Туван улс нөкд болҗана

25-03-2021, 17:22 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Моңһлын кесг һазрар салькна күчтә аюл болад, элсиг күчтә кевәр теңгр күртл күргҗ, хәрү һазрур хайҗ, һалв салькн цуг һазрин аһуг элснд дарулв. Нутгин 51 сомон эн аюлла харһв. Элстә салькн шүрүн кевәр көдләд, әмтнд, цуг әмтә тоотд, эдл-ахуд ик һару учрав. Март сарин 13-14-д генткн падрҗ һалзурсн элстә салькна һаруг тер дарунь даңцахар, аюлла харһсн улст дөң болхар орн-нутгин толһач Х. Баттулга правительствд бачм даалһвр өгв. Әмтнд тер дарунь дөң болсн деерән цааранднь иим йовдлас нутган түргәр харсҗ авч болх залһлдана систем бүрдәх кергтә гиҗ президент закв. Тер залһлдан малчнрин цуг хошмудыг әәмшгтә бәәдл учрсн цагт дөң болдг цергллтин көдләчнрлә түргәр залһлдулх зөвтә.

Тер дарунь эклсн харслтын көдлмшин ашт 10 күн әмнәсн хаһцснь медгдв. Зәңг уга геедрҗ гиҗ зарлгдсн 490 күүнәс 450 күн олдҗ, теднд дөң күрггдв.
Туван Толһач Шолбан Кара-оол аюлла харһсн моңһлчудт дөң болхан тер дарунь медүлв. Хамгин түрүнд тосхачнриг йовулх, хот-хоолар теткх болҗ Ш. Кара-оол шиидв.
2020-ч җилин хөн сард коронавирус түгҗәсн кемд Моңһлын Увс әәмгин әмтн, Туван әмтнд бийән саглҗ авх тоотыг хулдҗ автха гиҗ мөңг хураһад илгәсмн. Туван әмтн иигәд хоша бәәдг Увс әәмглә иньгллтин залһлда бәрҗ, кергтә болсн цагт нег-негндән дөң болна.

ҖИРҺЛИН Кермн