11 миңһн сурһульч дем авхмн

17-08-2020, 17:01 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Зуни амрлһна кем нег агчм кевтә давҗ, сурһулин шин җил эклтл өрәл сар үлдв. Эн өдрмүдт Элст балһсна базрт болн лавкст эк-эцкнр күүкдтән сурһульднь кергтә эд-тавр болн хувц-хунр хулдҗ авчахиг үзҗ болхмн. Әрәсән сурһуль-эрдмин министр Сергей Кравцовин зәңглсәр, сурһулин җил урдк кевәрн авъяст тохрсар һаха сарин 1-д эклхмн, зуг бичкдүдин әәмшг уга бәәдл тетклһнә болн санитарн некврмүд күцәлһнә төрмүдт ик оньг өггдхмн. Тегәд зәрм эк-эцкнр бичкдүд дәкн алс-зәәһин кевәр сурх гиҗ тоолад сурһулин шин җилд белдвр эс кеҗәсн болхла, ода үлдсн цөөкн өдрмүдт эднд кергтә тоот хулдҗ авх кергтә.
Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министр Өлзәтин Маринан келсәр, таңһчин правительствин тогтаврас иштә эн җил олн үртә өрк-бүлмүдин сурһульч болһнд сурһульднь белдхд 5 миңһн арслң йилһгдхмн. Ут тоодан мана таңһчд 11 миңһн шаху сурһульч эн демин мөңг авхмн. Эн кергт таңһчин шаңһас 54 сай арслң йилһгдҗәнә. Олн үртә өрк-бүл болад социальн харслтын органмудын тоод мөчн сарин 1-д бәәсн эс гиҗ эн өдрәс авн һаха сарин 1 күртл тиим өрк-бүл болҗахиг иткүлсн улст иим зөв бәәнә. Таңһчин сурһульд сурдг күүкдт эн демин мөңгн өггдхмн, гиҗ дааврта һардач темдглв. Эк-эцкнрт ямаран чигн эрлһ бичх болн бәрмт цаасд белдх керг уга болҗана. Зуг эн җил үрнь 1-ч класст орх эс гиҗ үрнь сурчах орман сольсн болхла сурһулясн иткл цаас авх зөвтә. Дәкәд шинкән олн үртә өрк-бүл болсн улст бас иткл цаас социальн харслтын органд орулх кергтә болхмн.
Сурһульднь кергтә эд-тавр болн хувц-хунр хулдҗ авхин төлә баһ биш мөңгн кергтә болдгиг цуһар сәәнәр меднә. Бичкдүдин хувц-хунр болн башмг йир үнтә болдгнь нуувч биш. Тегәд олн үртә өрк-бүлмүдин бичкдүдт иим дем күргҗәхиг олн әмтн байртаһар тосв. Ода деерән эдн демин мөңгән авад уга, болв эн өдрмүдт тернь эрк биш йилһгдхмн. Тер цагт олн үр асрҗах эк-эцкнр эднд канцелярск эд-тавр болн хувц-хунр хулдҗ авч чадхмн. Таңһчин олн үртә өрк-бүлмүдин ниицәнә ахлач Чуҗан Натальян тоолврар, эндр цуг нарт-делкәд пандемий учрад кесг улс көдлмш уга үлдсн цагт иим дем күрггдхнь ик дөң болхмн. Эднә өрк-бүлд ода һурвн сурһульч болн нег оютн бәәнә, эднд канцелярск эд-тавр хулдҗ авх күн болһниг хувцлх кергтә. Тегәд һурвн үрндән тавад миңһн арслңга дем авсн цагтан эдн сурһульднь кергтә тоот хулдҗ авхар зуралҗана. Энүнә келсәр, дала үнтә хувц-хунр эс хулдҗ авхла эн мөңгн цугтаһинь хувцлхд күртәд чигн бәәхмн.
- Урднь олн үртә өрк-бүлд дүүнрнь ахнрин хөөн күртсн хувц өмсдг бәәсмн. Бидн цуһар тиигҗ өсләвидн, тегәд мана көвүд ахнриннь киилг-шалвр өмснә. Терүнәс ичх керг уга гиҗ санҗанав. Мана үрд бичкнәсн авн хувц-хунриг әрвлҗ олзлхиг дасна. Ода демин мөңг өгхлә бидн цугтаднь хувц болн башмг хулдҗ авхар зуралҗанавидн. Хөөннь үвлд кергтә хувц хулдҗ авх кергтә болх. Мана ниицәнә ханьд ордг өнр-өсклң өрк-бүлмүдт хойр чигн, һурвн-дөрвн чигн сурһульч бәәнә. Кесг өрк-бүлд ууһн үрднь ик сурһульд талдан балһсдт сурна, тегәд сурһулин шин җилд белдвр кедг кем йир дааврта болн һарута болна. Эн җил хаврар мана бичкдүд алс-зәәһин кевәр сурв, тегәд тиим бәәдл дәкәд учрхла шишлң эв-арһсар эдниг теткх кергтә. Зәрм эк-эцкнр эн демин мөңг өгхлә күүкдтән компьютер эс гиҗ ноутбук хулдҗ авхар зуралҗана. Дәкәд эн зунар Әрәсән Президент Владимир Путинә зәрлгәс иштә демин мөңг өгснь ик дөң болв. Мини таньл өрк-бүлмүд тер мөңгиг тустаһар олзлҗ, күүкдтән сурһульднь кергтә техническ эв-арһс хулдҗ авч эртәснь сән таал тогтав, – гиҗ Наталья Бадняевна келв.
Хойр долан хонг давад, сурһулин шин җил эклхмн. Сурһульчнр, багшнр болн эк-эцкнр Медрлин өдр урдк кевәрн байрин таалд давх гиҗ ицҗәнә. Эн өдриг түрүн болҗ сурһульд орх бичкдүд болн эднә эк-эцкнр нег үлү күләҗәнә.

ДАВАН Наталья