300 ґрк-бўлд дґњ кўргв

09-11-2020, 15:20 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Хальмг Тањєчд волонтермудын ўўлдвр тасрхан уга ўўлдљіні. Цугірісін улсин фронтын делгрўлсн «Бидн хамдан» (#МыВместе) гидг керг-ўўлдврин кемљінд тањєчин волонтермуд ноябрь сарин эклцір кегдсн то-дигір 312 ґрк-бўлд хот-хол кўргљ ґгч дґњ болв.
Волонтермуд интернетар зіњглљ болх шишлњ линий зарлад, терўнд орљ ирсн эрлєсір кенд юн кергтієинь диглід, заагдсн хайгар кўргљ ґгні. Ўлгўрнь Троицкое селінд бііх тавн ўрті Джевалдыковихнд дґњ болв. Экнь эн амр биш біідлд хот-хол авдг мґњгн баєрсн учрар, дґњ сурљ эрлє орулљ ґгсмн. Иигід олн ўрті, тељіл тату, гемті-шалтгта імтнд ик зуудан эдн дґњ болна. ОНФ-н региональн штабин шунмєа орлцач Тимур Горяев келсір, «Цаєан седклин тергн» гидг шишлњ біірнст цуглрсн хот-хоолыг диглід, імтніс орљ ирсн эрлєсіс кенд, кезі ямаран хот-хол кўрггдхнь йилєгдні. Долан хонгт нег-хойр дікљ волонтермуд імтні хайгудар єарч йовна.
Келхіс, «Темпо», «КИТ», «Белый лотос» магазидт, «Зеленый рынок» гидг хулд-гўўлгіні цутхлњд #МыВместе гидг керг-ўўлдврин шишлњ біірнс йилєгдсн бііні. Ґр-ґвч седклті імтн терўнд єуйрин зўўті хот, ці, імтіхн хот-хол, удан хадєлгддг нань чигн хотыг терўнднь ўлдіні.
Дґњ авсн улс волонтермудт ик ханлтан ґргні. Тањєчин Олна палат кесг волонтермудын ўўлдвриг ўнлсні тускар бичлівидн. Шидр волонтер Марина Мацакова орн-нутгин ачлвр авснь бас цаєан седклісн ўўлдљ, олн імтнд амр биш эн таалд дґњ болљах волонтермудын ўўлдвр зґвтієір ўнлгдљіхинь медўлљіні. Тељілнь тату улст хот-хол хулдљ авчах ґр-ґвч седклті улст хамгин тўрўнд ханлтан медўлљінівидн.

УШКАНА Сувсн