Шишлң көлгәр теткв

17-08-2020, 16:51 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Шидр Әрәсән социальн даатхлһна саңгин Хальмг Таңһчар үүлддг региональн әңгд көдлмштән шав авсн Семена Евгенийд шишлң көлгн-күчнә түлкүр бәрүлҗ өггдв.
Семена Евгений бийнь Целинн районас. Эн цөөкн җил хооран көдлмшин кергәр йовҗ йовад хаалһд Воронежск мүҗд зеткрлә харһв, тенд энүнд түрүн медицинск дөң күргсмн. Хөөннь Евгений таңһчин эмнлһнд кесгтән бәәв, месллһнә хөөн энүнд реаблитац керглгдв. Кесг сармудт эмнлһ авсн бийнь эн күцц эдгсн уга. Тегәд гемтә-шалтгта улсин реабилитацин онц көтлврәр ФСС энүг тайгар болн нань чигн талдан техническ эв-арһсар теткнә. Ода болхла энүнд шишлң көлгн йилһгдв.
– Зеткрлә харһсна хөөн би кесг сардан эмнлһнд биләв. Нанд таңһчин эмнлһнә эрүл-менд харлһна көдләчнр сән эмнлһ кеснд, килмҗән тусхаҗ чинртә медицинск дөң күргснд би ханлтан өргҗәнәв. Социальн даатхлһна саңгин региональн әңгин көдләчнр мини реабилитацин онц көтлврәр цуг кергтә кегдлмүдәр намаг теткнә. Эндр болхла нанд залхд эвтә шишлң көлгн йилһгдҗәнә. Көдлмштән шав авсн улсин төлә иим көтлвр бәәхнь йир сән. Би цугтаднь ханлтан өргҗәнәв, - гиҗ залу күн келв.
ФСС-ин таңһчар үүлддг әңгин һардач Ивана Чингизин келсәр, шишлң көлгн-күчн социальн реабилитацин көтлврәр көдлмштән шав авсн улст йилһгднә. Эн көтлвр экләд күцәгдснәс авн мана таңһчд 170 шишлң көлгн бәрүлҗ өггдв. Эн кергт 35 сай асрлң йилһгдв. Эн җилин чилгч күртл дәкәд һурвн күн иим шишлң машитә болхмн гиҗ зуралҗанавидн, – гиҗ Чингиз Вениаминович темдглв.
Келхд, эн көлгн долан җилдән олзлгдх зөвтә, тер болзгнь төгсхлә шав авсн күүнд шин машин өггднә. Тиигчкәд олзлҗасн хуучн көлгнь терүнд үлднә. Социальн даатхлһна саң гемтә-шалтгта күүнә реабилитацин онц көтлврт заагдсн техническ эв-арһсар, шишлң көлгәр болн санаторн-курортн путевкар теткнә.

ДООҖАН Наталья