Марһана дииләчнр йилһгдв

19-08-2020, 16:48 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Шидр Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствд социальн чинртә коммерческ биш бүрдәцс дунд болсн марһана аш диглгдв. Терүнд диилвр бәрсн бүрдәцс таңһчин бюджетәс йилһгдҗәх мөңгнәс дем авч, әмтн дунд чик авг-бәрц батруллһна болн олн зүсн гемәс саглуллһна керг-үүлдврмүд күцәлһнд терүг олзлхмн.
Марһана ашар «Эмчнр СПИД гемин өмнәс» гидг Хальмг Таңһчар үүлддг региональн әңг диилвр бәрәд, 300 миңһн асрлңга грант шүүҗ авв. Садв болн нань талдан ниигмин чинртә гемтә улст дөң күрглһнә саңд бас 300 миңһн арслңга грант шүүҗ авсна сертификат өггдв. Таңһчин күүкд улсин болн нилхдин эрүл-менд хардг эмчнрин ниицән 299,4 миңһн арслң авв.
Темдглхәс, эрүл-менд харлһна халхар үүлддг СОНКО дунд марһан хойр җил дарандан бүрдәгдҗәнә. Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министрин негдгч дарук Динкин Галина болн министерствин медлд үүлддг Олна хүүвин ахлач Балтра Александр марһанд диилвр бәрсн бүрдәцсин элчнрт сертификат бәрүлҗ өгв. Таңһчин әмтн дунд олн зүсн гемәс хөрлһнә болн саглуллһна, чик авг-бәрц батруллһна халхар күцәҗәх үүлдвртн күцәмҗтә болтха гиҗ эдн темдглв.

Мана зәңгч