«Хар єазра» Тґв ўрвр кељіні

17-08-2020, 16:23 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

«Хар Єазр» гидг нерті заповедникд тўрўн Визит-тґв секгдв. Терўні тускар ТАСС-н седкўлчнрт заповедникин директор Увшан Баатр келљ ґгв.
Зуульчллєн делгрўллєнд ик килмљ єарєад, заповедникин кґдлічнр кґдлмшин олн янз олзлљ кґдлні. Цагин неквриг тоот авч, шин тоотыг ўўлдвртін олзлхар шунна. Тиигід Визит-тґв секх шиидвр тґрсмн. Озерный гидг біірнд тернь секгдв. Нааран ирсн улсиг хальмг ишкі гер тосна. Терўнд цуг тоотнь ґдгі материалмуд олзлгдљ, хальмг келн-улсин авъясмуд бірљ кегдсмн. Келн улсин бііц ямаран біісинь зуульчнр энд медљ авхмн. Хамгин єоллгчнь болхла, заповедникір йовад, імтн хальмгин теегт ямаран ањ-адусн, шовуд, нань чигн тоот бііршдгинь эвріннь нўдірн ўзхмн. Терўні тґлі Визит-тґв цааранднь шин тоотар немгдљ, дотрк болн єазак біідлинь улм ясрулгдхмн. Хальмгин йиртмљлі таньлдхд туста цуг таал ўўдігдхмн. Энд ањ-аєрусиг холас харвљ хіліљ болх площадкс болн нань чигн тоот углгдљ тівгдхмн. Хальмгин теегт хіліх юмн дала. Мамонтин цагас авн бііршљ бііх гґрісд, ховр тоєрун, оошг ґњгті пеликан, нань чигн ґврмљті шовуд, талдан єазрт харєдго ањ-адусн биосферн мана заповедникд бііні. Теегин байн зґґрлі імтиг таньлдулхин тґлі, тер ховр ањ-адусиг, шовуд-љивртнриг хадєлхин тґлі Увшан Баатр толєалљах коллектив шунљана.
Йиртмљин ґвірц біідлиг цуг халхаснь ўзўлхин тґлі шин сексн визит-Тґвін эдн улс ясрулад, ґргљўлід бііхмн. Увшан Баатр келсір, иргчдін ишкі герт хальмг улсин бііцин біідл ўзўлгч ґлг-эд тівгдх. Хальмгин імтнд дуудвр кеєід, хуучн тоот бііхлі, заповедникд ґгтн гиљ эдн сурљана. Болв чигн хальмгудын љирєлд зовлњта олн љилмўд – тууврин љилмўд учрад, кесг тоотнь геедрсиг бас медљіні. Тер бийнь зірмнь зіњгін ґгід, Элстин нег кўн хуучн авдриг белглв.
Иргчдін заповедникўр ирљіх туристнриг ишкі гермўдин бўкл хотн тосх гиљ «Хар Єазр» заповедникин кґдлічрн тоолљана, чидлін хамцулљ ўўлдљіні.

ЉИРЄЛИН Кермн