Хальмгт хаалһс ясгдх

01-04-2021, 17:26 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Эн җил «Әәмшг уга болн сән чинртә хаалһс» гидг келн-улсин төсвәр мана таңһчд 128,13 дуунад хаалһ ясхмн гиҗ зуралгдҗана. Тер тоод региональн чинртә 108,58 дуунад болн Элст балһсна 19,55 дуунад хаалһ ясхмн гиҗ Хальмг Таңһчин тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун министрин дарук Ченкалин Евгений зәңглв.

Таңһчин тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун министерствин келн-улсин төсв күцәлһнә әңгин көдләчнр Росавтодорла, «Әрәсән хаалһс» болн «РОСДОРНИИ» гидг федеральн бүрдәцслә хамдан таңһчин хаалһс яслһна төсв белдв. 2021-ч җилд региональн хаалһсин 14 участкд ясврин көдлмш күцәгдхмн гиҗ зуралгдв. Тиигәд, Георгиевск-Буденновск-Улан Хол, Яшкуль-Комсомольск-Артезиан, Утта-Үст-Цаһан Амн, Элст-Арзгир-Минеральные Воды, Баһ Дөрвд-Ик Царң, Улан Хол-Лагань, Яшалта-Соленое-Дивное, Городовиковск-Сальск, Городовиковск-Тахта, Элст-Ик Буурл-Чолун Хамр хаалһс ясгдхмн. Тер мет Сарпан района Садовое селән күртл хаалһ бас шинрүлгдх.
Элст балһсна өмн үзгт Әәдрхн- Элст-Сарпуль федеральн хаалһд, Гоголин, Номинхановин, Островскийин, Пашковин нертә, Ипподромная, Кирбазарная, Физкультурная уульнцст, 3-ч Спортивный проездд, 6-ч проездд, Бабушкинә нертә переулкд хаалһс ясх. Тер мет Манцын Кец болн Нарма Шапшукован нертә уульнцд хату девскртә хаалһ тосххмн гиҗ зуралгдҗана. Дәкәд эн җил Приютна района Бурата болн Нарн селәд күртл хаалһс ясгдҗ, сән таал тогтагдхмн.
«Әәмшг уга болн сән чинртә хаалһс» гидг келн-улсин төсвин медлд 2020-ч җилд Хальмг Таңһчд 79,87 километр хаалһ ясгдв. Өдгә цагт 9 объектин һаруһин бәрмт цаас белдлһнә көдлмш төгсв.
Сарпан района Кировский селәнә өөр шидр «Каспий» Р-22 федеральн чинртә хаалһин бат ясвр эклв. Ут тоодан энд 7,3 дуунад хаалһ ясхмн.
Таңһчин тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун министрин дарук Ченкалин Евгенийин келсәр, эн объектд хату девскр шинрүлгдхмн, хаалһин хаҗудк һазр батрулгдхмн, зогсал болн әмтн йовһар йовдг хаалһ кегдхмн, шам углҗ тәвгдх. Бас тер мет энд көлгн йовдг хойр җисәнә ормд дөрвн җисән кегдхмн.
Өдгә цагт тосхлтын бүрдәц цаг зуур хаалһин темдгүд, светоформуд углҗ тәвв. Ода деерән көлгн-күчн нег җисәһәр йовҗана. Эн хаалһд хуучн хату девскр уга кегдҗәнә.

ДАВАН Наталья