалидн тергәр, шишлң дерәр теткнә. Кемр эдн гемтәд бийән асрҗ чаддго болхла эднә бәәдл-җирһлин таал ясрулх кегдлмүд йилһгднә. Тер мет гемтә элгн-садан удан цагт хәләҗ асрҗах улс бас нааран ирҗ туслмҗ авч чадҗана.
2020 җилд комплексн төвмүдиг техническ кегдлмүдәр тетклһнд таңһчин бюджетәс 564,0 миңһн арслң йилһгдхмн. Эн мөңгн удан цагтан күнд гемәр гемтҗәх медәтнриг асрҗах улсиг дөңнхин төлә кергтә эв-арһс хулдҗ авлһнд олзлгдҗана. Август сарин 12-т кесн то-дигәр эн кергт 409,8 миңһн арслң йилһгдсн бәәнә. Нидн техническ кегдлмүд хулдҗ авлһнд 2350,0 миңһн арслң һарһгдв.

ЗУРГТ: Ик Буурла района КЦСОН-а техническ кегдлмүд көлсллһнд өглһнә пунктд